Maglód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

Hatályos: 2022. 04. 26- 2022. 12. 31

Maglód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban

2022.04.26.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.)Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltakra –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Maglódi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. § Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. július 18. napjától 2022. július 29. napjáig, és 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig igazgatási szünetet rendel el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és 2023. január 1. napján hatályát veszti.