Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X.16.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2013. 10. 18- 2023. 06. 29

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X.16.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról1

2013.10.18.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Dunavarsány közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya Dunavarsány közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra vagyonkezelőre és használóra (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), valamint minden - Dunavarsány közigazgatási területén - települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed, függetlenül attól, hogy az természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) települési hulladék: a Ht. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerint meghatározott hulladék.

b) közszolgáltató: a Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerint meghatározott gazdálkodó szervezet.

c) gyűjtőedény: a Ht. 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerint meghatározott hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, eszköz és berendezés.

d) rendszeresített gyűjtőedény: Dunavarsány közigazgatási területén a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére az ingatlantulajdonosok által igénybe vehető, érvényes szabvány szerinti, chippel ellátott 60 liter űrtartalmú, 110 liter űrtartalmú, 120 liter űrtartalmú, 240 liter űrtartalmú és 1100 liter űrtartalmú gyűjtőedények.

4. A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése

4. § Dunavarsány közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, szállítására, illetve a közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás ellátására az a közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) szerez jogosultságot, aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyában, Dunavarsány Város Önkormányzata által kiírt közbeszerzési eljárást megnyeri.

5. A közszolgáltatás igénybevételét megalapozó

jogviszony létrejötte

5. § (1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;

c) vagyonkezelő esetében a vagyonkezelői szerződés szerinti birtokbavétel napja;

d) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

6. A háztartási hulladék gyűjtésére és szállítására

vonatkozó szabályok

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni, és bizonyítható módon nyilatkozni a Közszolgáltatónak arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe a rendszeresített gyűjtőedények közül. A nyilatkozatot az ingatlantulajdonos attól számított 8 naptári napon belül köteles igazolható módon eljuttatni a közszolgáltatónak, amikor a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. A Közszolgáltató e nyilatkozatban foglaltakat, a nyilatkozat átvételét követő 2 munkanapon belül, köteles rögzíteni nyilvántartásában. A rendszerbe állított gyűjtőedények azonosító chippel történő ellátását az ingatlantulajdonosnak, bizonyítható módon szintén a Közszolgáltatónál kell igényelnie.

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve szállítására a rendszeresített, chippel ellátott gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. Az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező háztartási hulladék mennyiségéhez igazodóan maga választja meg a gyűjtéshez használandó gyűjtőedény típusát és darabszámát.

(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlantulajdonost a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről. A Közszolgáltató a közszolgáltatás lényeges feltételeiről szóló tájékoztatóját internetes honlapján is közzéteszi.

(4) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában rögzített, a háztartási hulladék gyűjtéséhez általa rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását, a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási hulladék mennyisége rendszeresen

a) olyan mértékben lecsökken, hogy kisebb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény is elegendő a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy

b) olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.

(5) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

(6) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással érintett területről hozzá kérelemmel fordulókat térítés ellenében - a kérelmezett típusú (űrméretű) és számú – rendszeresített gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(7) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes háztartási hulladék tömege

a) 60 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 10 kg,

b) 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,

c) 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 22 kg,

d) 240 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 44 kg,

e) 1100 liter űrtartalmú gyűjtőedény esetében legfeljebb 200 kg

lehet.

(8) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.

(9) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, kiegészítésként a Közszolgáltató 120 literes szabványosított, a Közszolgáltató logójával ellátott műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítási díját is.

7. A háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán folytatott - ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb - gazdasági tevékenység során létrejövő, a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezésének a tényét, a keletkezett hulladék minőségét és mennyiségét. A Közszolgáltató a bejelentésben foglaltakat, a bejelentést követő két munkanapon belül, köteles rögzíteni nyilvántartásában.

(2) Az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás igénybevételére a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos írásban külön szerződést köt, abban az esetben, ha a megjelölt hulladék mennyiség a heti 240 litert meghaladja. A szerződésben meg kell határozni különösen

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b) a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék maximális súlyát,

c) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei stb.),

d) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) Ha az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék mennyisége a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni külön szerződés megkötése nélkül is a hulladék gyűjtéséhez a háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszerbe állított gyűjtőedényt és a 6. § (9) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsákot, a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával.

(4) A heti 240 litert meghaladó mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató köteles térítés ellenében biztosítani az ingatlantulajdonosnak a megjelölt minőségű és mennyiségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt, kivéve, ha az ingatlantulajdonos a szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a szükséges gyűjtőedényt más úton beszerzi.

