Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.27.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-ával és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és annak költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Sülysáp Város Önkormányzata

bb) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ

bc) Sülysápi Csicsergő Óvoda

bd) Gólyahír Bölcsőde

be) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

bf) Központi Konyha

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a költségvetésben és zárszámadásban külön címet alkotnak.

3. § A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 1 614 626 eFt teljesített bevételi főösszeggel,

b) 1 457 577 eFt teljesített kiadási főösszeggel jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület

a) Sülysáp Város Önkormányzata bevételeit előirányzat-csoportonként a 2. mellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 3. mellékletben,

b) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,

c) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,

d) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,

e) a Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,

f) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 8. mellékletben,

g) Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetésének összehasonlítását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi

a) általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatását, valamint egyes két évig felhasználható működési támogatásait a 11–12. mellékletben,

b) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 13–14. mellékletben,

c) eszközállományának változását a 15. mellékletben

d) vagyonkimutatását a 16–17. mellékletben,

e) összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 18–19. mellékletben,

f) összesített maradványkimutatását a 20. mellékletben,

g) hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 21. és a 22. mellékletben,

h) pénzeszközök változását a 23. mellékletben,

i) működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 24. és a 25. mellékletben,

j) beruházások és felújítások állományát a 26. mellékletben,

k) közvetett támogatások kimutatását 27. mellékletben

l) létszámadatokat a 28. mellékletben,

m) az eredeti költségvetési működési támogatások tételes kimutatását a 29. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.