Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2006 (V.5.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

Hatályos: 2024. 02. 16

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2006 (V.5.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

2024.02.16.

Szomor község önkormányzatának képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-a és az épített környezet alakításáról s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Szomor község teljes közigazgatási területére.

(2) Hatályát vesztette.

(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

A szabályozás elemei

2. § (1) A község közigazgatási területe bel- és külterületre oszlik meg. A belterületi határ a szerkezeti terven jelöltek szerint módosítható.

(2) Hatályát vesztette.

(3) Hatályát vesztette.

(4) Hatályát vesztette.

(5) Hatályát vesztette.

Területfelhasználás

3. § (1) Beépítésre szán területek:

a) lakóterületek:

aa) kisvárosias lakó

ab) kertvárosias lakó,

ac) falusias lakó,

b) vegyes területek:

ba) központi vegyes,

bb) településközponti vegyes,

c) gazdasági:

ca) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági,

cb) mezőgazdasági üzemi

d) üdülő terület: üdülőházas

e) különleges:

ea) sportterület,

eb) temető,

ec) szennyvíztelep

(2) Beépítésre nem szánt területek:

a) közlekedési és közműterület

b) zöldterület: közpark

c) erdőterület:

ca) védelmi rendeltetésű

cb) gazdasági rendeltetésű

cc) turisztikai rendeltetésű

d) mezőgazdasági:

da) általános mg. terület

db) kertes mg. terület

dc) korlátozott funkciójú mg. terület

e) egyéb terület: vízgazdálkodási terület: tó, vízfolyás

II. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK SZBÁLYOZÁSA

Lakóterületek szabályozása

4. § (1) Kisvárosias lakóterület (Lk) a többszintes tömbházak, csoportházak, területe (Lk)Sz/30/9,0/1000 jelű építési övezet:

a) Kialakítható telekterület: min. 1000 m2, kialakult

b) Beépítési mód: szabadonálló

c) Beépítettség: max. 30 %

d) Építménymagasság: max. 9,0 m

e) Zöldfelület: min. 30 %

f) Építési hely: előkert: min 5 m, oldal- és hátsókert min. 10-10 m

g) Állattartó épület nem létesíthető.

(2) Kertvárosias lakóterület (Lke) kistelkes belső telektömbök területe. Lakóépületen kívül elhelyezhetők ebben az övezetben az OTÉK 13. §-ban meghatározott építmények is.

a) (LKE) O/30/4,5/800 jelű építési övezet = Lke – 1

aa) Kialakítható telekterület: min. 800 m2, kialakítható telekszélesség min. 20 m

ab) Beépítési mód: oldalhatáron álló

ac) Beépítettség: max. 30 %

ad) Építménymagasság: max. 4,5 m

ae) Zöldfelület: min 50 %

af) Építési hely:

ag) előkert: min 5 m általános esetben, új telekalakításnál

ah) kiépült utcákon a kialakult homlokzatvonal szerint

ai) oldalkert: min. 6 m. új telekalakításnál, min 4 m a kialakult beépítéseknél 14 m, vagy keskenyebb telekszélesség esetén

aj) hátsókert: min. 10 m az 50 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min 25 m a 100 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min 50 m a 100 m-nél nagyobb telekhosszúság esetén

ak) Állattartó vagy műhely (vállalkozási) épület beépíthető alapterülete max. a telekterület 5 %-

a 30 %-on belül.

b) (Lke) I/30/4,5/500 jelű építési övezet = Lke – 2

ba) Kialakítható telekterület: min 500 m2, kialakítható telekszélesség min. 18 m

bb) Beépítési mód: ikerházas

bc) Beépítettség: max. 30 %

bd) Építménymagasság: max. 4,5 m

be) Zöldfelület: min. 50 %

bf) Építési hely: előkert: min 5 m általános esetben, új telekalakításnál

bg) kiépült utcákon a kialakult homlokzatvonal szerint

bh) oldalkert: min. 6 m

bi) hátsókert: a melléképületek a hátsó telekhatáron

bj) Állattartó vagy műhely (vállalkozási épület beépíthető alapterülete max. a telekterület 5 %-

a 30 %-on belül.)

