Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2024. 05. 18

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

2024.05.18.

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében, és a 132. § (4) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának és ellenőrzésének szabályait jelen rendeletben foglaltak szerint szabályozza.

2. § (1) A rendelet hatálya Diósd város közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó természetes személyekre terjed ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben (továbbiakban: Szoctv.) foglaltak szerint.

(2) A rendeletben foglaltakat a Szoctv. általános szabályaival és vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) Egy főre jutó jövedelem: a Szoctv. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével számított összeg.

b) Elismert lakásnagyság: 3 főig 75 m2, minden további személy után további 10-10 m2.

c) Tartósan beteg: az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

d) E rendelet alkalmazásában támogatás: a Szoctv. 45. § alapján nyújtott települési támogatás és rendkívüli települési támogatás.

3. Hatásköri szabályok

4. § (1) A (2) bekezdésen foglalt támogatások kivételével a képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról a Polgármester dönt.

(2) A 20. § d) pont szerinti különös méltánylást igénylő támogatás és a 20. § f) pont szerinti tele-iskolatáska támogatás tekintetében a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata szerinti szociális feladatokat ellátó bizottsága dönt.

4. Az ellátások megállapításának általános szabályai

5. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként nyújtott támogatás megállapításakor – ha a Szoctv. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – az egy háztartásban élő személyek szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a kérelmező létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

6. § (1) Az ellátásra irányuló kérelmet a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - amennyiben az adott támogatási forma előírja - a kérelmező háztartásában, vagy családjában élő személyek lakcímen tartózkodási jogcímét, a rokonsági fokot, a támogatás elbírálásához szükséges további adatot, igazolást, valamint a támogatás igénylésének indoklását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező, valamint a vele egy családban vagy háztartásban lakó személyek vonatkozásában az érvényes személyi azonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági igazolvány másolatát,

b) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

c) a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolatát, adókártya másolatát,

d) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást,

e) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

f) 18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállását igazoló iskolalátogatási igazolást,

g) annak igazolását, hogy valamely jövedelem, támogatás megállapítása folyamatban van,

h) a gyermektartásdíj – amennyiben az rendelkezésre áll – megállapításáról szóló jogerős bírósági ítélet eredeti, vagy az eredetivel megegyező hiteles másolatát, valamint

i) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező - amennyiben az adott támogatás elbírálásához szükséges - köteles maga és a vele egy háztartásban vagy családban élő személyek vagyoni viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez aránytalan nehézségekbe ütközne és időigényes, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

7. § (1) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az egyes támogatási formákhoz külön előírt igazolásokat.

(2) Vállalkozó kérelmező esetén a Szoctv. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jövedelmének igazolásához az adóbevallással már lezárt időszak tekintetében az illetékes adóhatóság igazolása szükséges.

(3) A kérelem elbírálásának feltétele:

a) A települési támogatásokhoz a rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal környezettanulmány elkészítése kötelező. A rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálásához – amennyiben szükséges – környezettanulmány készíthető.

b)1 A környezettanulmány elkészítése a Diósdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól kérhető, illetve a Diósdi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője azt elkészítheti. A beszerzett környezettanulmány az elkészítését követő 1 éven belül a további kérelmek benyújtásához is felhasználható. Amennyiben a kérelmező életkörülményeiben változás következik be, köteles haladéktalanul jelezni a hivatal részére, mely esetben szükséges a meglévő környezettanulmány felülvizsgálata.

c) A 13. § szerinti lakhatási támogatás, 15. § szerinti lakbértámogatás, valamint 27. § szerinti különös méltánylást érdemlő esetben az, hogy a családnak, illetve a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) E rendeletben meghatározott feltételekkel nyújtható - szociális rászorultságtól függő - támogatások megállapításánál a család vagy a háztartás Szoctv. szerinti jövedelmét és vagyonát kell figyelembe venni.

(5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 6 hónapon belül ismételten benyújtott kérelemre települési, illetve rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.

8. § A támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni a változás hónapját követő hónaptól, ha a kérelmező települési lakcíme a támogatás folyósítása alatt megszűnik, vagy a kérelmező elhalálozott, illetve az e rendeletben az egyes támogatási formáknál külön előírt esetekben.

9. § Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésére, e körben méltányosság gyakorlására a Szoctv. rendelkezései az irányadók, de a visszafizetés nem mentesít az egyéb, így különösen a büntető, vagy szabálysértési felelősség alól.

