Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi termelői piac üzemeltetéséről

Hatályos: 2024. 01. 01

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi termelői piac üzemeltetéséről

2024.01.01.

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya a 4/1.hrsz alatti Szabadság tér és az 5.hrsz. alatti Szomor, Szabadság tér 6.szám alatti ingatlanon lévő Piac a Placcon elnevezésű helyi termelői piac (a továbbiakban: piac) területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya

a) a piacot fenntartó üzemeltetőre (a továbbiakban: üzemeltető), és az általa foglalkoztatott piacfelügyelőre,

b) a piacon kereskedelmi, értékesítési tevékenységet folytatókra (a továbbiakban: árus), és

c) a piac területén tartózkodó magánszemélyekre (a továbbiakban: vásárló) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendeletben alkalmazott:

a) piac fenntartója: Szomor Község Önkormányzata (2822 Szomor, Szabadság tér 8.)

b) piac üzemeltetője: Szomor Község Önkormányzata (2822 Szomor, Szabadság tér 8.)

c) piac: 2822 Szomor, 4/1.hrsz alatti Szabadság tér és az 5.hrsz. alatti Szomor, Szabadság tér 6.szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokon létesített Szomor Község Önkormányzata által üzemeltetett, e rendelet szerint működtetett eladótér.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

3. A piac működésének rendje

3. § A piac üzemeltetője a piac működési rendjének fenntartása érdekében gondoskodik:

a) az alkalmazásában álló piacfelügyelő által a piac nyitvatartási ideje szerinti nyitásáról-zárásáról,

b) a piac területén lévő helyiségek tisztántartásáról, a piacon kialakított közművek folyamatos használhatóságáról,

c) a hulladéktároló edények elhelyezéséről, fertőtlenítéséről, elszállíttatásáról,

d) a piaci árusítás rendjének betartására kiadott, e rendelet 2. mellékletében meghatározott üzemeltetési szabályzatban foglaltak érvényesítéséről,

e) az árusok árusításra jogosító engedélye meglétének ellenőrzéséről,

f) a piac nyitvatartásáról, működési rendjéről, a piaci helypénz összegéről, a piaci árusítás szabályairól jól látható helyen hirdetményben tájékoztatja az árusokat.

g) a szabálytalan módon, engedély nélkül történő árusítás esetén megtiltja a termék árusítását.

4. A piac nyitvatartási ideje

4. § (1) A piac a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel szombatonként 8.00 – 11.00 óráig tart nyitva.

(2) A piac zárva tart:

a) ünnepnapokon, illetve

b) az Önkormányzat által előre meghatározott települési rendezvények ideje alatt.

5. A piaci árusítás feltételei

5. § (1) A piacon elsősorban Komárom-Esztergom vármegyében, vagy a piac 40 km-es körzetében működő őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó árusíthat, ha megfelel a vonatkozó jogszabályban előírt feltételeknek. A szabad helyek függvényében van lehetőség egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására.

(2) Őstermelői, kistermelői egyéni vállalkozói tevékenységet igazoló dokumentummal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet a piacon nem folytathat, általa tovább-eladás céljával felvásárolt terméket nem értékesíthet.

(3) A piacon árusítást bérleti szerződés kötése nélkül meg lehet kezdeni az e rendelet 3. melléklete szerinti nyilvántartásba vételi adatlap kitöltésével és ennek az üzemeltető általi nyilvántartásba vételét, valamint a helypénz megfizetését követően.

(4) Az árus a piac területén lévő árusítási helyén köteles:

a) az áruját a piac parkolójában elhelyezett járművéről a piac nyitvatartási ideje alatt úgy lerakodni, hogy azzal más árust nem akadályozhat a piac területére való ki- és bepakolásban,

b) az árut az általa bérelt asztalon úgy elhelyezni, hogy a bérelt területen kívül árujával, annak göngyölegével nem terjeszkedhet túl, továbbá a piac parkolójában sem helyezheti el azt, valamint a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztetheti,

c) a piacfelügyelő számára felvilágosítást adni az általa a piacon forgalomba hozott termék eredetéről, minőségéről, mennyiségéről, valamint bizonyító erővel bíró iratot bemutatni,

d) az 1. melléklet szerinti helypénzt a 7. § szabályai szerint előre megfizetni,

e) a vásárlók számára jól láthatóan, olvashatóan feltüntetni a nevét, lakcímét, székhelyét, elérhetőségét,

f) hitelesített mérleget, súlyt vagy egyéb mérőeszközt használni,

g) az árusító helyet a közegészségügyi rendelkezések szerint folyamatosan tisztántartani,

h) az árusítás során a vonatkozó hatósági, tűzrendészeti, élelmiszer-higiéniai, fogyasztóvédelmi, állategészségügyi szabályokat betartani,

i) az árusítás során keletkezett növényi eredetű hulladékot annak összegyűjtésére kihelyezett hulladéktároló edénybe elhelyezni,

j) az árusítás során használt eszközöket, tárgyakat, az el nem adott termékeket a piac területéről zárás előtt elszállítani,

k) az általa szándékosan okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelni.

6. § (1) A piacon az árusok érkezési sorrendben, a szabad helyek függvényében szabadon választhatnak árusító helyet azzal a kikötéssel, hogy az árut földre, valamint zöld felületre tilos pakolnia.

(2) A piac nyitvatartási napján az árusok a ki és berakodás idejére beállhatnak gépjárművükkel a piac területére azzal a feltétellel, hogy a rakodást követően haladéktalanul el kell hagyniuk a gépjárművel a piac területét. A rakodás ideje maximum 30 perc lehet.

7. § (1) A helypénz összege az árusítási napok alapján kerül megállapításra, melynek összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helypénz összegét előre kell megfizetni az üzemeltető által kibocsátott számla alapján. A számla kibocsátásához a 3. melléklet szerinti nyilvántartásba-vételi adatlapot az árusítás előtt legalább 1 héttel le kell adni az üzemeltetőhöz. A helypénzt a kiállított számla alapján az Önkormányzat házipénztárába, csekken vagy átutalással kell megfizetni.

(3) Az előre megfizetett helypénzből az árus írásos kérelme alapján utólagosan levonhatók azok a napok, amelyeken az árus nem jelent meg.

(4) Az árus a helypénzről szóló számlát és annak kifizetéséről szóló bizonylatot köteles a piacon tartózkodás ideje alatt magánál tartani és azt ellenőrzéskor a piacfelügyelőnek vagy más hatóságnak bemutatni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.