Maglód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a Maglódi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 10. 25

Maglód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a Maglódi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

2022.10.25.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.)Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltakra –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Maglódi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 2-ától 2023. január 6-áig igazgatási szünetet rendel el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 7-én hatályát veszti.