5. A támogatás folyósítása

10. § (1) A támogatást az azt megállapító határozat véglegessé válását követő 8 napon belül, illetve a havi rendszerességgel adott támogatást utólag minden hónap 5-ig kell folyósítani a kérelmező bankszámlaszámára.

(2) Amennyiben a kérelmező folyószámlával nem rendelkezik a támogatást a Polgármesteri Hivatal pénztárában kell kifizetni.

II. Fejezet

Települési támogatások

6. A települési támogatások nyújtásának formái

11. § A képviselő-testület a Szoctv. 45. §-ának rendelkezései alapján, e rendeletben meghatározott feltételekkel nyújtott települési támogatásokat az egyes támogatási formáknál meghatározottak szerint természetbeni vagy pénzbeli ellátásként nyújtja.

12. § Települési támogatás keretében nyújtható támogatás:

a) lakhatási támogatás;

b) lakbértámogatás;

c) ápolási támogatás;

d) gyógyszertámogatás.

7. Lakhatási támogatás

13. § (1)2 A képviselő-testület települési támogatásként lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként, annak a személynek aki

a)3 e rendeletben meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén annak 350 %-át, egyedül élő estén annak 400 %-át és

b) a család egyik tagjának sincs Szoctv. szerinti meghatározott vagyona.

(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell

a) a háztartás rezsiköltségét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat. Amennyiben nem átalánydíjas fizetési kötelezettség áll fenn, akkor egy nyári, és egy téli időszakra vonatkozó számlát, bizonylatot, valamint,

b) a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen tulajdoni lapot, bérleti szerződést, lízing szerződést, használati szerződést, lakáshasználatot megállapító jogerős bírósági határozatot.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, egy évre állapítható meg.

(5) A támogatás havi összege maximum 10 000 forint.

(6) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat véglegessé válását követő hónaptól a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

14. § (1) Fűtési költségekhez való hozzájárulásként időszakos lakhatási támogatásként természetbeni tűzifa támogatás nyújtható annak a személynek, aki a 13 § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel és

a) az általa lakott ingatlanban a fűtés más módon nem oldható meg, illetve

b) igazoltan a más módon történő fűtés meghaladja gázfűtés esetén a rezsitámogatással biztosított éves mennyiség 110 %-át, vagy villanyfűtés esetén a rezsitámogatással biztosított éves mennyiség 180 %-át.

(2) Az időszakos lakhatási támogatás egy fűtési idényben legfeljebb két alkalommal kérhető.

(3) Az időszakos lakhatási támogatás legfeljebb alkalmanként 2 rakott m3 aprított tűzifa házhozszállításával biztosítható.

8. Lakbér támogatás

15. § (1) Lakbér támogatásra jogosult az a természetes személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) a Diósd város közigazgatási területén a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;

b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem haladja meg,

c) a család egyik tagjának sincs a Szoctv.-ben meghatározott vagyona.

(2) A lakbér támogatás legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, egy évre állapítható meg.

(3) A támogatás havi összege maximum 30.000 forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbér támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) Megszűnik a támogatásra való jogosultság ha

a) a támogatásban részesülő a bérelt lakásból elköltözik,

b) a bérleti jogviszony megszűnik.

9. Ápolási támogatás

16. § (1) Az ápolási támogatás a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végzi és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át nem haladja meg, valamint az ápolást végző és az ápolt személy az ápolás időtartama alatt egy háztartásban él.

(3) Ápolási támogatásban csak az a személy részesülhet, aki a Szoctv-ben meghatározott ápolási díjra nem jogosult.

(4) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 6. § (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csatolni kell a háziorvosnak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon történő igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg és állandó, tartós gondozásra szorul.

(5) A támogatás havi bruttó összege megegyezik a Szoctv. szerinti ápolási díjnak a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott havi alapösszege 80%-ával. Az ápolási támogatást egy évre kell megállapítani.

17. § Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn;

b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha

ba) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott időtartamot nem haladja meg,

bb) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének, illetve a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,

bc) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg;

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója;

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

18. § (1) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha

a) az ápolást végző személy vonatkozásában a 17. § d) pontjában meghatározott kizáró ok következik be,

b) az ápolt személy állapota az állandó gondozást már nem teszi szükségessé,

c) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, a gondozott érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő magatartást tanúsít,

d) a gondozott személy elhalálozik,

e) a gondozó vagy a gondozott személy települési lakcíme megszűnik, vagy

f) az ápolást végző személy rendszeres pénzellátásra válik jogosulttá, és annak összege meghaladja az ápolási támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolást végző személy az ápolási támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak.

