Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 02

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

2023.11.02.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) A szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet az illetékességgel rendelkező Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Epöli Kirendeltségéhez (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A támogatás igényelhető formanyomtatványon vagy a Hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat formájában.

(2) A támogatás elbírálása előtt - a kérelemnek a döntésre jogosító hatáskörrel rendelkező szervhez történő továbbítása előtt - a Hivatal környezettanulmányt készíthet.

(3) A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli támogatás kifizetéséről a polgármester gondoskodik.

(4) A rendszeres pénzbeli támogatás kifizetése a Hivatal házipénztárában - kivéve az 5. §., 6. §., 10. §., és a 11. §-ban meghatározott támogatásokat - havonta 5-ig történik. A nem rendszeres pénzbeli támogatás kifizetésének időpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(5) A 6. §-ban meghatározott iskolába járási települési támogatás havonta a hónap 5-ig a házipénztárból kerül kifizetésre.

(6) A 5. §-ban meghatározott 65 éven felüliek pénzbeli támogatása minden év december 31-ig kerül kifizetésre.

(7) A 10. §-ban meghatározott beiskolázási támogatás minden év október 31-ig kerül kifizetésre.

(8) A 11. §-ban meghatározott gyermekszületési támogatás a gyermekük születésétől számított 2 hónapon belül.

2. Települési támogatás

2. § (1) Települési támogatás nyújtható:

a) Sürgős szükség, rendkívüli élethelyzetre,

b) Elemi csapásra, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állományra, betegségre, balesetre,

c) Temetési támogatásra

d) Lakhatás költségeinek támogatására

e) Gyógyszertámogatásra

f) 0-14 év közötti óvodás és iskolás, valamint 14 évet betöltött általános iskolás gyermekek karácsonyi támogatására

g) 65 év felettiek karácsonyi támogatására

h) Iskolába járási támogatásra

i) 18 év alatti gyermekek speciális étkezésére

j) Óvoda étkeztetés térítési díjának támogatására

k) Beiskolázási támogatásra

l) Gyermek születésekor adott támogatásra.

(2) A települési támogatás egy összegben vagy havi rendszerességgel is megállapítható.

(3) Egy összegben megállapított település támogatás esetén – negyedévente (a kérelem benyújtásának dátuma alapján) egy alkalommal nyújtható be újabb települési támogatás iránti kérelem.

(4) Havi rendszerességgel megállapított települési támogatás esetén – a havi rendszerességgel megállapított települési támogatás lejártáig újabb települési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

(5) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő rendkívüli életkörülményei az azonnali segítséget indokolja, hivatalból jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben az települési támogatás összege egy összegben megállapított támogatás esetén maximum 100.000 Ft-ig, havi rendszerességű támogatás esetén pedig maximum 30.000 Ft/hó összegig terjedhet. Ebben az esetben a megállapításhoz csak írásos kérelem és az igénylés okának megjelölése szükséges.

(6) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben a települési támogatás összege maximum 100.000 Ft-ig terjedhet.

3. § (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként, települési támogatás nyújtható azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 20. § (1) bekezdése alapján nem lett volna köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó részére, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetés költségeinek viselése akkor veszélyezteti a temetésről gondoskodó kérelmező saját, illetve a családja létfenntartását, ha egy főre számított családi jövedelemhatára a szociális vetítési alap összegnek 1500 %-át, egyedül élő esetén annak 1000 %-át nem haladja meg.

(3) A (1) bekezdés szerinti települési támogatás kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A (1) bekezdésben meghatározott temetési költséghez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás mértéke - rászorultsághoz igazodva – a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének maximum 50 %-a.

4. § (1) A helyi önkormányzat - települési támogatás keretében – minden, Epölön, állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel-szerűen itt élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve -, 0-14 év közötti gyermeke(i) részére, akik óvodai, iskolai, vagy azon 14 év feletti gyermeke(i) részére akik még általános iskolai jogviszonnyal rendelkeznek, december hónapban pénzbeli támogatásként, karácsonyi támogatást ad, 5000 Ft értékben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő igazolja hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

b) a 14 évet betöltött gyermek esetében, iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolás) Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat legkésőbb minden év november 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

5. § (1) Települési támogatás keretében minden 65. életévét betöltött, Epölön állandó lakcímmel rendelkező lakos részére, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át, karácsonyi támogatást ad, 5.000.- Ft értékben.

(2) A támogatás megállapításának feltétele: jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a kérelmező igazolja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

6. § (1) A helyi önkormányzat, az Epölön, állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel-szerűen itt élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve - részére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700%-át, az iskolai oktatás idejére iskolába járási támogatást nyújt azon gyermekei után, akik más településen folytatják nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányaikat.

(2) Az iskolába járási támogatás havi összege gyermekenként 5.000 Ft/hó összegig terjedhet, egy tanévre, az utazási bérlet ellenértéke. ( szeptember 1. napjától június 30. napjáig.)

(3) A támogatás megállapításának feltétele:

a) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő igazolja hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének,

b) iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolás) szeptember 30 napjáig hivatalhoz történő benyújtása.

