Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 01

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

2023.11.01.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) A szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet az illetékességgel rendelkező Bajóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A támogatás igényelhető formanyomtatványon vagy a Hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat formájában.

(2) A támogatás elbírálása előtt - a kérelemnek a döntésre jogosító hatáskörrel rendelkező szervhez történő továbbítása előtt - a Hivatal környezettanulmányt készíthet.

(3) A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli támogatás kifizetéséről és a megállapított természetbeni támogatás folyósításáról a polgármester gondoskodik.

(4) A rendszeres pénzbeli támogatás kifizetése a házipénztárban – kivéve a 8. §-ban meghatározott települési támogatást - havonta 5-ig az első csütörtökén történik. A nem rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetésének időpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(5) A 8. §-ban meghatározott iskolába járási települési támogatás 3 havonta a hónap 5-ik napjáig a házipénztárban kerül kifizetésre.

2. Települési támogatás

2. § (1) Települési támogatás nyújtható:

a) sürgős szükség, rendkívüli élethelyzetre,

b) elemi csapásra, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állományra, betegségre, balesetre

c) temetési támogatásra

d) lakhatás költségeinek támogatására

e) kórházi ápolásra

f) gyógyszertámogatásra

g) létfenntartást veszélyeztető élethelyzetre

h) 0-15 éves gyermekek élelmiszer csomagjára

i) gyermekvédelmi támogatásban részesülők karácsonyi csomagjára

j) hulladékszállítás szolgáltatási költségének támogatására

k) beiskolázási támogatásra

l) iskolába járási támogatásra

m) idősek nappali ellátás tagsági díjának támogatására

n) [1] 18 év alatti gyermekek speciális étkezésére

o) felsőfokú tanulmányokhoz ösztöndíj támogatás

(2) A polgármester a települési támogatásként adható pénzbeli ellátás helyett mérlegelési jogkörében természetbeni ellátást nyújt, amennyiben feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatást a kérelmező életviteléből, szenvedélybetegségéből adódóan nem a támogatás célja szerint használna fel.

(3) A települési támogatás egy összegben vagy havi rendszerességgel is megállapítható.

(4) Települési támogatásban a családonként egyszerre csak egy személy részesülhet.

(5) Egy összegben megállapított település támogatás esetén - a (9) és (10) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás kivételével –negyedévente (a kérelem benyújtásának dátuma alapján) egy alkalommal nyújtható be újabb települési támogatás iránti kérelem.

(6) Havi rendszerességgel megállapított települési támogatás esetén – a (9) és (10) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás kivételével – a havi rendszerességgel megállapított települési támogatás lejártáig (a kérelem benyújtásának dátumától számítva) újabb települési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

(7) A települési támogatás megállapítására – kivéve a (9) és (10) bekezdésben foglalt rendkívüli település támogatást –, akkor kerülhet sor:

a) ha a rászoruló egy főre számított családi jövedelemhatára a a szociális vetítési alap mindenkori összegnek 250%-át, egyedül élő esetén annak 280%-át, egyedülálló esetén annak 290 %-át, nem haladja meg, valamint

b) amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója

ba) munkaviszonnyal nem rendelkezik és

bb) nincs rendszeres pénzellátása, valamint

bc) együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel (munkaügyi központtal), álláskeresőként regisztráltatja magát.

(8) A (7) bekezdésben megállapított települési támogatás mértéke, rászorultsághoz igazodva – egy összegben megállapított támogatás esetén – maximum 50.000 Ft, havi rendszerességű támogatás esetén pedig maximum 30.000 Ft/hó lehet.

(9) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő rendkívüli életkörülményei az azonnali segítséget indokolja, hivatalból jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben az települési támogatás összege egy összegben megállapított támogatás esetén maximum 50.000 Ft-ig, havi rendszerességű támogatás esetén pedig maximum 30.000 Ft/hó összegig terjedhet. Ebben az esetben a megállapításhoz csak írásos kérelem és az igénylés okának megjelölése szükséges.

(10) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben az települési támogatás összege maximum 50.000 Ft-ig terjedhet.

3. § (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként, települési támogatás nyújtható azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 20. § (1) bekezdése alapján nem lett volna köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó részére, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetés költségeinek viselése akkor veszélyezteti a temetésről gondoskodó kérelmező saját, illetve a családja létfenntartását, ha egy főre számított családi jövedelemhatára a szociális vetítési alap mindenkori összegnek 250%-át, egyedül élő esetén annak 280%-át, egyedülálló esetén annak 290 %-át, nem haladja meg.

