Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2012. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2023.01.01.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában, 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Az adó alapja

1. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

2. Az adó mértéke

2. § (1)2 Az adó évi mértéke a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott kivétellel 53 Ft/m2 .

(2)3 Az adó évi mértéke magánutak esetében 0 Ft/m2.

(3)4 Az adó évi mértéke 0 Ft/m2 a teleknek azon része után, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 26-30/A §-ai szerinti beépítésre nem szánt területnek minősül, és a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben is akként szerepel.

(4)5 Az adó évi mértéke azon telkek esetében melyeken a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti műemlék fekszik 0 Ft/m2.

3. Mentességek, kedvezmények

3. § (1)6

(2)78 Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 11-14.§, 16.§, 19.§, 22-24.§, és a 30/B §-ban meghatározott, és a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben is akként szereplő, vállalkozó üzleti célját nem szolgáló

a) építményhez tartozó teleknek az épület, épületrész hasznos alapterületét meghaladó része,

b) telek, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 33. §-a szerinti beépítési feltételekkel nem rendelkezik és a hiányzó feltételek megteremtése nem a tulajdonos feladata,

c) telek, amely méretei alapján a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint nem építhető be,

d) beépítésre alkalmas telek, amennyiben a tulajdonos a beépítést vállalja, a jogerős építési engedély megadását, vagy a lakóépület építésének egyszerű bejelentés megtörténtét követő év első napjától számított 4 év időtartamra. A beépítés tényét használatba vételi engedéllyel, használatbavételi eljárás tudomásulvételét igazoló döntéssel, épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a tulajdonos köteles igazolni. Ha az adózó a vállalt kötelezettségét nem teljesíti, az adót visszamenőlegesen kell megfizetni.

e) teleknek az a része, amely az épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményhez tartozó jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő (biztonsági) terület,

f) építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-ot meghaladó része.

(3)9

4. Záró rendelkezések

4. § Az adó bevezetésének időtartama határozatlan idejű.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. január elsején lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a telekadóról szóló 56/2003.(XII.18.) Kgy. rendelet, a telekadóról szóló 56/2003.(XII.18.) rendelet módosításáról szóló 37/2004. (XII.16.) Kgy. rendelet, a telekadóról szóló 56/2003.(XII.18.) rendelet módosításáról szóló 32/2010.(XII.17.), Kgy. rendelet.

Schmidt Csaba s.k.
polgármester

Dr. Berkovics Gergely s.k.
aljegyző

1

A bevezető a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Megállapította a 42/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. január 1. napjától

4

Megállapította a 32/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1. napjától.

5

Megállapította a 40/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. január 1. napjától.

6

A 3. § (1) bekezdését a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Módosította a 32/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1. napjától.

8

A 3. § (2) bekezdése a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

Hatályon kívül helyezte a 32/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. január 1. napjától.