Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú települési támogatásokról

Hatályos: 2024. 05. 01

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

a szociális célú települési támogatásokról1

2024.05.01.

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális célú települési támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tárnok Nagyközség közigazgatási területén érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó, az Szt. 3. § (1) bekezdés a) – d) pontjaiban és az Szt. 3. § (3) bekezdésében megjelölt személyekre.

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében megjelölt ellátások vonatkozásában az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is kiterjed.

2. § A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Egy főre jutó jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel a c) és f) pont figyelembe vételével számított összeg.

2. Környezettanulmány: a kérelmező saját otthonában történő felkeresése információ gyűjtés céljából életkörülményei, jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaival kapcsolatban.

3.2 Természetbeni ellátások: élelmiszer utalvány vagy csomag, tüzifa, újszülött ajándékutalvány vagy újszülött ajándékcsomag.

4.3 Érdekeltségi hozzájárulás: az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési KEOP Program keretében ilyen jogcímen befizetett 255 ezer Ft

3. Az ellátások megállapításának általános szabályai

4. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként nyújtott települési támogatás megállapításakor – ha az Szt. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – az egy családban vagy háztartásban élő személyek szociális helyzetét egységben kell vizsgálni.

5. § Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező, vagy a jogosultság szempontjából beszámítandó bármely személy, az igénylés benyújtásának időpontjáig nem vette igénybe, vagy az igénybevételi eljárást nem indította el azokra a társadalombiztosítási, vagy rendszeres pénzellátásokra, melyekre szerzett, vagy származtatott joga fennáll.

6. § (1) Az ellátásra irányuló poglármesternek címezett kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a Tárnoki Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - amennyiben az adott támogatási forma előírja – a kérelmező családjában, vagy családjában élő személyek lakcímen tartózkodási jogcímét, a rokonsági fokot, a támogatás elbírálásához szükséges további adatot, igazolást, valamint a támogatás igénylésének indoklását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező, valamint a vele egy családban vagy háztartásban lakó személyek vonatkozásában az érvényes személyi azonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági igazolvány másolatát,

b) a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

c) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást, tárgyévi nyugellátásról szóló éves értesítőt,

d) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

e) 18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállását igazoló iskolalátogatási igazolást,

f) annak igazolását, hogy valamely jövedelem, támogatás megállapítása folyamatban van,

g) a gyermektartásdíj – amennyiben az rendelkezésre áll – megállapításáról szóló jogerős bírósági ítélet eredeti, vagy az eredetivel megegyező hiteles másolatát, valamint

h) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező – amennyiben az adott támogatás elbírálásához szükséges – köteles maga és a vele egy háztartásban vagy családban élő személyek vagyoni – jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez aránytalan nehézségekbe ütközne és időigényes, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(5) Az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet a Korm. r. 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell igazolni.

7. § (1) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az egyes támogatási formákhoz külön is előírt igazolásokat.

(2) Vállalkozó kérelmező esetén az Szt. 10. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jövedelmének igazolásához az adóbevallással már lezárt időszak tekintetében az illetékes adóhatóság igazolása szükséges.

(3) A (4) bekezdésben megjelölt környezettanulmánynak tartalmaznia kell, hogy a kérelmező és a vele egy családban vagy háztartásban élő személy a kérelemben megjelölt és hatósági igazolvánnyal alátámasztott lakó-, tartózkodási helyén életvitelszerűen tartózkodik. Tartalmaznia kell továbbá a kérelem elbírálásához szükséges jövedelmi, vagyoni viszonyokat.

(4) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak a kérelmet elbíráló tudomása, vagy környezettanulmány alapján vitathatók, úgy az elbírálásának feltétele a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat közreműködésével elkészített környezettanulmány megléte, valamint alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására vonatkozó szabályokat.

(5) E rendeletben meghatározott feltételekkel nyújtható - szociális rászorultságtól függő - támogatások megállapításánál a család vagy a háztartás Szt. 4. § (1) bekezdés – az a) - b) pontjaira tekintettel – c) és f) pontjai szerinti jövedelmét és vagyonát kell figyelembe venni.

(6) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások megállapításával kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.

8. § Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére, e körben méltányosság gyakorlására az Szt. 17. §-ának rendelkezései az irányadók, de a visszafizetés nem mentesít az egyéb, így különösen a büntető, vagy szabálysértési felelősség alól.

9. § (1) A lakhatási támogatásról az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt.

(2) A rendkívüli támogatásról a polgármester dönt.

II. Fejezet

Települési támogatások

4. Lakhatási támogatás

10. § (1) Lakhatási támogatás nyújtható a szociálisan rászorulók részére a háztartás által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként.

(2) A lakhatási támogatás a fűtésre szolgáló tüzifa, a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás.

(3) A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4)4 Lakhatási támogatás annak a személynek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az szociális vetítési alap 200 %-át és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona.

(5) A lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell a lakás rezsiköltségét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat, valamint a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen tulajdoni lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést, lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot.

(6) A lakhatási támogatást augusztus és szeptember hónapban lehet benyújtani.

(7) A lakhatási támogatás éves összege 28 ezer forint, kifizetése 2 egyenlő részletben, november és december hónapban esedékes.

(8) A lakhatási támogatás egy összegben, természetben, tüzifa formájában is biztosítható, amennyiben a lakásban működőképes, fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezés található és

a) a kérelem erre irányul, vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatás felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik.

11. § (1) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(2) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását a változás hónapját követő hónaptól meg kell szüntetni:

a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy

b) a kérelmező elhalálozott, vagy

c) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi, vagy vagyoni viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő - változás következik be.

(3) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül köteles bejelenti Hivatalnál.

