Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01- 2028. 12. 30

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.01.

(egységes szerkezetben a 10/2023 (VI.30.), 18/2023 (XII.01.), 4/2024 (II.29.) önkormányzati rendelettel)

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) kiterjed.

2. Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 9 033 153 680 Ft-ban,

kiadási főösszegét 9 033 153 680 Ft-ban

állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá, felhasználását a 15. § (2) bekezdésében szabályozza.

(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. melléklet szerint 30.000 000 Ft összegben állapítja meg, felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli – költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket, valamint a megbízási jogviszonyban résztvevőket együttesen tartalmazza – az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28. §. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt.

(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § A 2 § (1) bekezdés szerinti 7 775 521 984 Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

5. § Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak.

6. § (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 34. – 35. §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a vonatkozik.

7. § (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.

(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.

8. § Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

9. § Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2). (3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

10. § (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik.

(2) Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(3) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.

11. § Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.

12. § A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a források megteremtődnek.

13. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének,

b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés

lehetőségét.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.

(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

15. § (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási jogosultságot a (2-4) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 10 000 000 Ft összeg és a céltartalék 5. mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. §-ában említett eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat tartalmazza.

(3) A Képviselő – testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 30 000 000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 10 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a mindenkori költségvetés módosítás alkalmával (költségvetési rendelet módosítása) számol be, egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tesz. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2023. december 31.-ig gyakorolható.

16. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben helyezze el, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

17. § (1) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat.

(2) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében.

(3) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára átutalni.

(4) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték megnevezésű számlára átutalni.

18. § (1) Az önkormányzati intézmények a maradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabálynak megfelelően.

(2) Az önkormányzati intézmények maradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület jogosult dönteni.

19. § Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

20. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns – kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

21. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérekre, a költségtérítésekre, a segélyekre, a közfoglalkoztatottak részére történő bérekre, a reprezentációs kiadásokra, az elszámolásra felvett előlegekre, a 200 000 Ft alatti tárgyi eszköz beszerzésekre, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetéseire terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím felvételét engedélyezze.

22. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az önkormányzati intézményekben dolgozók részére évi bruttó 324 000 Ft/fő összegű cafetéria-juttatás keretet biztosít a költségvetésben, amely keret magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

23. § (1) A Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban a gyáli polgárok támogatása céljából létrehozott támogatási rendszer költségkereteit az alábbi (2)–(9) bekezdések szerint biztosítja.

(2) A Gyáli Élet Program keretében nyújtott Babaköszöntő program támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 27.500,- Ft értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.

(3)2 A Gyáli Óvodakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 20.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár.

(4)3 A Gyáli Iskolakezdési Program keretében nyújtott támogatás formája egyszeri, legfeljebb 22.000,- Ft értékű csomag, amely alanyi jogon jár

(5) A Gyáli Középiskola Program keretében a Gyálon működő intézményekben 8. évfolyamon tanuló diákok egyszeri, legfeljebb 8.000,- Ft értékű csomagban részesülnek.

(6) A Gyáli Egyetemista Programban nyújtott támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.

(7) A Házasulandók Program keretében nyújtott támogatás mértéke egyszeri 50.000.- Ft.

(8) A Szépkorú Program keretében a 90. életévét betöltött idősek támogatási formája egyszeri, legfeljebb 14.000,- Ft értékű csomag.

(9) A Szépkorú Program keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúak támogatási formája egyszeri, legfeljebb 14.000,- Ft értékű csomag.

24. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz –, hogy jogosult az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

4. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2028. december 31. napján hatályát veszti.

1

A 2. § (1) bekezdése a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 23. § (3) bekezdése a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 23. § (4) bekezdése a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.