c) (Lke) Sz/30/4,5/1000 jelű építési övezet = Lke – 3

ca) Az új telekosztású nagytelkes lakóházak építési övezete.

cb) Kialakítható telekterület: min 1000 m2, kialakítható tleekmélység min. 20 m.

cd) Beépítési mód: szabadonálló

ce) Beépítettség: max. 30 %

cf) Építménymagasság: max. 4,5 m

cg) Zöldfelület: min. 50 %

ch) Építési hely: előkert: min: 5 m

ci) hátsókert: min. 10 m

cj) oldalkert: min. 3 m

ck) Állattartó vagy műhely (vállalkozási) épület beépíthető alapterülete max. a telekterület 5 %-

a.(A 30 %-on belül.)

(3) Falusias lakóterületek (Lf) a település külterületéhez kapcsolódó, illetve belső nagytelkes kertes családi házak építési övezetei. Lakóépületen kívül elhelyezhetők ebben az övezetben az OTÉK 14. §-ban meghatározott építmények is. (Lf) O/30/4,5/1000 jelű építési övezet:

a) Kialakítható telekterület: min 1000 m2, kialakítható telekszélesség min. 20 m

b) Beépítési mód: oldalhatáron álló

c) Beépítettség: max. 30 %

d) Építménymagasság: max 4,5 m

e) Zöldfelület: min 40 %

f) Építési hely: előkert: min. 5 m általános esetben, új telekalakításnál

g) Kiépült utcákon a kialakult homlokzatvonal szerint

h) Oldalkert: min. 6 m új telekalakításnál

i) Hátsókert: min. 10 m az 50 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min. 25 m a 100 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min. 50 m a 100 m-nél nagyobb telekhosszúság esetén

j) Állattartó vagy műhely (vállalkozási) épület beépíthető alapterülete max. a telekterület 15

%-a.(A 30 %-on belül.)

(4) Amennyiben telekosztással alakítanak ki új telket, az így kialakított telkek mindegyike meg kell feleljen az előírt minimális telekterületnek.

(5) Minimális beépítető telket a szabályzat nem állapít meg, minden korábban kialakított telek beépíthető, ha az előírt beépítési paraméterek betarthatók.

(6) Tájképi védelem és látvány-érzékenység miatt az Öreg-hegy melletti és alatti tervezett, új osztású Lke-1 és Lke-3 építési övezeteknél (086/2-3, 089/1-4 hrsz. illetve az ezekből kialakított lakótelkek) a szabályozás az alábbiakkal egészül ki:

a) Az épületek magastetővel építendők, 30 ○-tól 50 ○-ig terjedő tetőhajlásszöggel, terrakotta piros, barna, fekete vagy zöld cserépfedéssel. A tetőhajlásszögek szimmetrikusak legyenek. Térdfal max. 1 m lehet.

b) A homlokzatok kialakításánál a fa nyílászárók alkalmazása illetve a vakolatok mellett a tégla-, kő- és faburkolatok alkalmazása javasolható. A színezés terén a harsány színek kerülendők.

c) Terepbevágás, feltöltés, támfal max. 1,5 m magas lehet.

d) Kerítés max. 2 m magas lhet. Tömör kerítés max. 1, 5 m magas lehet. Támfalra építés esetén a max. kerítésmagasság a támfallal együtt, az alső terepszinttől értendő.

e) A főépület alapterületén kívül terepszint alatti létesítmény a telek területének max. 5 %-a lehet.

f) A bontott tömeg elérése érdekében egy homlokzati sík max. 75 m2 lehet.

(7) A 086/2-3, 089/1-4 és a 086/1 hrsz. Illetve az ezekből kialakított telkeken és közterületeken óriásplakát illetve 2 m2-nál nagyobb reklámtábla kihelyezése tilos.

