Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az utca név- és házszámtáblákról

Hatályos: 2021. 06. 25

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az utca név- és házszámtáblákról

2021.06.25.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város Önkormányzat közigazgatási területén önálló épülettel vagy építési telekkel rendelkező természetes személyekre, társadalmi szervezetekre és jogi személyiséggel rendelkező vállalkozásokra.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Épület: Jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont).

(2) Utca névtábla: Olyan tábla, amelyen az utca teljes neve szerepel.

(3) Házszámtábla: Az ingatlannak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.

Részletes szabályok

3. § (1)1 A közterületről nyíló ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal (házszám) kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. A házszámmal még nem rendelkező ingatlanok esetében - a házszám hatóság által történő megállapításáig - a helyrajzi számot kell a házszámmal egyező módon feltüntetni.

(2) A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának - ha csak fizikai akadálya nincs - a háznak a kapu felőli oldalára, a házfalra vagy kerítésre kell elhelyezni.

(3) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 1 méterre a földbe ásott 2 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, hogy azt az esetlegesen felnövő növényzet ne takarhassa el.

4. § (1) Névtelen, helyrajzi számmal rendelkező közterület elnevezését bármely budakeszi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgár vagy budakeszi székhellyel rendelkező társadalmi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás írásban kezdeményezheti a közterület pontos megjelölésével. A kezdeményezést a település polgármesteréhez kell írásban benyújtani a közterület-javaslat pontos megnevezésével.

(2) Közterület átnevezését bármely budakeszi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgár, vagy budakeszi székhellyel rendelkező társadalmi szervezet, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás kezdeményezheti írásban, a közterület pontos megjelölésével, az átnevezés szükségességének részletes indokolásával.

(3) A közterület elnevezésével és átnevezésével kapcsolatos eljárásban biztosítani kell, hogy a város lakossága a javasolt elnevezés tekintetében véleményt nyilváníthasson. A közterület elnevezését, vagy átnevezését megelőzően a jegyző helyben szokásos módon közzéteszi a módosítás-tervezetet és kikéri a lakosság véleményét a módosításról. A lakosok a helyben szokásos módon történő közzétételt követő 15 napon belül véleményt nyilváníthatnak. A véleményezést írásban a település polgármesteréhez kell benyújtani.

(4) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó javaslatot a mindenkori oktatással és kulturális ügyekkel foglalkozó bizottság véleményezését követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

5. § (1) Közterület elnevezésénél törekedni kell a közérthetőségre, valamint figyelemmel kell lenni a település hagyományaira, sajátosságaira.

(2) A város közigazgatási területén több azonos nevű közterület nem lehet.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.

(4) Közterület elnevezése nem állhat mindössze római, vagy arab számból.

(5) Közterület nevének tartalmaznia kell a beazonosítható tulajdonnevet, valamint a tulajdonnév után fel kell tüntetni a közterület jellegére utaló elnevezést (pl.: utca, tér).

(6) Budakeszi város közterületeinek és magánútjainak nevét jegyzékbe kell foglalni és a változásokat naprakészen kell vezetni.

6. § (1) A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) A főútvonalak és a vele párhuzamos utcák sorszámozása Budakeszi Budapestre határosan kezdődő közigazgatási határtól növekszik.

b) A főútvonalakra merőleges utcák számozása a főútvonal felől kezdődik.

c) Kétoldalas utcánál a számozás növekedésének irányába nézve bal oldalon a páros, jobb oldalon a páratlan számokat kell alkalmazni (bal oldalon 2, 4, 6 stb., jobb oldalon 1. 3. 5 stb.). Egyoldalas utcánál a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3, 4 stb.).

d) Terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a tér középpontja felől becsatlakozó utca jobb oldalán kezdődik és bal oldalon ér véget.

e) Sarok telket mindkét utca felől fenntartott házszámozással kell ellátni.

f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy vagy több nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, közvetlenül a házszám mögé írva, bármely egyéb írásjel nélkül. A házszámok sorozatában egy betű nélküli házszám előrébb van, mint ugyanaz a házszám betűvel.

g) Kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámot megtartják (pl.: 13-17 stb.).

h) Ha a címkeletkeztetést olyan telek vonatkozásában kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik (saroktelek, hátsó szomszéd nélküli telek), és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával kell az új házszámot képezni. Címkeletkeztetés esetén egy, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti önálló ingatlannak csak egy címe lehet.

i) A családi ház mellett ugyanazon a telken létesült terménytárolóra, istállóra, házi füstölőre, garázsra és hasonló létesítményekre nem kell elkülönült címet keletkeztetni, ha azok nem alkotnak önálló rendeltetési egységet. Amennyiben valamelyik létesítményt más személy használja, (pl. bérleti szerződéssel vállalkozást folytat), akkor címkezelési eljárás tárgya lehet, melyben a családi ház az „A ép.”, a műhely a „B ép.” jelet kaphatja.

j) A beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek csak az azon létesített épület, önálló épülethez nem kapcsolódó pince vagy önálló rendeltetési egység címképzésével egyidejűleg kell címet képezni.

(2)2 Az ingatlan házszámát, a lépcsőház jelét, a szint jelét, az ajtó, vagy bejárat megjelölését átruházott hatáskörben a jegyző határozattal állapítja meg.

7. § (1) A közterület nevét jelző tábla elhelyezését az épület (telek) tulajdonosa (bérlője, használója) köteles tűrni. Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során annak tisztántartásáról köteles gondoskodni.

(2) A közterület nevét jelző táblát a közterület jobb oldalán fekvő első és utolsó, illetve a közbenső sarki telken kell elhelyezni a 3. § (1) bekezdésében előírtak figyelembevételével.

(3) A közterületi névtáblák elhelyezéséről Budakeszi Város Önkormányzata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. útján gondoskodik.

(4) A címképzésért felelős szerv a jegyző.

8. § (1) A telek számozásáról a hiányzó és olvashatatlanná vált utcai név és házszámtáblák évenkénti számbavételéről, ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) Az épület tulajdonosa saját költségén köteles pótolni a hiányzó vagy olvashatatlan, megrongálódott házszámtáblát.

(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő és nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését a polgármesteri hivatal a tulajdonos (bérlő, használó) terhére elrendelheti.

(4) A házszámtáblák (2) bekezdés szerinti létesítése alól a Polgármesteri Hivatal a tulajdonos szociális körülményeire tekintettel felmentést adhat.

(5) Új közterületi név megállapításáról, vagy meglévő megváltoztatásról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. Az érintett népesség-nyilvántartási, közművek, közlekedési szervek, postai szervek, mentők, rendőrség, orvosi ügyeletek és tűzoltók tájékoztatása a magánutak esetén a tulajdonos(ok), közterület esetén Budakeszi város jegyzőjének a feladata.

(6) Megváltoztatott közterületi név esetén a régi névtáblának piros átlós vonallal áthúzva, a változásról szóló döntést követő egy évig az eredeti helyén kell maradnia.

Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen rendelet 2015. július 6. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az utca név- és házszámtáblákról szóló 33/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendelet.

1

Módosította a 2/2021. (I.28.) ör. Hatályos 2021. január 29. napjától.

2

Az új bekezdéssel kiegészítette a 17/2021. (IVI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. június 25. napjától.