Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Epöl Község településképének védelméről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 24- 2022. 08. 24

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

Epöl Község településképének védelméről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2022.08.24.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-pontban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet(továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, valamint a Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének „Partnerségi egyeztetés szabályairól”szóló 3/2017 (IX.1.) önkormányzati rendelete szerinti résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 23-án lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.