Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 01

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.04.01.

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: Mesevár Óvoda és a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

(3) Az önkormányzat, valamint a (2) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

2. § (1)1 A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzat a 2022. évi költségvetése Bevételi főösszegét 2.812.940 e Ft-ban Kiadási főösszegét 2.812.940 e Ft-ban állapítja meg.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerinti a tárgyévi költségvetési bevételek összege 1.917.139 e Ft a tárgyévi költségvetési kiadások összege 2.785.190 e Ft a költségvetési hiány összege 868.051 e Ft a költségvetési többlet 0 e Ft finanszírozási műveletek bevétele 895.801 e Ft finanszírozási műveletek kiadása 27.750 e Ft finanszírozási hiány 0 e Ft finanszírozási többlet 868.051 e Ft a hiány belső finanszírozása 0 e Ft a hiány külső finanszírozása 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet 11. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet 11. oszlopa szerint határozza meg.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos bevételeinek előirányzatait a Képviselő-testület 4. melléklet szerint hagyja jóvá

(7) Az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásait a Képviselő-testület az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeit a 6. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátására vonatkozó bevételeket és kiadásokat az 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények külön-külön egy-egy címet alkotnak. Címet alkotnak a tartalékok. Alcímet alkotnak a szakfeladat rendnek megfelelő feladatok.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező szerve (polgármesteri hivatal) bevételi és kiadási címein tervezett előirányzat-csoportok bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait feladatonként a 7. melléklet 5. oszlopa szerint határozza meg, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények bevételi és kiadási címein tervezett előirányzat-csoportok bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait feladatonként a 7. melléklet 2, 3 oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban és tartalommal határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 12. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.

(6) Az Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatait, valamint azok 2022. évi ütemét a 13. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények gazdálkodási körébe tartozó kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait, azok előirányzat-csoportonkénti bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait a 14. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2022, 2023, 2024. évi alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi finanszírozási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzati beruházások címein tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait a 9. melléklet szerint határozza meg.

5. § A felújítási előirányzatokat célonként a 10. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési létszám-előirányzatát a 7. melléklet 51. sora szerint határozza meg.

A költségvetési tartalék előirányzata

7. §3 A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. melléklet szerint 126.835 e Ft, ebből általános tartalék 33.534 e Ft működési céltartalék 69.317 e Ft fejlesztési céltartalék 23.984 e Ft

8. § (1) Az Önkormányzat intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak az elemi költségvetést - e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül - az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

A nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó szabályok

9. § (1) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozásának ütemezése – mind az állami mind az önkormányzati támogatás tekintetében – a költségvetési törvényben szereplő időpontokban történik.

Költségvetési előirányzatok módosítása

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti soron következő ülésen tájékoztatja.

(3) Az intézmények vezetői és a polgármester a 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva módosíthatja előirányzatait.

(4) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) a (2) és (4) bekezdés alapján a központi szervek által engedélyezett, vagy zárolt előirányzat-módosítások tervbevételére,

b) a (3) bekezdése alapján az intézményi többletbevételek, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére,

c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,

d) a képviselő-testület döntése alapján szükség szerint, de legalább:

da) 2022. május 31-ig a 2021. évi költségvetési maradvány felhasználására vonatkozóan a 2021. évi zárszámadással egyidejűleg, de legkésőbb 2022. június 30-ig a maradvány felhasználás jogszabályi határidejéig,

db) 2022. január 1. - 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves tájékoztatóval egyidejűleg,

dc) a 2022. július 1. – 2022. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2022. novemberi testületi ülésre,

dd) a 2022. október 1. - 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2023. márciusi testületi ülésre.

(6) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

A képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozása.

11. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot a rendelet 1. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására

(2) A képviselő-testület magának tartja fenn a jogot

a) a felhalmozási célú kiadások és pénzeszköz átadások főösszegének megváltoztatására,

b) a jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások közötti előirányzat-átcsoportosításra,

c) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesternek az alábbi esetekben biztosít előirányzat - átcsoportosítási jogot:

a) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

b) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,

c) általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra, jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.

(4) A Polgármester a (3) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a 10. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(5) Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a 10. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

Előirányzat-módosítás a költségvetési szerveknél

12. § (1) A költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételéből - e paragrafusban foglaltak figyelembevételével - az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) a szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelheti.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(3) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel.

(4) A feladat megszűnéséből származó megtakarítások felhasználására kizárólag a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(6) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

13. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataikat saját előirányzat-módosítási hatáskörben az alábbi esetekben változtathatják meg:

a) A személyi juttatások előirányzatai közül a költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A bérmaradvány felhasználásához polgármesteri jóváhagyás szükséges.

b) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között előirányzat-átcsoportosítást, előirányzat-módosítást hajthatnak végre, kivéve a jóváhagyott vásárolt élelmezés és a kapcsolódó ÁFA előirányzatot, melynek csökkentése előzetes polgármesteri engedélyhez kötött. Az egyéb dologi kiadásokon belül átcsoportosítani, illetve előirányzat-módosítást végrehajtani csak akkor szabad, ha a költségvetési szerv intézményüzemeltetési, működtetési előirányzata az éves várható fizetési kötelezettségre elegendő.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A pénzmaradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni.

15. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. § (1) A Képviselő-testület e rendelet 8. sz. melléklete szerint dönt a támogatásra tervezett előirányzatok felhasználásáról.

(2) A Képviselő-testület által az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

17. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan a Stabilitási tv.-ben szabályozottak szerint

a) saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntést. A közép és hosszúlejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel,

b) likviditási hitelfelvételben való döntési jogot a képviselő-testület a bevételi főösszeg 2,5 %-ának erejéig, de maximum 50 millió forintig a Polgármester részére biztosítja, a soron következő Képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

c) az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(3) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – a Polgármester:

a) a számlavezető pénzintézetnél betétként lekötheti,

b) egy évnél rövidebb lejáratú államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzintézetnél jogosult megvásárolni.

18. § Az önkormányzat az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére – amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik – 100.000 forint egyedi értékhatárig a Polgármester, e felett a képviselő-testület jogosult.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. § (1) Az önkormányzat a belső ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint gondoskodik Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Vegyes és záró rendelkezések

20. § A Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2022. évben 54.000 forint.

21. § Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, illetve magánszemélyek részére számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális juttatásként – adott összegek felhasználásáról, melyet minden esetben írásban kell rögzíteni.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

4. melléklet7

5. melléklet8

6. melléklet9

7. melléklet10

8. melléklet11

9. melléklet12

10. melléklet13

11. melléklet14

12. melléklet15

13. melléklet16

14. melléklet17

15. melléklet18

16. melléklet19

17. melléklet20

18. melléklet21

19. melléklet22

20. melléklet23

21. melléklet24

1

A 2. § (1) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 17. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 18. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 19. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 20. mellékletet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdése iktatta be. A 20. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 21. mellékletet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdése iktatta be. A 21. mellékletet a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.