(8) Az Lke és Lf lakóövezetekben telkenként max. 2 lakás épülhet.

(9) Az Lke építési övezetekben a 10%-ot meghaladó terepesés/emelkedés esetén az építménymagasság max. 4,5 m helyett max. 5,5 m .

(10) Az Lf és Lke-1 építési övezeteknél az elő- és oldalkertekben álló, meglévő melléképületek felújíthatók illetve max. 20 % mértékig bővíthetők a tűzvédelmi szabályok betartásával. Ezek funkciója csak tároló lehet (pince, kamra, garázs), bennük vállalkozói tevékenység, illetve állattartás nem engedélyezett.

(11) A (10) bekezdés rendelkezése az alábbi telekcsoportokra vonatkozik:

a) Kossuth u. mindkét oldala,

b) Vörösmarty u. mindkét oldala,

c) Arany J. u. páratlan oldala,

d) Petőfi S. u. páros oldala,

e) Mátyás Király u. mindkét oldala,

f) Gyermelyi u. mindkét oldala,

g) Zsámbéki u. páratlan oldala.

Vegyes területek

5. § (1) Központi vegyes terület (Vk) a község központi térségben lévő telektömbök építési területe, amely jellemzően intézményi funkciójú. A (Vk) területen lévő parkfeleletek nem önálló területfelhasználási egységként, hanem zöldfelleltként jelennek meg.

(2) A (Vk) területen elhelyezhető mindaz, amit az OTÉK 17. §-a nevesít.

(3) (VK-1) Sz,O/20/7,5/1 ha jelű építési övezet:

a) az övezet paraméterei:

aa) Kialakítható telekterület: min 10.000 m2

ab) Beépítési mód: szabadonálló illetve oldalhatáron álló, a kialakult beépítéshez igazodva

ac) Beépítettség: max. 20 %

ad) Építménymagasság: max. 7,5 m

ae) Zöldfelület: min. 60 %

af) Építési hely: előkert: min 5m

ag) oldalkert és hátsókert: min 6 m

b) (Vk-2) Sz,O/40/6,0/300 jelű építési övezet paraméterei:

ba) Kialakítható telekterület: min. 300 m2

bb) Beépítési mód: szabadonálló illetve oldalhatáron álló, a kialakult beépítéshez igazodva

bc) Beépítettség: max. 40 %

bd) Építménymagasság: max. 6,0 m

be) Zöldfelület: min. 40 %

bf) Építési hely: a kialakult beépítéshez igazodva

(4) Településközponti vegyes terület (Vt) a község központi térségében lévő telektömbök építési területe, amely jellemzően intézményi vagy vegyes funkciójú. Lakó-, intézményi-, kereskedelmi -, stb. építmények önálló rendeltetési egységeit vegyíti egy telektömbben esetleg egyetlen telken. A (Vt) területen lévő parkfeleletek nem önálló területfelhasználási egységként, hanem zöldfelületként jelennek meg.

(5) A (Vt) területen elhelyezhető mindaz, amit az OTÉK 16. §-a nevesít.

(6) (Vt) sz/25/7,5/4000 jelű építési övezet:

a) Az övezet beépítési paraméterei:

aa) Az egy telken építhető több társasház építési övezete (többször max. 4 lakás)

ab) Kialakítható telekterület: min. 4000 m2.

ac) Beépítési mód: szabadonálló

ad) Beépítettség: max. 25 %

ae) Zöldfelület: min. 50 %

af) Építménymagasság: max. 7,5 m

ag) Építésihely: elő-, oldal-, és hátsókert min. 6-6 m

b) (Vt) O,Sz/40/6,0/600 jelű építési övezet: (Vt)-2 beépítési paraméterei

ba) Kialakítható telekterület: min. 600 m2

bb) Beépítési mód: oldalhatáron álló, illetve szabadonálló, a kialakult beépítéshez igazodva

