Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a községi köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 03. 01

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a községi köztemetőről és temetkezési tevékenységről

2023.03.01.

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a TeTv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TeR.) rendelkezéseire is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat, megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.

(2) A rendelet hatálya Nagysáp Község közigazgatási területén 51/1 hrsz-on található 0579 nm területű, az Nagysápi Reformárus Egyházközösség tulajdonában lévő köztemetőre, az ott folyó temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre, továbbá a köztemetőben tevékenységet végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

(3) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.

(4) Nagysápi Református Egyházközösség (továbbiakban: Egyházközösség) az (1) bekezdésben megjelölt köztemetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(5) A köztemető tényleges fenntartására irányuló tevékenységet csak a köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződében szerződött üzemeltetője (továbbiakban: üzemeltető) végezhet.

(6) Nagysáp Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) köztemető fenntartási kötelezettségét az Önkormányzat tulajdonában lévő az nagysápi 51/2 hrsz-on található ravatalazó, valamint az Egyházközséggel, mint az nagysápi 51/1 hrsz-on nyilvántartott temető tulajdonosával kötött megállapodással teljesíti. A temető tulajdonosával kötött megállapodás a jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(7) A temető bejáratánál, az Egyházközösség (mint tulajdonos) és az Üzemeltető pontos címét, valamint a nyitva tartás rendjét ki kell függeszteni, melyről a temető Üzemeltetője gondoskodik.

A temető infrastrukturális létesítményei

2. § A temetőben biztosított Önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó épületet, a temetkezési szolgáltatást igénybevevők rendeltetésszerűen használják. A használat egyéb feltételeit, a fizetendő díjak mértékét az Egyházközösség határozza meg, az Egyházközösség temetőszabályzata (továbbiakban: temetőszabályzat) tartalmazza. A temetőszabályzat jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

Köztemető fenntartása és üzemeltetése

3. § (1) A üzemeltető feladatait képezi a - kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján – temetkezési szolgáltatások is.

(2) Az üzemeltető feladata a TeTv. 16. §-ában foglaltak.

(3) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az Egyházközösséget, sem az üzemeltetőt nem terheli.

Temetői munkák, köztemető rendje

4. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők az üzemeltetőnek temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét a jelen rendelet 2. mellékletét képező temetőszabályzat tartalmazza.

(2) A temetőben az 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésben foglaltak kötelezően üzemeltetői feladatok.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen tervezett munkákat az üzemeltetőnek a munkavégzés megkezdése előtt minimum 3 nappal be kell jelenteni. Az üzemeltető köteles a munka elvégzéséhez szükséges jogosultságokat ellenőrizni.

(4) Temetkezési szolgáltatók elhunytat csak üzemeltető jelenlétében, annak engedélyével szállíthatnak be ill. ki a temetőből. Az üzemeltetőn kívüli temetkezési szolgáltatók a temetkezés napját megelőző napon kötelesek az elhunytat a ravatalozóba szállítani, a vonatkozó jogszabályban előírt kísérőiratokkal együtt.

(5) Sírhelyre csak olyan növény ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t, és nem terjed túl a sírhely határain. A temetőben fákat csak a fenntartó ültethet.

(6) A sírhelyről lekerülő, vagy a sírhely gondozása során keletkezett hulladékot az arra kijelölt gyűjtőedényzetben kell elhelyezni.

(7) Az építéssel, bontással járó törmelék, egyéb hulladék elszállításáról az építető, a munkák végeztével haladéktalanul, de maximum 3 munkanap alatt gondoskodik.

(8) Tilos a sírok környékét felásni, talajt elhordani.

(9) A temető tisztántartása, fű nyírása az üzemeltető feladata.

(10) A temetőben – temetői munkálatok esetét kivéve – gépkocsin és haszongépjárművön, továbbá motorkerékpáron és kerékpáron közlekedni tilos. A temető területérre állatot bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát.

(11) A vállalkozó a temető területén hétköznap 7.30 -15.00-ig végezhet munkát.

(12) A temető helyeken keletkező hulladék összegyűjtéséért, és a temető tisztántartásáért temető-fenntartási hozzájárulást kell fizetni (2. melléklet temetőszabályzat)

(13) A temetési hely felett rendelkező személy - köteles saját költségén – gondoskodni a síremlék biztonságosságáról, fenntartásáról, gondozásáról, illetve szanálás esetén annak elszállításáról.

(14) Temetési helyek körbekerítése tilos.

5. § (1) A temető nyitva tartása

a) Április 1-től szeptember 30-ig 7.00-20.00-ig

b) Október 1-től március 31-ig 8.00-18.00-ig

c) Október 31-én és november 1-én 7.00-22.00-ig.

(2) A temetőben tilos:

a) nem a temetőből származó hulladék elhelyezése

b) szemetelni

c) virágot vagy egyéb tárgyakat árusítani

d) a sírok, síremlékek, berendezések rongálása

e) reklámot elhelyezni

(3) A temetőn belüli úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell tartani.

(4) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(5) A temetőben csak a sírok, síremlék, stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el.

(6) A tűzveszély elkerülése végett a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.

6. § (1) A temető területén végzendő munkákról az üzemeltető külön nyilvántartást vezet és ez alapján ellenőriz.

(2) A temető területén munkát végző köteles az üzemeltető által előírt módon, vele előre egyeztetni és az elvégzett munkát ellenőriztetni.

