Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 03. 28

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

2023.03.28.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Epöl Község közigazgatási területén a 218 helyrajzi szám alatt működő önkormányzati tulajdonban lévő köztemetőre, valamint az ezen a területen belül elhelyezkedő, de elkülönített hősi temetőre, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhely használati tevékenységekre, továbbá a köztemetőben tevékenységet végző természetes és jogi személyekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt köztemetőre vonatkozó és üzemeltetési kötelezettségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

2. Temető részei, sírhely megváltás

2. § (1) A temető az alábbi parcellákból áll:

a) temetési hely parcellák,

b) szociális temetés céljára kijelölt parcella,

c) urnafal

(2) A temető rendeltetésszerű használatához biztosított helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek:

a) ravatalozó,

b) gyalogos és gépjárművel járható utak,

c) vízvételi helyek 2 db,

d) hulladéktároló 1 db,

e) nyilvános illemhely.

(3) A ravatalozó használata a temetési szertartáshoz kötött. A ravatalozó tartozékai, felszerelése: halotthűtő, hangosító berendezés, drapériák, szőnyegek, gyertyatartók, szenteltvíztartó, szertartáshoz használatos mécsesek, halottszállító kocsi, a szükséges villanyvételi lehetőség.

3. § (1) Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a temettetést megrendelőknek meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; sírbolt esetében 60 év; urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; urnasírbolt esetén 20 évben meghatározott időtartamra rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idejének lejártakor az üzemeltetővel való egyeztetés nyomán meghosszabbítható.

(2) Kettős és mélyített sírok esetében a rendelkezési jogosultság idejét az utolsó rátemetéstől időarányosan kell számítani.

(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére temetési hely nem váltható meg.

4. § Az egyes temetkezési helyek méretei:

1. Hossza x Szélessége centiméterben.

2. Sírhelyek:

a) Egyes sírhely 210 x 100,

b) Kettes sírhely 210 x 200,

c) Gyermek sírhelyek 130 x 60,

d) Urna sírhelyek 100 x 60.

3. Az egyes temetési helyek egymástól mért távolsága új parcella esetén:

a) Egyes, kettes sírhely 80 cm,

b) Négyes, és családi sírhely 100 cm.

3. Temetőben végzett tevékenységek

5. § (1) A szabvány urnában elhelyezett hamvakat:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

b) urna síhelyben

c) urnafalban lehet elhelyezni.

(2) Az egyes temetési helyeken elhelyezhető koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák száma összesen:

a) egyes sírhely esetében 2 koporsó (mélyített sírba) és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve) vagy 2 koporsó és 2 urna (talajszint alatt elhelyezve),

b) kettes sírhely esetében 4 koporsó (mélyített sírba) és 4 urna (talajszínt alatt elhelyezve),

c) egy urnafülkében egy elhunyt hamvai helyezhetőek el.

(3) A temetőben síremlék műtárgyak elhelyezésére a szabványoknak és a temető üzembiztonsági előírásainak megfelelően az üzemeltető által jóváhagyott tervek alapján kerülhet sor.

6. § (1) A temetési sírhelyek magánszemélyek között jogügylet tárgyai nem lehetnek.

(2) A temetési sírhely felett rendelkezni jogosult köteles saját költségén gondoskodni a sírjel (síremlék) vagy sírbolt fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról.

(3) A temetőben a temetési sírhelyek bekerítése tilos.

7. § (1) A temetőben bármilyen vállalkozás-szerűen végzett munkát kizárólag az üzemeltetőnek történt bejelentés után, annak írásos engedélye alapján lehet megkezdeni.

(2) A köztemetőben az elhunyt hűtésével, ravatalozásával a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének használata kötelező, kivéve szociális temetés esetében.

4. Hulladék gyűjtése, elhelyezése, kezelése

8. § (1) A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, mely nem terjed túl a sírhely oldalhatárán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.

(2) Az üzemeltető a kizárólag sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén kijelölt gyűjtőhelyet létesít és gondoskodik a hulladékgyűjtő helyről történő elszállításról.

(3) A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

(4) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld azonnali elszállításáról az építtető köteles gondoskodni.

(5) A temető területén avar és bármiféle hulladék elégetése tilos.

(6) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírok mellé ülőpadot elhelyezni.

(7) A temető tisztán tartása a fenntartó feladata.

(8) A temetőben lévő utak karbantartásáról, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról az üzemeltető gondoskodik.

9. § (1) A temetőt a temetőlátogatók részére:

a) április 1-től szeptember 30-ig reggel 7.00 - 20.00-ig,

b) október 1-től március 31-ig reggel 8.00 - 18.00-ig kell nyitva tartani,

c) október 31. és november 1. napján a nyitvatartási idő 22.00-ig tart.