bc) Beépítettség: max. 40 % intézmény esetén, 30 % lakóház esetén

bd) Zöldfelület: min 40 %

be) Építménymagasság: max. 6,0 m

bf) Építési hely: előkert: a kialakult utcavonal szerint, illetve 5 m

bg) oldalkert: min 6 m ill. OTÉK 36. §. szerint

bh) hátsókert: min. 10 m az 50 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min. 25 m a 100 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min 50 m a 100 m-nél nagyobb telekhosszúság esetén

c) A Vt-3 építési övezet a vegyes területen belül a nem kialakult beépítésű, nagy telkes övezet.A Vt-3 beépítési p araméterei:

ca) Kialakítható telekterület: min. 2000 m2

cb) Beépítési mód: szabadonálló

cc) Beépítettség: max. 40 %

cd) Zöldfelület: min. 20 %

ce) Építménymagasság: max. 7,5 m

cf) Építési hely: előkert, oldalkert és hátsó kert 5-5 m

Gazdasági terület

6. § (1) A gazdasági területeken belül megkülönböztetünk kereskedelmi, szolgáltató területet és mezőgazdasági üzemi gazdasági területet.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz) az OTÉK 19. §-ában meghatározott gazdasági tevékenység elhelyezésére szolgáló övezet.

a) A (Gksz) Sz/40/7,5/3000 jelű építési övezet beépítési paraméterei = (Gksz)-1:

aa) Kialakítható telekterület: min. 3000 m2

ab) Beépítési mód: szabadonálló

ac) Beépítettség: max. 40 %

ad) Építménymagasság: max. 7,5 m

ae) Zöldfelület: min 20 %, ezen belül a telekhatár mentén körben fasor telepítendő, illetve a védő zöld a szabályozási terv szerint

af) Építési hely: elő-, oldal-, és hátsó kert min. 10-10 illete védő zöld sáv szerint

b) A (Gksz) Sz/40/6,0/2000 jelű építési övezet beépítési paraméterei = (Gksz)-2:

ba) Kialakítható telekterület: min. 2000 m2

bb) Beépítési mód: szabadonálló

bc) Beépítettség: max. 40 %

bd) Építménymagasság: max. 6,0 m

be) Zöldfelület: min 20 %, ezen belül a telekhatár mentén körben fasor telepítendő

bf) Építési hely: elő-, oldal- és hátsókert min. 10-10 m, illetve védő zöld sáv szerint

(3) (Gksz) építési övezetben töltőállomás telepíthető a Bajna-Zsámbéki út mellé.

(4) Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület

a) Mezőgazdasági üzemi (egyéb ipari) gazdasági terület (MG) a művelésből kivett mezőgazdasági major és mezőgazdasági üzemi jellegű építmények elhelyezése céljából kijelölt terület.

b) A területen ipari, településgazdálkodási létesítmények, továbbá a növénytermesztés, az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás üzemi építményei helyezhetők el. Elhelyezhetők meg az előzőekben felsorolt építményekkel közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, továbbá a szolgálati lakás is.

c) Az (MG) Sz/40/7,5/3000 jelű építési övezet beépítési paraméterei. Beépítési paraméterek az építési övezeten belüli telkekre vonatkoztatva:

ca) Kialakítható telek területe: minimum 3000 m2

cb) Beépítési mód: szabadonálló

cc) Beépítettség: max. 40 %

cd) Építménymagasság: max. 7,5 m, ami technológiai okokból meghaladható

ce) Zöldfelület: min. 30 %, (ezen belül a telekhatár mentén kötelezően fa- és cserjesor telepítendő)

cf) Építési hely: előkert: minimum 10 m, oldalkert: minimum 10 m, hátsókert: minimum 10 m

Üdülőterület

7. § (1) Az üdülőterület a külterület-szabályozási terven üdülőházas területként (Üü)szabályozott terület.