(3) A temető területén munkát végzők csak az alábbi időpontokban tevékenykedhetnek: A temető nyitvatartási ideje alatt, kivéve az október 31-ét és november 1-jét, ill. temetési szertartás előtt és után 1 órával.

A temetkezési helyek kialakításának szabályai

7. § A temető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét, „Temetőrendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet (vázrajz) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak.

8. § (1) Sírhelyek méretei:

a) egyes sír mérete: hossza 2,1 m., szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter.

b) kettős sír mérete: hossza 2,1 m., szélessége 2 m, mélysége legalább 2 méter

c) gyermeksír hossza 1,3 m., szélessége 0,6 m mélysége legalább 2 méter

d) sírbolt négyes hossza 3,1 m., szélessége 2,4 m mélysége legalább 2 méter

e) sírbolt hatos hossza 3,1 m., szélessége 3,2 m mélysége legalább 2 méter

(2) Új parcella esetén:

a) a sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,7 méter,

b) sorok távolsága egymástól 1 méter.

c) parcellák között 150-250 cm

(3) Elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnát temetőn belül az alábbi módokon lehet elhelyezni:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel

b) sírboltban, urnasírboltban

c) urnasírhelyen és annak síremlékén urnafülkében

(4) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30x30x45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.

(5) Az urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80x60 cm mélysége legalább 1 méter.

(6) Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók ill. urnák

a) egyes mélyített sírba 2 db koporsó és 2 db urna (talajszint alá)

b) kettes mélyített sírba 4 db koporsó 4 db urna (talajszint alá)

c) urnasírhelyen 2 db urna talajszint alá, 2 db urna a síremléken kialakított urnafülkében

d) urnasírboltban, a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2-4 urna talajszint alatt, 2 db urna a síremléken kialakított urnafülkében

e) sírbolt esetében a sírboltkönyvben rögzítettek szerint 2-6 koporsó és 2-6urna a sírbolt belsejében

(7) Síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeltet vagy a közízlést, sértő síremléket felállítani tilos.

(8) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az Egyházközösséggel történő előzetes engedélye alapján annak rendelkezései szerint lehet.

A temetkezési helyek használati ideje és díja

9. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A sírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól.

(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(4) A rendelkezési jogosultság rátemetéskor 25 évre kiegészítve meg kell hosszabbítani.

(5) A sírbolthely (kripta) használata a kriptába történt utolsó temetés után 60 év elteltével jár le, ezt követően a temető tulajdonosa (Egyházközösség) rendelkezik a kriptával.

(6) Az urnafülkék használata 10 évre terjed.

(7) A Temetőkről és temetkezésről szóló – módosított – 1999 évi XLIII. tv. végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendeletben megjelölt, a temetés folytatólagosságára előírt szabályok az alábbi esetekre nem vonatkoznak:

a) az egyes sírhelyekre történő urnás rátemetésre

b) mélyített sírhelyre történő rátemetésre,

c) sírboltba történő temetés és urnaelhelyezésre,

d) kettes sírhelyre történő temetés, rátemetés, ill. urnaelhelyezésre,

e) megszűnt (lejárt használati idejű, vagy más okból szabaddá vált) és kiürített temetési helyen történő újratemetésre.

(8) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék további használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül.

(9) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható meg.

(10) A temetési helyek használatáért sírhelymegváltási díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket az 2. számú mellékletben található temetőszabályzat tartalmazza.

(11) A sírhelymegváltási idő lejártát követő egy éven belül újra meg nem váltott sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az üzemeltető hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen, a síron ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.

(12) A temetési helyek magánforgalomban adásvétel tárgyát nem képezhetik.

(13) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – a megváltáskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni.

(14) A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak az Egyházközösségnél tett nyilatkozattal lehet lemondani.

(15) A (10) bekezdésben foglalt díjat minden esetben a temetést megelőzően, az Üzemeltető részére sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni.

(16) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében, még élő szamély részére új temetési hely nem váltható, kivéve a mélyített és dupla sírhelyet.

(17) A temetési helyek – magánszemélyek között – jogügylet tárgyát nem képezhetik.

Köztemető lezárása, megszüntetése

10. § (1) Ha valamely urnafülke, illetőleg urnasírhely használati ideje lejárt, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben a temető kapuján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.

(2) Lezárt sírhelytáblában levő sírboltokba vagy családi (kettős) sírhelyekben a tábla lezárása után is szabad temetni.

(3) Ravatalozni csak a ravatalozóban szabad. Ettől eltérni csak az illetékes tisztiorvos engedélyével lehet.

(4) A halott a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtt legfeljebb 3, de legalább 1 órával korábban helyezhető el. A ravatalozásig a halottat hűtőben kell tárolni.

A temetkezési tevékenység

11. § (1) A temetkezési tevékenységet (temetkezési szolgáltatásokat) a település területén csak a cégbíróságon bejegyzett vállalkozó, vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó (a továbbiakban: temetkezési vállalkozó) végezhet.

(2) A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. Az együttműködés területeit, szabályait, a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások körét célszerű megállapodásban rögzíteni.

A temető kötelező nyilvántartások vezetése

12. § (1) A táblakönyv az adott sírhelytáblán lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani

(2) A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli soronként is külön jelzetsorszámozott sírhelyek nyilvántartása

(3) Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek a köztemető fenntartójának a tulajdonába kerültek.

Átmeneti és záró rendelkezések

13. § E rendelet 2023. március 1-vel lép hatályba.