(2) Az ápolt személy érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő magatartásnak minősül különösen:

a) az ápolt személyt körülvevő környezet tisztaságának elhanyagolása,

b) az ápolt személyi higiéniájának elhanyagolása,

c) az ápolt személy állapotának megfelelő élelmezés biztosításának elmulasztása,

d) ha az ápolást végző személy az ápolt személynek az orvos által előírt kezeléseken történő megjelenéséről, részvételéről nem gondoskodik, az ápolt személy mielőbbi felépülését szolgáló, előírt rehabilitációs kezeléseken való részvételét nem biztosítja,

e) az ápolást végző személy az orvos által az ápolt személy részére előírt gyógyszerezés szabályait nem tartja be, vagy az ápolt személy megfelelő gyógyszerekkel való ellátásáról nem gondoskodik,

f) az ápolást végző személy az ápolt személy orvosi ellenőrzéseken való részvételét nem biztosítja, vagy azt akadályozza,

g) az ápolt személytől való életvitelszerű különélés.

(3) Az ápolási támogatást és annak folyósítását az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltak fennállása esetén a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával, az (1) bekezdés f) pontja esetén a bejelentés, vagy a tudomásszerzés hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(4) Az ápolási támogatást a megállapító döntés véglegessé válását követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.

10. Gyógyszertámogatás

19. § (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek akinek

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át nem haladja meg, és

b)4 a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át és

c) a kérelmező közgyógyellátási igazolványra nem jogosult.

(2) A gyógyszertámogatás legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően, egy évre állapítható meg és havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 6. § (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csatolni kell

a) a háziorvos igazolását arról, hogy a kérelmező egészségi állapota miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorul, illetve orvos által javasolt gyógyászati segédeszközt használ, vagy a gyógyszertár által kiadott igazolást a havi rendszeres gyógyszerköltségről, az orvos által igazolt egy havi gyógyszermennyiség figyelembevételével,

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásban nem részesül, és ez irányú kérelmet nem terjesztett elő.

III. Fejezet

Rendkívüli települési támogatások

11. A rendkívüli települési támogatások formái

20. § Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható támogatás:

a) Igazolással alátámasztott rendkívüli támogatások

b) Temetési támogatás

c) Köztemetés

d) Különös méltánylást érdemlő esetben nyújtott támogatás

e) Karácsonyi csomag

f) Tele-iskolatáska támogatás

12. Igazolással alátámasztott rendkívüli települési támogatás

21. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegség bekövetkezéséhez, vagy különösen szélsőséges időjárási viszonyok esetén bekövetkezett káreseményhez, elemi kárhoz kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

(2) A rendkívüli élethelyzetet alátámasztó, a nem várt többletkiadásokat igazoló tények, körülmények, a még teljesítésre váró kiadásokkal is igazolhatók.

(3) Támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át, egyedül élő esetében a 350 %át.

(4) A különösen szélsőséges időjárási viszonyok esetén bekövetkezett káresemény, elemi kár bekövetkezése esetén az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető,vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és a kár viselése a kérelmező, illetve családja életét, vagy létfenntartását veszélyezteti.

(5) A támogatás egyszeri összege maximum 30.000 forint.

(6)5 Az (1) bekezdésben meghatározott célból adható rendkívüli települési támogatás – valamennyi célt figyelembe véve – egy naptári évben együttesen 4 alkalommal állapítható meg, valamint ezen támogatások együttes összege nem haladhatja meg családonként a 90.000 forintot.

22. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható annak a személynek, akinek családjában élő tartósan beteg, vagy fogyatékos személy folyamatos ápolása, kezelése céljából rendszeres szállításáról kell gondoskodnia, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke nem haladhatja meg a nyugdíjminimum összegének:

a) az 500 %-át, amennyiben a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén a 230 %-át.

b) 300 %-át, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az a) pontban meghatározott mértéket, de nem haladja meg az (1) bekezdésben meghatározott mértéket.

(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez a 6. § (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csatolni kell:

a) a folyamatos kezelést végző intézmény, vagy kezelőorvos igazolását a kezelés tényéről, illetve annak szükségességéről, rendszerességéről, és

b) a felmerült kiadás nagyságát igazoló számlát.

