Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 28/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2024. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 28/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2024.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építményadóról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Veresegyház Város közigazgatási bel- és külterületére terjed ki.

Adókötelezettség

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény)

Az adó alanya

3. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, a jogi személy, egyéb szervezet, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(3) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adó alapja és mértéke

4. § (1) Az adó alapja az építmények négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2)1 Az építményadó mértéke lakás és nem lakás céljára hasznosított építmény esetén: 2.440,- Ft/m2/év

Adómentesség

5. § (1) Mentes az építményadó megfizetése alól:

a) a lakás, amelyet a tulajdonosa nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, és amely után magánszemélyek kommunális adóját fizeti,

b) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek (pl. padlás, pince)

c) üdülő

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a 21/2007. (XII.19) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

1

A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.