Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 12. 31

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

a módosításáról szóló 6/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelettelSülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § 


(1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

     a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

     b) Önállóan működő költségvetési szervek:

        ba) Gólyahír Bölcsőde,

        bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

        bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

        bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

        be) Központi Konyha.


2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. § [1]


A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 961 864 ezer forintban állapítja meg.3. § 


(1) [2] Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiemelt bevételi módosított előirányzatai:

    Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    609 944 e Ft

    a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          241 108 e Ft

    b) Közhatalmi bevételek                                                                                   274 449 e Ft

    c) Működési bevételek                                                                                      361 512 e Ft

    d) Felhalmozási bevételek                                                                                  40 240 e Ft

    e) Működési célú átvett pénzeszközök                                                               10 038 e Ft

    f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               113 e Ft

    g) Finanszírozási bevételek                                                                              424 460 e Ft

(2) [3] Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiemelt kiadási módosított előirányzatai:

    a) Személyi juttatások                                                                                         442 390 e Ft

    b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                    83 075 e Ft

    c) Dologi kiadások                                                                                               327 881 e Ft

    d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                             20 200 e Ft

    e) Egyéb működési célú kiadások                                                                      141 694 e Ft

    f) Beruházások                                                                                                    665 947 e Ft

   g) Felújítások                                                                                                        262 758 e Ft

   h) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                               0 e Ft

   i) Finanszírozási kiadások                                                                                       17 919 e Ft

(3) Az általános tartalék összege:                                                                                5.000 e Ft

(4) [4]Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási és bevételi előirányzatait, valamint részletes költségvetését az 1-9. mellékletek tartalmazzák.4. § 


(1) Az önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatai:

     a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 149 fő

     b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 149 fő

(2) Önkormányzatnál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2019. évi létszám-előirányzatai:

     a) védőnői szolgálat átlaglétszáma: 3 fő

     b) mezőőri szolgálat átlaglétszáma: 2 fő

     c) piacfelügyelet átlaglétszáma: 1,5 fő

     d) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 30 fő

     e) polgármester és alpolgármester 2 fő

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2019. évben:

    a) köztisztviselők: bruttó 200.000 Ft/év/fő

    b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 60.000 Ft/év/fő3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése [5]


5. § 


6. § 4. A Gólyahír Bölcsőde 2019. évi költségvetése [6]


7. § 


8. § 5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2019. évi költségvetése [7]


9. § 


10. § 6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetése [8]


11. § 


12. § 


7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2019. évi költségvetése [9]


13. § 


14. § 8. A Központi Konyha 2019. évi költségvetése [10]


15. § 


16. § 9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17. § 


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(5) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(6) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(9) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.


18. § 


(1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

     a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

     b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

     c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.


19. § 


(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


20. §


(1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.
(2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.
(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.
(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására engedélyezhető a vásárlás.10. Záró rendelkezések


21. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.Sülysáp, 2019. február 21.
                           Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                             polgármester                                                            jegyző

[1]

Módosította a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. december 31-től

[2]

Módosította a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. december 31-től

[3]

Módosította a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. december 31-től

[4]

Módosította a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2019. december 31-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2019. december 31-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2019. december 31-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2019. december 31-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2019. december 31-től

[9]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2019. december 31-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020 (VII. 10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan: 2019. december 31-től