(4) Amennyiben kísérettel a tartósan beteg, vagy fogyatékos személy tömegközlekedési eszközöket igénybe tud venni, a támogatás mind a kísérő személy, mind a beteg személy számára megállapítható. A hozzájárulás egy naptári évben egy alkalommal állapítható meg a (2) bekezdésben meghatározott keret erejéig, melyet a jogosult által meghatározott számlaszámra kell utalni.

23. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg egy naptári évben egy alkalommal a kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

(2) A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át.

24. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon törvényes képviselő részére, akinek gyermeke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdése alapján jogosult a bölcsődei gondozás keretében nyújtott napközbeni ellátásra, azonban férőhelyhiány okán a benyújtott felvételi kérelmet a Zöldfa Bölcsőde vezetője elutasította, a Gyvt. 43/A. §, 44. §, 44/A. §, valamint 44/B. §-aiban foglalt napközbeni ellátási formák igénybevétele esetén, a tényleges gondozási napokról szóló igazolás alapján személyi térítési díj-hozzájárulás állapítható meg.

(2) Nem állapítható meg a támogatás, ha a kérelmező családjában a nem állami szolgáltatónál történő napközbeni ellátásért fizetendő személyi térítési díjjal csökkentett egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(3) A támogatás összege a ténylegesen igénybe vett gondozási napok figyelembevételével 1.000 Ft/nap.

(4) Az egyes hónapokra járó támogatás összegének kiszámításához a napközbeni ellátás jelenléti napjairól kiállított igazolást a kérelmező szerzi be és nyújtja be a Hivatalnál tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

13. Temetési támogatás

25. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra temetési támogatás állapítható meg az eltemettető hozzátartozó részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

a) 400 %-át egy személy,

b) 250 %-át két személy,

c) 240 %-át három személy,

d) 220 %-át négy személy,

e) 200 %-át öt, vagy annál több személy esetén.

(2) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való temetési támogatás összege az önkormányzati köztemetés urnás vagy koporsós temetési költségmértékének maximum 30 %-a lehet.

(4) A kérelemhez csatolni szükséges:

a) az elhunyt személy halálát igazoló halotti anyakönyvi kivonatot, vagy annak másolatát;

b) a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított, a temetés költségeiről szóló eredeti számlát;

c) a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolását.

14. Köztemetés

26. § Kérelemre a polgármester mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha

a) az eltemetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át és

b) kötelezettségének azért nem tudott eleget tenni, mert ez által saját, vagy családja létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került volna.

15. Különös méltánylást érdemlő eset

27. § (1) Különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb a kárérték 30 %-a, de maximum 300.000 forint rendkívüli települési támogatás állapítható meg a tulajdonos kérelmező által lakott, elemi kárt szenvedett, vis maiorral érintett ingatlan helyreállítására.

(2) Az ingatlanhelyreállítási támogatás megállapításának feltétele, hogy:

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló esetén a 400 %-át, egyedül élő esetén az 600 %-át.

b) az igazolt helyreállítási költség kizárólag az elemi kárt szenvedett, vis maiorral érintett ingatlan helyreállításához kapcsolódik,

c) az ingatlan szerkezetében keletkezett kár mértéke meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott maximális összeg kétszeresét,

d) a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a kérelmező bejelentette az önkormányzathoz.

(3) Elemi kár, vis maior bekövetkezése esetén az (1) bekezdésben meghatározott támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a kár megtérítésére harmadik személy nem kötelezhető, vagy kötelezhető ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, és a kár viselése a kérelmező, illetve családja életét, vagy létfenntartását veszélyezteti.

28. § (1) Különös méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal legfeljebb 120 000 forint rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került és átmeneti létfenntartási gonddal küzd.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 15 000 forint

(3) A támogatás az alábbi célokra adható:

a) intézményi étkeztetés;

b) gyógyászati segédeszköz;

c) éves elszámoló közüzemi díj fizetési kötelezettség teljesítése.

(4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum

a) 400 %-át egy személy,

b) 350 %-át két személy,

c) 300 %-át három személy,

d) 250 %-át négy személy,

e) 240 %-át öt, vagy annál több személy esetén.

(5) A támogatás indokolt esetben havi rendszerességgel is nyújtható maximum 12 havi részletben.

16. Karácsonyi csomag

29. § (1) Azon személyek részére, akik az adott év november 15. napjáig legalább két alkalommal települési támogatásban részesültek, az önkormányzat karácsonyra maximum 6.000 forint értében élelmiszercsomagot biztosít.