(2) Üdülőházas területen (Üü) olyan üdülőépületek, üdülőtáborok, kempingek, közösségi horgászház, sportlétesítmények és a szabadidő eltöltését és a turizmust szolgáló egyéb építmények helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgának. Az (Üü) Sz/20/7,5/500 jelű építési övezet beépítési paraméterei:

a) Kialakítható telek: min 5000 m2

b) Beépítési mód: szabadonálló

c) Beépítettség: max. 20 %

d) Építménymagasság: max 7,5 m

e) Zöldfelület: min. 40 %

f) Építési hely: előkert, oldalkert, hátsókert min. 10 m

g) Közművesítettség mértéke: részleges (saját szennyvíztároló)

(3) Épület a horgásztó partjától legalább 50 m-re létesíthető.

Különleges területek

8. § (1) Különleges terület a szabályozási terv szerint lehatárolt

a) sportterület (Ks)

b) temető (Kt)

c) szennyvíztisztító telep (Kszt)

(2) Sportterület (Ks) a kizárólagosan sportolási létesítmények és azok kiszolgáló építményeinek elhelyezésére szolgáló terület.

a) Beépíthető és kialakítható telek területe: min. 8000 m2

b) Beépítési mód: szabadonálló

c) Beépítettség: max. 10 %

d) Építménymagasság: max. 6 m

e) Zöldfelület: min. 40 %

f) Építési hely: előkert, oldalkert min. 10-10 m

(3) Temetők (Kt) szabályozott területén csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények alakíthatók ki a következő feltételekkel:

a) Beépíthető és kialakítható telek területe: min. 8000 m2

b) Beépítési mód: szabadonálló

c) Beépítettség: max. 10 %

d) Építménymagasság: max. 6, 0 m

e) Építési hely: előkert, oldalkert min. 5 m

(4) Szennyvíztisztító telep (Kszt) területén csak az üzemeltetéshez szükséges építmények helyezhetők el.

Közlekedési és közműterületek

9. § (1) A közutak céljára fenntartott terület (KÖ-u) és az utcanévvel nevesített közterületek.

(2) A külterületen közútként (KÖ-u) az országos közutakat és a helyi gyűjtő utak területét, valamint az M100 autóút és ahhoz csatlakozó kiszolgáló utak területét szabályozzuk. Megkülönböztetünk tervezett telekterületet és védőtávolságot.

(3) A közlekedési és közműterületen az OTÉK 26. §. (3) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el.

(4) Külterületen országos mellékút a 1105 és 1123 jelű út. A Máriahalom-Somodorpuszta-Szomor összekötő út első lépésben önkormányzati gyűjtőút lesz, második lépésben országos mellékút lesz.

(5) Belterületen 3 szabályozási szintet különböztetünk meg:

a) országos mellékutak belterületi gyűjtőút szakaszai: Bajnai u., Pesti u., Gyermelyi u., Vörösmarty u.: 16-24 m szélességgel

b) helyi gyűjtőutak: 16-14 m szélességgel

c) lakóutak, kiszolgáló utak: 16-8 m szélességgel

(6) A terven jelölt szabályozási szélességek minimumként értelmezendők. Ha a telekalakítás úgy kívánja, több lehet, kevesebb nem.

(7) A közművek úgy rendezendők a telken belül, hogy az utak mellett lehetőség szerint egy oldalon fasor legyen telepíthető.

(8) Hatályát vesztette.

(9) A lakó-, ipari-, kereskedelmi területek esetén a parkolást telken belül kell megoldani. Temető, sport- és intézményi területek esetében vagy a telken belül, vagy az önkormányzat által meghatározott közterületen kell a parkolót kialakítani.

(10) Új belterületi építés során, azzal egyidőben a közvilágítást is ki kell építeni.

Zöldterületek

10. § Zöldterület (Z) övezeti jelölést kaptak a méretüknél, kiépítettségüknél fogva közfunkciót ellátni képes közparkok (díszkert, szabadidős- illetve rendezvényi park), vagy arra alkalmassá tehető közterületek. Ebben az övezetben max. 2 %-os mértékig elhelyezhetők az OTÉK 27. §-ában nevesített építmények.

