Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól

Hatályos: 2024. 01. 01

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól

2024.01.01.

Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Nagysáp Község Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményre (Nagysápi Napsugár Óvoda), valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre (Bajnai Simor János Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglalt köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekekre, tanulókra, valamint szüleire, gyámjára, gondviselőire (továbbiakban együtt: szülő).

2. Az étkezési térítési díj megállapításának, befizetésének szabályai

2. § A gyermekétkeztetés személyi térítési díját (továbbiakban: térítési díj) a rendelet 1. melléklete határozza meg.

3. § (1) Az ellátást igénybevevők az étkeztetésért térítési díjat kötelesek fizetni.

(2) A normatív kedvezményezettek körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentumokat az intézményvezetőnek kell benyújtani.

(3) Az étkezési térítési díj befizetésére a köznevelési intézmény vezetője részletfizetést engedélyezhet abban az esetben, ha a szülő igazolja, hogy a család havi jövedelme a hónap során több részletben jut el a családhoz, s annak együttes mértéke családtagonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét. Részletfizetés engedélyezése esetén az első részletet minden hónap 15-ig, a második részletet minden hónap 30-ig kell befizetni.

4. § Az étkezésért fizetendő térítési díjat legfeljebb egy hónapi időtartamra kell előre megfizetni.

5. § Hatályát veszti a Nagysáp Község Képviselő-testületének az étkezési térítési díj megállapításának szabályairól szóló 19/2022. (XII.1.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.