Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 29/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Hatályos: 2024. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 29/2020(XI.30.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

2024.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a telekadóról a következő rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya

2. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, a jogi személy, egyéb szervezet, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Adómentesség, adókedvezmény

3. § (1) Mentes az adó alól:

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,

c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,

d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

e) a telek, amelyet a tulajdonosa nem vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, és amely után magánszemélyek kommunális adóját fizeti.

Az adó alapja és mértéke

4. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2)1 Az adó évi mértéke: 440,-Ft/m2

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a 22/2007. (XII.19) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik.

1

A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.