Erdőterület

11. § (1) Erdőterület a földhivatali nyilvántartás szerit erdőművelési ágban nyilvántartott, továbbá a településszerkezeti terv szerint erdősítésre kijelölt terület.

(2) Az erdősítésre kijelölt területen a mezőgazdasági használat, korlátozás nélkül folytatható, a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó épületek azonban nem létesíthetők.

(3) Az erdőterület az építmények elhelyezése szempontjából

a) védelmi (Ev),

b) gazdasági (Eg),

c) turisztikai (Et) elsődleges rendeltetésű övezetekre tagolódik.

(4) Gazdasági rendeltetésű erdő területén (Eg) az erdőgazdálkodáshoz és vadgazdálkodáshoz rendeltetésszerűen kapcsolódó építmények helyezhetők el a következő feltételekkel:

a) Beépíthető telek területe: 10 ha

b) Beépítési mód: szabadonálló

c) Beépítettség: max. 0,1 %

d) Építménymagasság: max. 6,0 m

(5) Turisztikai rendeltetésű erdőterület (Et) övezetében a szabadtéri sportolás, a pihenés, a turizmus nem épület jellegű építményei helyezhetők el.

Mezőgazdasági terület

12. § Mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, földhasználat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következő területfelhasználási egységekbe tartozik:

a) általános mezőgazdasági terület (Má)

b) kertes mezőgazdasági terület (Mk)

c) korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (Mko).

Általános mezőgazdasági terület

13. § (1) Általános mezőgazdasági területen (Má) a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, tárolás és szolgáltatás építményei, továbbá lakóépület helyezhető el.

(2) Általános mezőgazdasági területen az (1) bekezdés szerinti építmények kialakításának feltételei:

a) Beépíthető telek területe:

aa) gazdasági épület esetén: min. 10.000 m2

ab) lakóépület esetén: min. 10.000 m2

b) Kialakítható legkisebb telek területe: min. 10.000 m2

c) Beépítési mód: szabadonálló

d) Beépítettség mértéke: max. 3 %

e) Építménymagasság: max 7,5 m

f) Építési terület: előkert: min. 10 m, oldalkert: min. 10 m

Kertes mezőgazdasági terület

14. § (1) Kertes mezőgazdasági területen (Mk) – amely a volt zártkerteket foglalja magában – pince, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület, présház, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló helyezhető el.

(2) A területen

a) a 720 m2-nél kisebb területű telken építményt elhelyezni nem szabad,

b) a 720-1500 m2 területnagyságú szőlő, gyümölcsös vagy kert művelési ágban nyilvántartott telken, illetve

c)1 az 1500 m2-t meghaladó területű bármely mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott telken egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el. A gazdasági épület alapterülete a telek területének 3 %-a, de legfeljebb 25 m2 lehet.

(3) A beépítés paraméterei:

a) Beépíthető telek területe: 720 m2

b) Kialakítható telek területe: 1500 m2

c) Beépítési mód: oldalhatáron álló vagy szabadonálló

d)2 Beépítettség: 3 % (max 25 m2)

e) Építménymagasság: 3,5 m

f) Építési terület: előkert min. 5 m, max. 10 m, oldalkert oldalhatárú beép. 6 m, oldalkert szabadonálló beépítés 3 m

(4) Az övezetben épület csak a közutak mentén helyezhető el. Az épület kialakítása csak 30-40○-os hajlásszögű nyeregtetős lehet.

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület

15. § Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen (Mko) a felszíni vizek védelme, a talajvédelmi beruházások és a természet- és tájképvédelem érdekében épület nem létesíthető.

Egyéb terület

16. § (1) Vízgazdálkodási terület (V) a szabályozott vízfolyások, a vízművek és horgásztó területe.

(2) Hatályát vesztette.

III. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

17. § (1) A közművesítettség előírt mértéke: belterületen teljes, külterületen részleges.