(3) A (1) bekezdés szerinti települési támogatás kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A (1) bekezdésben meghatározott temetési költséghez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás mértéke - rászorultsághoz igazodva – a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének maximum 20 %-a.

4. § (1) A helyi önkormányzat - települési támogatás keretében - minden a Nagysápon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Nagysápon élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó vagy tartózkodási lakcíme be van jelentve -, 0-15 év közötti gyermeke(i) részére, december hónapban természetbeni támogatásként, Mikulás élelmiszer csomagot ad, 1000-1500 Ft értékben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele, hogy jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

5. § (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő, nagysápi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Nagysápon élő személy részére, december hónapban, gyermekenként maximum 20.000 Ft értékben, természetbeni támogatásként, karácsonyi élelmiszer csomagot ad, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele, hogy jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

6. § (1) Az Önkormányzat jövedelemhatártól függetlenül, a hulladékszállítási díj egészére települési támogatást nyújt azoknak az Nagysápon állandó vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Nagysápon élő lakosoknak akik:

a) 70. életévüket betöltötték és egy fős háztartásban élnek vagy

b) két fős háztartásban élnek és mindketten betöltötték a 70. életévüket vagy

c) egy fős háztartásban él és fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban részesül vagy

d) két fős háztartásban él és mindkettőjük fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban részesül vagy

e) két fős háztartásban él és egyikőjük fogyatékossági vagy rokkantsági ellátásban részesül, a másik fél pedig 70. életévét betöltötte.

(2) A települési támogatás a 60 literes edényzetre kötött szerződésre jár.

(3) A támogatás mértéke megegyezik a fizetendő hulladékszállítási díj mértékével. A támogatás mindaddig jár míg az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.

(4) A támogatás kifizetése közvetlenül a hulladékszállítási díjat beszedő Szolgáltató felé történik.

7. § (1) [2] A helyi önkormányzat a Nagysápon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Nagysápon élő szülők – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó vagy tartózkodási lakcíme be van jelentve - részére, gyermeke(ik) általános iskolai tanulmányainak megkezdéséhez, gyermekenként egyszeri 30 000 Ft beiskolázási támogatást nyújt, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

b) iskolalátogatási igazolás Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat legkésőbb minden év november 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

8. § (1) A helyi önkormányzat a Nagysápon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Nagysápon élő szülők – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó vagy tartózkodási lakcíme be van jelentve - részére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 1500%-át, iskolába járási támogatást nyújt azon gyermek(ei) után, akik más településen folytatják nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányaikat.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

b) iskolalátogatási igazolás Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat legkésőbb minden év november 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) [3] Az iskolába járási támogatás havi összege gyermekenként az iskolába jutáshoz ( az iskola címéhez való bejutáshoz, a távolsági közlekedéshez) szükséges vármegye- vagy országbérlet összegével megegyező összeg, mindaddig, amig a gyermek tanulói jogviszonyban áll.

(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

9. § (1) Jövedelemhatártól függetlenül települési támogatás jár annak a Nagysápon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Nagysápon élő szülőnek (elvált szülők esetén azon szülőnek, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó vagy tartózkodási lakcíme be van jelentve), akinek óvodai nevelésben részesülő vagy iskolarendszerű oktatásban tanuló, 18 évét be nem töltött gyermekének az étkeztetését - speciális diétájára való tekintettel - az önkormányzat vagy az óvoda, iskola, intézményi közétkeztetés keretében nem tudja biztosítani.

(2) A települési támogatás megállapításának feltétele:

a) jelen rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása

b) a szülő által benyújtott szakorvosi igazolás, és az intézményi közétkeztetést biztosító cég nyilatkozata arról, hogy a gyermek számára előírt diétás étrendet nem tudja biztosítani.

(3) A támogatás 1 évre kerül megállapításra, mértéke havi 30 000 Ft. A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

10. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatás adható azon nagysápi állandó lakóhelyű vagy tartózkodási helyű és életvitelszerűen Nagysápon élő személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akik magas gyógyszerkiadásuk és jövedelmi helyzetük miatt nem képesek azt megfizetni, valamint közgyógyellátásra nem jogosultak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azok részesülnek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori összegének 280 %-át, egyedülélőnél a 300 %-át, egyedülállónál pedig 350% nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az szociális vetítési alap mindenkori összegének 25 %-át.

(3) A települési gyógyszertámogatás mértéke – rászorultsághoz igazodva – alkalmanként minimum 3.000 Ft, maximum 20.000 Ft lehet. A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

11. § Az önkormányzat a Nagysápon állandó vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő, nyugellátásban részesülő lakos részére, amennyiben a kérelmező az idősek nappali ellátás igénybevételére jogosult, települési támogatást nyújt az idősek nappali ellátás tagsági díjának 100 %-ában történő megfizetéséhez.

