Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 11. 08- 2024. 03. 30

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2023.11.08.

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy a településen élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés szabályait.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Szomor község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legalább 1 erdei m3, de legfeljebb 5 erdei m3 szociális tűzifa segélyben részesíti. A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő és egyedül álló esetén 800 %-át.

(3) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult.

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – a függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – a kérelmező azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

(3) Amennyiben a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 17.500,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez mellékelni kell:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében

ba) a munkáltató által kiállított kereseti igazolást,

bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,

bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot.

(2) A kérelmeket 2023. december 15. napjáig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségéhez kell benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt.

(4) A szociális tűzifa önkormányzathoz történő leszállítását követően a polgármester folyamatosan gondoskodik a szociális tűzifa térítésmentes kiszállításáról a jogosultak részére.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerint megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A szociális célú tűzifa támogatás együttes mennyisége nem haladhatja meg a központi költségvetésből az önkormányzatra jutó összes mennyiséget.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. március 31-én hatályát veszti.