Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról.

Hatályos: 2023. 11. 01

Szomor Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról.

2023.11.01.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a Napközi Otthonos Óvoda bankszámlájára.

(2) Amennyiben a térítési díj az intézményvezetői felszólítás ellenére nem kerül megfizetésre, úgy az ellátás a 15 napos befizetési határidő eredménytelen leteltét követő hónap első napjával megszűnik.

Az étkeztetés megszüntetéséről a polgármester minden esetben értesíti az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.
(3) Az intézményvezető megkeresése alapján a térítési díj hátralék összegének behajtása iránt a polgármester jogosult intézkedni.

3. § (1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az étkezési térítési díjakról szóló 11/2017.(VII.5.) önkormányzati rendelet

1. melléklet

Óvodás gyermekétkeztetés térítési díja

Étkezés megnevezése

Térítési díj

tízórai 1

125

ebéd 2

375

uzsonna 3

125

Napi étkezés összesen 4

625

Általános iskolás gyermekétkeztetés térítési díja

Étkezés megnevezése

Térítési díj

tízórai 5

160

ebéd 6

475

uzsonna 7

160

Napi étkezés összesen 8

795

1.9 Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „tízórai” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ebéd” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „uzsonna” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Napi étkezés összesen” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „tízórai” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ebéd” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „uzsonna” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Napi étkezés összesen” sora a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1. pontját a Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. melléklet 3. pontja iktatta be.