(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

7. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatás adható azon epöli lakóhelyű személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akiknek magas a gyógyszerkiadásuk és közgyógyellátásra nem jogosultak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azok részesülnek, akiknek egy főre számított családi jövedelemhatára a szociális vetítési alap összegnek 300 %-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át, egyedülálló esetén annak 400 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátási költsége meghaladja a szociális vetítési alap 25 %-át.

(3) A települési gyógyszertámogatás mértéke – rászorultsághoz igazodva – alkalmanként minimum 3.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet. A támogatás megállapítása az Egészségügyi-Szociális Bizottság hatásköre.

8. § Jövedelemhatártól függetlenül települési támogatás jár annak az Epölön, állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel-szerűen itt élő szülőnek (elvált szülők esetén azon szülőnek, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve), akinek iskolarendszerű oktatásban tanuló, 18 évét be nem töltött gyermekének az étkeztetését - speciális diétájára való tekintettel - az önkormányzat vagy az iskola, intézményi közétkeztetés keretében nem tudja biztosítani. A települési támogatás megállapításának feltétele a szülő által benyújtott szakorvosi igazolás, és az intézményi közétkeztetést biztosító cég nyilatkozata arról, hogy a gyermek számára előírt diétás étrendet nem tudja biztosítani. A támogatás 1 évre kerül megállapításra, mértéke havi 25.000 Ft. A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

9. § (1) A helyi önkormányzat a tanév idejére az óvodai étkeztetés térítési díjához települési támogatást nyújt, azon Epölön állandó lakhellyel rendelkező szülők részére, akinek gyermeke:

a) Epölön állandó lakhellyel rendelkezik és

b) a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvodában óvodai nevelésben részesül és

c) családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 1500%-át és

d) nem részesül a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes étkeztetésben.

(2) A támogatás megállapításának feltétele: jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a kérelmező igazolj, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A települési támogatás 1 tanévre kerül megállapításra, mértéke 8.000.-Ft/hó.

(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

10. § (1) A helyi önkormányzat, az Epölön, állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel-szerűen itt élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve - részére, gyermeke(ik) általános iskolai, aktuális tanévi tanulmányainak megkezdéséhez, minden év szeptember 30-áig gyermekenként egyszeri 10.000 Ft beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 700%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) Jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő igazolja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, és

b) iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolásokat) Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat (jogviszony-igazolásokat) legkésőbb minden év augusztus 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

11. § (1) Gyermek születése esetén az Epölön, állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel- szerűen itt élő lakosok részére az önkormányzat, pénzbeli települési támogatásként, a gyermekük születésétől számított 2 hónapon belül 100.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele: jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő igazolja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

12. § (1) Lakhatási költségekhez, települési támogatás nyújtható annak:

a) akinek a jövedelemigazolások alapján egy főre számított családi jövedelemhatára a szociális vetítési alap összegnek 300 %-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át, egyedülálló esetén annak 400 %-át nem haladja meg, valamint

b) amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója

ba) munkaviszonnyal nem rendelkezik és

bb) együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel (munkaügyi központtal), álláskeresőként regisztráltatja magát.

(2) Lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatást 6 havi rendszerességgel kell megállapítani, havi összege rászorultságtól függően maximum 30.000 Ft/hó összeg lehet.

(3) A támogatás megállapítása az Egészségügyi-Szociális Bizottság hatásköre.

13. § (1) A települési támogatás keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos, a 3. §-ban, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. §-ban, a 8. §-ban, a 9. §-ban, a 10. §-ban és a 11. §-ban megfogalmazott hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A 7. §- ban foglalt és a 12. §- ban foglalt, települési támogatás keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket, az Egészségügyi-Szociális Bizottság gyakorolja.

(3) A rendelet 2. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseit a 3. §, 12. §-ban foglalt támogatásokra nem lehet alkalmazni.

(4) A 4. §-ban, 6. §-ban, 9. §-ban, 10. §-ban és a 11. §-ban foglalt támogatások esetében a kérelmet a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Az 5. §-ban támogatások esetében a kérelmet a rendelet 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A 3. §-ban, a 7. §-ban, 12. §-ban foglalt támogatások esetén a kérelmet a rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A 8. §-ban meghatározott támogatást a rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani az abban szereplő mellékletek csatolásával.

(8) E rendelet szerint nyújtott településülési támogatások felhasználásának jogszerűségét a hivatal szociális ügyintézője környezettanulmány készítésével, vagy a pénzbeli támogatás felhasználásáról szóló bizonylat, dokumentum bekérésével ellenőrizheti.

3.Köztemetés

14. § (1) A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört Epöl Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.

(2) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól kérelemre mentesül, az az eltemettetésre köteles, Epölön állandó lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen Epölön élő lakos, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 150%-át, egyedül élő vagy egyedül álló esetén 250%-át.

(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés megtérítésének elengedésekor maximum 12 havi részletfizetés állapítható meg.

(4) A köztemetés megtérítésének elengedése, illetve a részletfizetés elrendelése a polgármester hatásköre.

4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

15. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

a) étkeztetést

b) családsegítő szolgáltatást biztosít

c) házi segítségnyújtást

a. Étkeztetés

16. § Az önkormányzat a étkeztetési szolgáltatást társulás formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat által biztosítja.

b. Családsegítés

17. § Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatást társulás formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

c. Házi segítségnyújtás

18. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatást ellátási szerződés formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.

19. §1

20. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

1

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.