Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2023. 02. 01

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról

2023.02.01.

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Páty Község Önkormányzata gondoskodik Páty község területén a köztisztasági szolgáltatásokról.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület gondoskodik különösen:

a) Páty Község Önkormányzata tulajdonában lévő épületek, építmények és utcabútorok felületéről a plakátok (falragaszok) és a közízlést sértő falfirkák (grafiti) eltávolításáról;

b) Páty Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken a választási, népszavazási plakátok kiragasztására alkalmas tájékoztató berendezések kihelyezéséről, begyűjtéséről, valamint a közterület eredeti állapotba történő helyreállításáról;

c) a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák) tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról,

d) közösségi terek, közparkok és játszóterek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán tartásáról;

e) a helyi személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások, megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények kültéri tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről és hóeltakarításáról.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási feladatokról Páty Község önkormányzata az általa e feladat ellátásával megbízott közszolgáltató szervezet útján gondoskodik.

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, az allergén növények írtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

b) csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

c) az ingatlan mellett lévő

ca) fák lehullott lombjának takarításáról,

cb) nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről;

d) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;

e) az ingatlan előtti közterületen lévő és a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;

f) a tömegforgalmat bonyolító ingatlan esetén a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres ürítéséről és tisztán tartásáról.

(2) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását az önkormányzat az ingatlantulajdonos költségére elvégeztetheti.

(3) A csapadékvíz elvezető árkokat betömni, a víz elfolyását megakadályozni tilos. Csapadékvíz elvezető árok befedését kizárólag építési előírásoknak megfelelően hatósági létesítési engedély alapján, és az árok tulajdonosának hozzájárulásával lehet.

(4) A csapadékvíz elvezető árokba szennyvizet, mosogató- és fürdővizet kiereszteni tilos.

(5) Az egyes ingatlanokon keletkezett szennyvizet kizárólag csak építési engedéllyel épített zárt szennyvíztárolóba vagy közcsatornába lehet elvezetni. A csapadékvizet mindenki saját telkén belül köteles kezelni, azt közterületre kivezetni tilos.

(6) A két szomszédos ingatlan közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatok az ingatlanhasználók között fele-fele arányban oszlik meg.

(7) Ha egy ingatlannak több közterülettel is érintkezése van, az (1) bekezdésben meghatározott feladatok mindegyik közterületre vonatkoznak.

(8) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító és egyéb szolgáltató helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában - az ilyen ingatlant használó, illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(9) Az ingatlanhasználó a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba, valamint az úttestre nem helyezheti el.

3. § (1) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a szállító ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy azt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, akinek érdekében a szállítás történt

(2) Ha a közterület beszennyezője nem állapítható meg, úgy a közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről szilárd burkolatú utak esetében - a közterület tulajdonosának költségére – Páty Község Önkormányzata által megbízott közszolgáltató szervezet, minden más közterületen okozott szennyeződés megszüntetéséről a terület tulajdonosa (fenntartója) a saját költségére köteles - a hozzá beérkező jelzés után – haladéktalanul gondoskodni.

4. § A jármű használója köteles az általa vezetett járműről lehullott vagy a jármű kerekével a szilárd útburkolatra felhordott szennyeződést – különösen sárszennyeződést – saját költségén eltávolítani, ha az így okozott útburkolat szennyezéssel a közúti forgalom biztonságát veszélyeztetné.

5. § (1) Aki a közterületen - engedély nélkül - települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek nem tesz eleget, az elszállításról - a kötelezett költségére - Páty Község Önkormányzata által megbízott közszolgáltató szervezet gondoskodik. Ha a hulladékot lerakó személye nem állapítható meg, a hulladék elszállításáról Páty Község Önkormányzata által megbízott közszolgáltató szervezet gondoskodik, a közterület tulajdonosának költségére.

(2) A tulajdonos (használó) a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb reklámfelületet köteles tisztán tartani.

6. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) takarítási kötelezettségét kézi tisztítás esetén köteles porképzés nélkül elvégezni.

(2) A szemetet úgy kell összegyűjteni, hogy az a közútra ne kerüljön, és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani.

(3) Úszótelken lévő épületek járdái közül, az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda, ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.

(4) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),

c) kapubejárat elé, annak szélességében,

d) a járdasziget és a járda közé,

e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,

f) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,

g) a fák tövében.

(5) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon, szükség esetén, naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.

7. § Páty Község Önkormányzata az általa megbízott közszolgáltató szervezet útján gondoskodik arról, hogy az általa kijelölt területeken és útvonalakon koncentrált gépi úttisztítást végezzenek.

8. § Az e rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére a közterület-felügyelő és a polgármesteri hivatal ügyintézője jogosult.

9. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.