Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III. 21.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III. 21.) számú önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

2024.04.01.

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (5) bekezdése szerint 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat biztosít a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

a) étkeztetést,

b) házi segítségnyújtást,

c) a családsegítést,

d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

e) a nappali ellátást.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmény, a Községi Gondozási Központ (a továbbiakban: Központ) nyújtja.

(3) az (1)-(2) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

a) A térítési díj megfizetésére a Sztv. 114. § (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek.

b) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,aki jövedelemmel nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében a Sztv.119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs

c) Az intézményi térítési díj mértékét és a személyi térítési díjat a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) Jelen rendelet alkalmazása szempontjából szociálisan rászorult, akinek az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 400%-át és jelzálog alapjául szolgáló vagyona, 500.000,-Ft-ot meghaladó betétje, kötvénye nincs.

Az ellátás igénybevételének módja

2. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

(2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

(3) Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhatóság előzetes jóváhagyása szükséges.

(4) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.

(5) A települési önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos intézmény esetében, ha a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete eltérően nem rendelkezik, az intézményvezető dönt a jelen rendeletben és a központi jogszabályokban meghatározottak szerint.

A Központban fizetendő térítési díjak

3. §1 (1)2 Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások intézményi térítési díját e rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapítását valamint a térítési díj fizetésére kötelezettek körét a Sztv. vonatkozó szakaszai tartalmazzák.

(3) A 2020. január 1-e után keletkezett intézményi jogviszony esetében a Községi Gondozási Központ szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díjat Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg. Az igénybevétel előtt az intézményvezető vizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és ingatlanvagyonát, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyonát, amennyiben a jogosult nem fogadja el az intézményi térítési díj összegét.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1

A 3. § a Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletet a Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. Az 1. melléklet a Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.