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(3) A temetőben tilos reklámot, hirdetést elhelyezni, virágot és bármely más tárgyat árusítani.

10. § (1) Az üzemeltető engedélye nélkül a temetőben sem koporsós temetés, sem urnaelhelyezés, nem végezhető.

(2) Amennyiben az üzemeltető tudomására jut bármely módon történt, illegális, temetés, urnaelhelyezés, szórás, azt a fenntartó felé jelenteni köteles, aki jogi eljárást kezdeményez az illegális temetést végzővel szemben.

11. § A veszélyessé vált síremlékek esetében üzemeltető a balesetveszély elhárítása érdekében a szükséges beavatkozást azonnal elvégzi, a költségeket a sírhely gondozója felé utólag érvényesíti.

12. § (1) A sírjel szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője ellenőrzi.

(2) A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést - a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.

(3) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(4) A temetőben kegyeleti okból elhelyezett gyertya, mécses kizárólag a tűzveszély elkerülésével lehetséges.

(5) A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni.

(6) A temetőben közlekedési eszköz kizárólag az üzemeltető engedélyével használható.

(7) A temető területére bármely temetkezési vállalkozás, amelyet eltemettető megbízott, az üzemeltető által meghatározott munkaidő alatt (munkanapokon 7.00-15.00 óráig) szállíthat be elhunytat az alábbi szabályok szerint:

a) Az elhunytat, illetve urnát azonosítás céljából üzemeltetőnek át kell adni.

b) Koporsós temetés esetén az elhunytat legkésőbb a temetést megelőző munkanapon üzemeltető által biztosított halottas házba előzetes egyeztetés alapján be kell szállítani, ahol az azonosítás után lehet lezárni a koporsót.

c) Urnás temetés esetén elegendő a temetés napján a temetést megelőző legkésőbb 3 órával az urnát azonosításra átadni.

d) Előzetes egyeztetés alapján munkaidőben történő elhunyt átvételéért üzemeltető semmilyen külön díjat nem számol fel.

e) A munkaidőn túl, illetve munkaszüneti napokon beszállított elhunyt átvételéért üzemeltetőt a mindenkori árjegyzéke alapján megállapított ügyeleti díj illeti meg.

5. Díjak

13. § (1) A sírhelyek megváltásáért, a temetői létesítmények igénybevételéért, az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért díjat kell fizetni.

(2) A temetőben vállalkozás-szerűen munkát végzőknek temető-fenntartási díjat kell fizetni:

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakon felül nem szedhető külön díj a vízvételi helyek, hulladék-tárolók és a temetői utak használatáért.

(4) A díjak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.

(6) A rendelet 1. mellékletében meghatározott díjtételeket évente a képviselő-testület felülvizsgálja. Díjemelés esetén a képviselő-testület kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményét.

6. Köztemetés

14. § (1) Köztemetés esetében a ravatalozásra kizárólag a sírhelynél zárt koporsóban, vagy urnában kerülhet sor.

(2) Köztemetésre csak hant nélküli sírhelyek alakíthatóak ki.

(3) A sírhelyen csak törvényben szabályozott sírjelző helyezhető el, a sírjelző kizárólag a sírhely temető tájolása szerinti, északi keskeny oldalának közepén helyezhető el.

(4) A fenntartáshoz tartozó zöldfelület karbantartását akadályozó beültetett növényzet, vagy tárgy nem helyezhető el.

(5) A köztemetésre az üzemeltető és az önkormányzat (a hozzátartozókkal közösen) közösen választja ki a sírhelyet a szabad sírhelyek közül.

15. § (1) A rendeletben rögzített szabályok megsértése esetén üzemeltető a sírhely gondozóját írásban - határidő megjelölésével - felszólítja a jogellenes magatartás megszüntetésére, valamint az eredeti állapot helyreállítására.

(2) A felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően üzemeltető a szükséges munkálatokat elvégzi, ennek költségeit a sírhely fenntartására jogosult részére áthárítja.

16. § Hatályát veszti Epöl Község Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 11/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete.

17. § Ez a rendelet 2023. március 28-án lép hatályba.

Tácsik Attila
polgármester

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Temető létesítmények igénybevételi díja, temető fenntartási hozzájárulás, temetési hely megváltásának díja

1. Temető létesítmények igénybevételi díja: 25.000,-Ft.+ÁFA/alkalom

2. Temető-fenntartási hozzájárulás díja és temetőbe való behajtás díja : 3.000.-Ft.+ÁFA/sírkő

3. Sírhelyek:

3.1. szimpla sírhely 15.000 Ft/25 év

3.2. dupla sírhely 20.000 Ft/25 év

3.3. urna sírhely: 10.000 Ft/10 év

3.4. sírbolt (kripta): 300.000.-Ft/60 év