(2) A karácsonyi csomag érintettek részére történő eljuttatásáról a Hivatal gondoskodik.

17. Tele-iskolatáska támogatás

30. § (1)6 Tele-iskolatáska támogatás állapítható meg annak a 6-18 éves korú gyermeket nevelő szülőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.

(2) A támogatást minden év június 1. napjától július 31. napjáig lehet igényelni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

(3) A támogatás megállapításához iránti kérelemhez a 6. § (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.

(4) A támogatás összegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete határozza meg.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 7

17/A.8 Eljárási rendelkezések

30/A. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti igényt a Diósdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) vezetőjénél, ellátási szerződés esetén a szerződött intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni, illetve szükség szerint igazolni kell jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, társadalombiztosítási jogviszonyra, kapcsolattartó személy személyi adataira, valamint a kérelem elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

(3)9 Krízishelyzetben a rászorulónak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat szóbeli kérelemre vagy jelzésre – gondozási szükséglet vizsgálata és egyéb igazolás nélkül – biztosítani kell, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. Az írásbeliséget a krízis elmúltával pótolni kell.

(4)10 Krízisnek tekinthető az a hirtelen, váratlanul kialakult élethelyzet, kritikus állapot, egyéb válság, amelyben a krízisbe jutott személy a veszélyhelyzet elhárítására önmagától nem képes és a külső segítő beavatkozás elmaradása életét, testi, lelki épségét veszélyezteti, ilyen különösen a létfenntartás, a betegség, a haláleset, jövedelem megszűnése

30/B. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézmény vezetője az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Szoctv 94/C. §-ának (3) bekezdése szerinti tartalommal megállapodást köt.

(2) Az intézményi térítési díj fenntartói felülvizsgálatát követően az új személyi térítési díjról az intézmény vezetője egyszerűsített értesítőben tájékoztatja az ellátottat.

(3)11 A személyi térítési díjat - az étkeztetés kivételével - havonta utólag, az intézményvezető által megjelölt napon, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

(4) A Szoctv 115. § (6) bekezdése alapján megállapított új személyi térítési díjat az intézményi térítési díj megállapítását követő hó 1. napjától kell megfizetni.

30/C. § (1) Az intézményvezető döntésének, továbbá a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti gondozási szükséglet felülvizsgálatát az erről szóló értesítés kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármestertől lehet kérni az intézményvezetőnél benyújtott kérelem útján.

(2) Ha az ellátott, illetve törvényes képviselője a felmondás jogszerűségét vagy a személyi térítési díj mértékét vitatja, akkor az erről szóló kifogás tárgyában a polgármester dönt.

30/D. § Szerződéses formában biztosított ellátások esetében a szociális ellátásra szerződött félnek az ellátási szerződésben foglaltak szerint ellátási kötelezettsége keletkezik.

18. Az ellátások köre

31. § A szociális alapszolgáltatások közül az önkormányzat

a)12 az étkeztetést,

b)13 a házi segítségnyújtást,

c)14 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

d)15 a nappali ellátást

e)16 családsegítést

biztosítja.

31/A. §17 (1) A 31. § a), b) és d) pontja szerinti ellátások igénybevételére irányuló kérelmet ai Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) Az ellátás megállapításánál a háziorvos vagy a szakorvos javaslatát figyelembe kell venni.

(3) Az ellátás igénybevételét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.

19.18 Szociális étkeztetés

32. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2)19 Az ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat a képviselő-testület az önkormányzat térítési díjakról szóló rendeletében határozza meg.

(3)20 Az étkeztetésért az igénylő jövedelmétől függően személyi térítési díjat fizet, a 32/A. §-ban foglaltak szerint - amennyiben a Szoctv. másként nem rendelkezik.

32/A. §21 (1)22 Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, az ellátásért térítési díjat fizetni nem kell.

(2)23 Amennyiben az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladja, azonban kisebb, mint ennek 350 %-a, úgy étkezésenként 32. § (2) bekezdésében meghatározott díj alapján számított személyi térítési díj felét kell fizetni.

(3)24 Ha az igénylő havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át meghaladja, úgy étkezésenként 32. § (2) bekezdésében meghatározott díj alapján számított személyi térítési díjat kell fizetni.

20. Házi segítségnyújtás

33. §25 Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-ában meghatározott feladatainak ellátását a Szolgálaton keresztül szervezi meg.

