Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 30/2020.(XI.30.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló 30/2020.(XI.30.) rendelet módosításáról

2023.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2020(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke építmény, beépítetlen telektulajdon, valamint nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után 33.800 Ft/év.”

2. § A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2020(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Adókedvezményre jogosult,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,

b) aki egyedül él és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,

c) egyedülálló 70 éven felüli és nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át,

d) a városi önkormányzat által rendszeres szociális segélyben, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha életvitele, vagyoni helyzete a szociális alapú mentesítését nem indokolja.

(3) A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, tanulói jogviszony igazolása, egyéb élethelyzetet igazoló dokumentum).

(4) A kedvezmény, amennyiben a kérelmezőnek az életvitelszerűen használt ingatlanán felül több kommunális adó alá eső ingatlana van, abban az esetben egyetlen ingatlan után sem vehető igénybe.”

3. § Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2020(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.