12. § (1) Lakhatási költségekhez, települési támogatás nyújtható annak:

a) akinek az egy főre számított családi jövedelemhatára a szociális vetítési alap mindenkori összegnek 250%-át, egyedül élő esetén annak 280%-át nem haladja meg, egyedülálló esetén annak 290 %-át valamint

b) amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója

ba) munkaviszonnyal nem rendelkezik és

bb) nincs rendszeres pénzellátása, valamint

bc) együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel (munkaügyi központtal), álláskeresőként regisztráltatja magát.

(2) Lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatást 6 havi rendszerességgel kell megállapítani, havi összege rászorultságtól függően maximum 10 000 Ft.

13. § (1) Nagysáp Község Önkormányzata ösztöndíjat folyósít azon felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, nappali képzésen részt vevő, aktív hallgató jogviszonnyal rendelkező hallgatók számára, az első diploma megszerzéséig, legfeljebb az adott képzés teljesítéséhez szükséges félévek idejére (továbbiakban: hallgató), akik:

a) Nagysápon állandó vagy tartózkodási lakóhellyel rendelkeznek

b) a hallgató állandó vagy tartózkodási lakóhelyén élők esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) az 1 félév megkezdésekor, jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a hallgató - többek között - büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

b) 1 félév és 2 félév megkezdésekor hallgatói jogviszony igazolás Hivatalhoz történő benyújtása. Az hallgatói jogviszony igazolásokat 1 félévre vonatkozóan legkésőbb minden év szeptember 20-áig, 2. félévre vonatkozóan minden év február 15-éig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) Az ösztöndíj támogatás havi összege hallgatónként a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatározásra minden év szeptember 1-től – január 31-ig (1 félév). és minden év február 1-június 30-ig (2. félév), mindaddig, amíg a hallgatói jogviszonyban áll.

(4) A támogatás megállapítása éves időszakra történik és a polgármester hatásköre.

14. § (1) A települési támogatás keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(2) A rendelet 2. § (3)–(10) bekezdésben foglalt rendelkezéseit a 3. § - 11. §-ban foglalt támogatásokra nem lehet alkalmazni,

(3) A 2. § (9) és (10) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás kivételével a kérelmet a rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A 2. § (9) és (10) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatást a rendelet 4. mellékeltében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani az abban szereplő mellékletek csatolásával.

(5) A 4. §, 7. §, 8. §, szerinti települési támogatás iránt kérelmet a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani

(6) Az 5. § szerinti települési támogatás iránt kérelmet a rendelet 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A 6. § szerinti települési támogatás iránt kérelmet a rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) A 9. § szerinti települési támogatás iránt kérelmet a rendelet 6. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani

3. Köztemetés

15. § (1) A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört Nagysáp Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.

(2) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól, kérelemre mentesül az az eltemettetésre köteles, Nagysáp állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Nagysápon élő lakos, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 150 %-át, egyedül élő vagy egyedül álló esetében 250 %-át.

(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés megtérítésének elrendelésekor maximum 12 havi részletfizetés állapítható meg.

(4) A köztemetés megtérítésének elengedése, illetve a részletfizetés elrendelése a polgármester hatásköre.

4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

16. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgálatások körében az önkormányzat

a) étkeztetést

b) családsegítő szolgáltatást

c) házi segítségnyújtás

d) idősek nappali ellátását biztosít.

5. Étkeztetés

17. § Az önkormányzat az étkeztetési szolgáltatást társulás formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által biztosítja.

6. Családsegítés

18. § Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatást társulás formájában a Lábatlan Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Kuckó Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat intézmény által biztosítja.

7. Házi segítségnyújtás

19. § Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatást ellátási szerződés formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által biztosítja.

8. Idősek nappali ellátása

20. § Az Önkormányzat az idősek nappali ellátása szolgáltatást ellátási szerződés formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által biztosítja.

9. Egyéb rendelkezések

21. § Az e rendelet 2. §, 3. §, 11. §-aiban foglalt szociális támogatások megállapítása iránti eljárás a családsegítő szolgálat, védőnő, Dorog és térsége Szociális Alapellátó Szolgálat nagysápi telephelyvezetője és gondozója, általános iskola, óvoda írásos jelzése alapján hivatalból is megindítható.

10. Záró rendelkezések

22. § Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2021. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet.

23. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

6. melléklet