Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 15- 2023. 02. 14

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról

2022.10.15.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Önkormányzat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó, kiegészítő támogatásról szóló, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján megállapított mennyiség erejéig, természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló kérelmező részér, a téli fűtés kiegészítéséhez, térítés mentesen tűzifát biztosít.

2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként minimum 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

3. § Epöl Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört a Polgármesterre ruházza át.

2. A jogosultság feltételei

4. § (1) Tűzifát biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1500 %-át, egyedül élő esetén, annak 1000 %-át, egyedülálló esetén, annak 1000 %-át és lakásában a fával fűtés biztosított.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesül,

d) valamint azt a kérelmezőt, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősül.

3.Eljárási szabályok

5. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem, e rendelet 1.melléklete szerinti formanyomtatványon igényelhető. A kitöltött formanyomtatványt a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Epöli Kirendeltségénél (2526.Epöl Kossuth L.u.8.) kell benyújtani.

(2) A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2.melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet teljes egészében, határozattal kiutalásra nem került.

7. § Ez a rendelet 2022. október 15-én lép hatályba.

8. § E rendelet 2023. február 15-én hatályát veszti.