(2) Épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek

a) közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelíthetősége,

b) rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz (szükség esetén technológiai víz),

c) a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése,

d) a használat során keletkező hulladék elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetőleg házilagos komposztálásának a lehetősége biztosított, valamint

e) a rendeltetésszerű használathoz szükséges gépkocsi elhelyezése az OTÉK 42. §-ban előírtak szerint biztosítható.

(3) Hatályát vesztette.

(4) Állattartásból eredő szennyvíz (csurgalékvíz) kommunális csatornába nem köthető, zárt szennyvíztároló létesítendő.

(5) A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítást a mindenkor érvényben lévő önkormányzati köztisztasági rendeltben előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani.

KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK

18. § (1) A meglévő és tervezett vezetékek és műtárgyak számára

a) vízellátás

b) szennyvízelvezetés

c) csapadékvíz elvezetés

d) vezetékes gázellátás

e) távközlés helyigényt a közterületen, elsősorban az utak szabályozási szélességében kell biztosítani, a külterületi közutak mentén vezetett közművezetékek elhelyezését a közűt kezelőjével való egyeztetés alapján lehet elhelyezni.

(2) A tervezett új telkek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakoztatandók, ennek hiányában az érintett közművezetékek szolgalmi jogának rendezése szükséges.

(3) A vízvezetéki hálózatra föld feletti tűzcsapokat kell szerelni. A létesítmények tűzivíz igényét a tűzvédelmi szabályzat előírásainak megfelelően biztosítani kell.

(4) A vízfolyások mindkét partján 3-3 m szélességű sávot szabadon kell hagyni a mederrel kapcsolatos szakfeladatok ellátása céljából.

(5) A 750 m3/d kapacitású, kommunális szennyvíztisztító telep védőtávolsága a szennyvíztelep határvonalától számított 150 m.

(6) A közművezetékek védőtávolsága:

a) az ivóvíz távvezeték védőtávolsága 2-2 m

b) a szennyvíznyomócső védőtávolsága 2-2 m

c) a termékvezeték védőtávolsága 5-5 m

d) hírközlő távvezeték védőtávolsága 1-1 m

e) a középnyomású gázvezeték védőtávolsága D 90 alatt 4-4 m, D 90 felett 5-5 m

f) a középnyomású elosztó hálózat védőtávolsága D 90 alatt 4-4 m, D 90 felett 5-5 m

(7) A 350 m3/ kapacitású OMS rendszerű teljesoxidációs eleveniszapos szennyvíztisztító – kezelő, tároló és elhelyező építmények legkisebb távolsága (védőterülete)>>150 m.

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI SZABÁLYOZÁS

Az értékvédelem hatálya

19. § Hatályát vesztette.

Építészeti védelem

20. § Hatályát vesztette.

Természetvédelem

21. § Hatályát vesztette.

ÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁS

22. § Védőtávolság miatt építési korlátozás alá eső területek:

a) külterületi közutak tengelyvonalától számított 50-50 m védőtávolság, az M100 autóút 100 m védőtávolsága

b) a szabályozási terven lehatárolt üdülőterülettől 500 m védőtávolságon belül állattartó telep nem létesíthető;

c) a szabályozási terv szerint vízgazdálkodási területként szabályozott területektől 50 m védőtávolságon belül mezőgazdasági területen épület nem létesíthető.

23. § A Helyi Építési szabályzat mellékletei:

a) 1. melléklet: Belterület szabályozási terve

b) 2. melléklet: Külterület szabályozási terve.

c) 3. melléklet: SZT-M/2020. jelű Módosított külterületi szabályozási terv

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Ez a rendelet 2006. május 15-én lép hatályba.

(2) Ezen rendelettel hatályát veszti Szomor község Önkormányzatának 10/2002.(VIII.10.) és 16/2004.(VII.12.) rendelettel módosított 8/2001.(IX.10.) rendelete a helyi építési szabályzatról.

1. melléklet

Belterület szabályozási terve

2. melléklet

Külterület szabályozási terve
1

A 14. § (2) bekezdés c) pontja a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 14. § (3) bekezdés d) pontja a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.