33/A. §26 (1)27 A házi segítségnyújtás a Szoctv. 63. §-ában meghatározottak szerint biztosított ellátás, melyet az önkormányzat munkanapokon, igény esetén kérelemre hétvégén és ünnepnapokon is biztosít.

(2) Az ellátás igénybe vételének feltétele az Sztv. és a 36/2007 (XII.22.) SZMM rendelet szerinti gondozási szükséglet vizsgálata. A gondozási szükséglet vizsgálatával az intézményvezető más, szakirányú szakképesítéssel rendelkező személyt is megbízhat.

33/B. §28 (1)29 Szociális segítés intézményi térítési díja: 0 Ft/óra.

(2)30 Személyi gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/óra.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

33/C. §31 (1) A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűntésével,

b) az ellátott halálával,

c) a határozott idejű megállapodásban megjelölt időpont lejártával,

d) ha az ellátott lakóhelye, tartózkodási helye megszűnik a szolgáltató illetékességi területén,

e) a jogosultági feltételek megszűnésével.

(2) A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatás megszüntethető:

a) a megállapodás bármelyik fél általi felmondásával,

b) ha az ellátott az intézmény házirendjét súlyosan megsérti,

c) nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének,

d) díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

21. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

34. § Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szoctv. 65. §-ában meghatározott feladatainak ellátására az Érdi Szociális Gondozó Központon keresztül szervezi meg.

22.32

35. §33

22/A.34 Nappali ellátás

35/A. § (1)35 Nappali ellátásban az a hajléktalan személy és az a saját otthonában élő 18. életévet betöltött, az egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális rászoruló személy részesíthető, aki saját ellátására csak részben képes, illetve akinek társas kapcsolatai ápolásához, kulturális igényei kielégítéséhez, érdekei védelméhez segítség szükséges.

(2) Nem nyújtható nappali ellátás annak a személynek, aki mozgáskorlátozottsága, vagy egyéb betegsége miatt sem egyedül, sem segítséggel nem képes a szolgáltatást igénybe venni, aki fertőző beteg, kórokozó-hordozó, továbbá aki bármely okból (pl. elmebetegség, alkoholizmus, szellemi leépülés) a közösségi életvitelre alkalmatlan.

22/B.36 Családsegítés

35/B. § (1) Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik, melyen keresztül a Szolgálat felveszi a kapcsolatot a segítségre szoruló személyekkel, családokkal, tájékoztatást nyújt a családsegítés céljáról, tartalmáról, lehetőségeiről.

(3) A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató kertében működtethető, melyet a település közigazgatási területén térítésmentesen kell nyújtani.

V. Fejezet

Egyéb rendelkezések 37

23. Szociálpolitikai Kerekasztal

36. § (1) A Szoctv-ben biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.

(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata szerinti szociális feladatokat ellátó bizottsága elnöke,

b) a szociális ügyintéző,

c) az alapszolgáltatást végző szervezet vezetője,

d) háziorvosok,

e)38

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart, melyet a (2) bekezdés a) pontban maghatározott bizottság elnöke hív össze.

24. Záró rendelkezések

37. § Hatályát veszti a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 9/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet.

38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (3) bekezdés b) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 19. § (1) bekezdés b) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 21. § (6) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 30. § (1) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az IV. Fejezet címe a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 17/A. alcímet (30/A-30/D. §-t) a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

9

A 30/A. § (3) bekezdését a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

10

A 30/A. § (4) bekezdését a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

11

A 30/B. § (3) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 31. § a) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 31. § b) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 31. § c) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 31. § d) pontja a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 31. § e) pontját a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

17

A 31/A. §-t a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

18

A 19. alcím címe a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 32. § (2) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 32. § (3) bekezdését a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 32/A. §-t a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

22

A 32/A. § (1) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 32/A. § (2) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 32/A. § (3) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § c) pont, 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 33. § a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

26

A 33/A. §-t a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

27

A 33/A. § (1) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 33/B. §-t a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

29

A 33/B. § (1) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 33/B. § (2) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 33/C. §-t a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

32

A 22. alcím címét a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 35. §-t a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 22/A. alcímet (35/A. §-t) a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.

35

A 35/A. § (1) bekezdése a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

36

A 22/B. alcímet (35/B. §-t) a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

37

A V. Fejezet címét a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.

38

A 36. § (2) bekezdés e) pontját a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 2. melléklet a Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.