5. Rendkívüli támogatás

12. §5 (16) Rendkívüli támogatás állapítható meg

a) annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához vagy

b) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez vagy a gyermek hátrányos helyzetéhez vagy

c) halálesethez, illetőleg temetéshez

kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az szociális vetítési alap 200 %-át.

(2)7 A rendkívüli támogatás egyszeri összege egyéni mérlegeléstől függ, igazodik a létfenntartási probléma súlyához, mértékéhez, azonban

a) a 12. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti indokoltság esetén naptári évente legfeljebb 3 alkalommal nyújtható

b) összege családonként és alkalmanként nem haladhatja meg a 40.000,- Ft-ot.

(3) A rendkívüli támogatás természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha

a) a kérelem erre irányul vagy

b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a támogatás felhasználás nem rendeltetésének megfelelően történik.

6. Tárnoki Újszülött Támogatás

12/A. §8 (1) Újszülöttenként 10.000,-Ft értékű ajándékcsomagban részesül az a szülő,

a) akinek újszülött gyermekének első létesített lakóhelye Tárnok közigazgatási területén található;

b) aki legfeljebb három hónapos korú újszülöttet örökbe fogadott és az újszülöttnek tárnoki lakóhelyet létesített.

(2) A Tárnoki Újszülött Támogatás megállapításánál a kérelmező, a családja vagy az újszülött vagyoni és jövedelmi viszonyait, illetve a 12/A §-ban rögzítetteken túli szociális helyzetét nem kell vizsgálni.

(3) A jogosultság megállapítása iránti igényt az újszülött csak egyik szülője a megelőzés elve szerint nyújthatja be.

(4) A Tárnoki Újszülött Támogatás iránti kérelem az újszülött születését vagy örökbe fogadását követő 6 hónapon belül nyújtható be, amelynek elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelemnek nincs helye.

(5) A Tárnoki Újszülött Támogatásról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

7. Köztemetés

12/B. § (1) Közköltségen a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.

(2) Köztemetés helye: Tárnok, 3217 hrsz. alatti köztemető.

(3) A köztemetésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

7/A.9 Csatornatámogatás

12/C. § (1)10 A csatornatámogatás települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli ellátás annak a személynek, aki az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési KEOP Programban az érdekeltségi hozzájárulást a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat vagy a jogutód Önkormányzat részére teljes egészében megfizette, az ingatlanán a házi szennyízhálózatot megvalósította és az ilyen módon csatornázott ingatlan a kérelem benyújtásának időpontjában legalább részbeni tulajdonában áll vagy az ingatlan haszonélvezője.

(2)11 A csatornatámogatás annak a személynek nyújtható, aki

a) háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 1000 %-át,

b) a kérelem benyújtásának időpontjában az érdekeltségi hozzájárulással érintett ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője

c) a házi szennyvízhálózatot ténylegesen megvalósította és

d) az érdekeltségi hozzájárulást teljes egészében megfizette.

(3)12 Az a személy is jogosult a csatornatámogatásra, aki

a) a (2) bekezdés d) pontjától eltérően maga csak részben fizette meg az érdekeltségi hozzájárulást feltéve, hogy az érdekeltségi hozzájárulással érintett ingatlan tekintetében a teljes érdekeltségi hozzájárulás befizetésre került és a (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltaknak megfelel;

b) esetében a (2) bek. c) és d) pontjában foglaltakat a házastársa teljesítette, de ő maga megfelel az a) és b) pontban foglaltaknak.

(4) A kérelemhez - a 6. § (3) bekezdésben foglaltakon túl - mellékelni kell

a) a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat vagy a jogutód önkormányzat igazolását az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről,

b) az önkormányzati adóhatóság igazolását, hogy a kérelmező talajterhelési díj fizetésére nem kötelezett.

c)13 házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát a (3) bek. b) pontja szerinti kérelmező esetén.

(5)14 A (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolások a kérelmező ez irányú nyilatkozata és felhatalmazása alapján hivatalból is beszerezhetőek.

(6) A csatornatámogatás összege 50 ezer forint, naptári évente egy alkalommal állapítható meg.

(7) A csatornatámogatás ugyanazon ingatlanra tekintettel csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

(8) A csatornatámogatásról – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben – a polgármester dönt

8. Hatálybalépés

13. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2011. (II.11.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 7/2011. (III.30.) számú, a 13/2011. (VII.13.) számú, a 16/2011.(IX.15.) számú, a 3/2012.(II.10.) számú, a 9/2012.(III.23.) számú, a 2/2013(II.7.) számú és a 22/2013.(XII.13.) számú önkormányzati rendeletek.

9. Átmeneti rendelkezések

14. § (1) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően indult eljárásokra – amennyiben az Szt. másképp nem rendelkezik - az eljárás megindulásakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzat által nyújtott méltányossági ápolási díjban részesülők részére – a méltányosssági ápolási díj megszüntetésével egyidejűleg - 2015. március hónapjára egyszeri, 20.000,- Ft összegű rendkívüli támogatást – a feltételek vizsgálatának mellőzésével - hivatalból meg kell megállapítani. A támogatás nem számít bele a 12. § (2) bek. szabályozott alkalmakba.

(3) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően a 2015. évben megállapított önkormányzati segély a 12. § (2) bekezdésben szabályozott alkalmakba beleszámít.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. március 2. napjával.

3

A 3. § 4. pontját a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

4

Módosította a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet A 10. § (4) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 12. § záró szövegrésze a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 12/A. § a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7/A. alcímet (12/C. §-t) a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

10

A 12/C. § (1) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12/C. § (2) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 12/C. § (3) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12/C. § (4) bekezdés c) pontját a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 12/C. § (5) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.