8. A közterületi települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

8. § (1) A közterületi települési hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, vagyonkezelője köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa a közterületi települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b) a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék maximális súlyát,

c) közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (begyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei stb.),

d) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi települési hulladék gyűjtéséhez a háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedények, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá a 6. § (9) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.

9. A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályok

9. § Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mellett képződő, elkülönítetten gyűjtött települési hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

(3) A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Nem szabad a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

(6) Nem szabad a gyűjtés és a szállítás céljából a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napokat kivételével

a) az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;

b) közterületen csak közterület-használati hozzájárulás alapján lehet elhelyezni.

11. § Az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti települési hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett fogyasztói és termelői települési hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást e rendelet szerint igénybe venni.

12. § (1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt legalább 7 nappal - írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítésnek minősül az ingatlantulajdonos által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél, valamint a helyi nyomtatott sajtóban történő közérdekű hirdetés is. Közszolgáltató ezt az értesítését az internetes honlapján is közzéteszi.

(2) Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

13. § A települési szilárd hulladékot a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelő telepen köteles ártalommentesen elhelyezni, és a hulladékkezelő üzemeltetőjének a hulladék eredetére vonatkozó adatokat megadni.

10. Háztartási hulladék elkülönített gyűjtése

14. § (1) Közszolgáltató a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében biztosítja a háztartási hulladék elkülönített gyűjtését (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) és szállítását is házhoz menő gyűjtő-járatokkal.

(2) Az ingatlantulajdonos által elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot (továbbiakban: szelektív hulladék) a Közszolgáltató térítésmentesen, a háztartási hulladék összegyűjtésének napján, de legalább két heti rendszerességgel házhoz menő gyűjtő-járattal, járat-terv alapján gyűjti össze és szállítja el. A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól Közszolgáltató tájékoztatja az ingatlantulajdonost és a gyűjtési időpontokat tartalmazó járat-tervet közzéteszi az internetes honlapján is.

(3) Közszolgáltató, ingatlantulajdonos kérelmére, térítésmentesen biztosítja ingatlantulajdonos részére

a) a nem visszaváltható, átlátszó, ásványvizes és üdítős palack (PET-palack) szelektív gyűjtéséhez a Közszolgáltató logójával ellátott, víztiszta színű vagy „műanyag hulladék” felirattal ellátott 110 literes űrtartalmú műanyag zsákot;

b) az üveg (boros-, pezsgős-, szörpös-, sörös-, befőttes üveg) gyűjtéséhez a Közszolgáltató logójával ellátott, zöld színű vagy „üveg hulladék” felirattal ellátott 110 literes űrtartalmú műanyag zsákot.

(4) Közszolgáltató a papírhulladékot (újság, íves papírhulladék, nem szennyezett hullámkarton) kötegelt állapotban térítésmentesen szállítja el.

(5) Közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a szelektív hulladékgyűjtéshez használható (3) bekezdés szerinti műanyag zsákokat alkalmanként, a gyűjtéssel egyidejűleg, a következő szállítási ütemre előre biztosítja úgy, hogy azokat személyesen átadja az ingatlantulajdonosnak vagy a postaládájában helyezi el. Ha szükséges az ingatlantulajdonos több zsákot is igényelhet, Közszolgáltató ezeket is térítésmentesen bocsátja az ingatlantulajdonos rendelkezésére. Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos személyesen nem tudja átvenni a műanyag zsákokat, vagy nem rendelkezik megfelelő méretű postaládával a műanyag zsákok elhelyezéséhez, úgy az igényelt műanyag zsákokat Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján veheti át.

15. § (1) A szelektív hulladékgyűjtéshez használható műanyag zsákokba csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet elhelyezésre. Eltérő fajtájú, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot a műanyag zsákban elhelyezni tilos.

(2) A 14. § (3) és (4) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

a) palackokat (különböző színű és vastagságú mosószeres, öblítős, festékes, vegyszeres palack, stb.),

b) üvegeket (ablaküveg, autóüveg, tükör, váza, stb.),

c) szennyezett papírt (mirelit ételek dobozai, pizzás doboz, tortás doboz, stb.)

a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló rendszeresített gyűjtőedényben kell elhelyezni.

(3) Az ingatlantulajdonos, ha igénybe veszi a szelektív hulladékgyűjtést, köteles a szelektív hulladék gyűjtéséhez használható tele műanyag zsákokat és a kötegelt papírhulladékot elszállítás céljából a Közszolgáltató által megjelölt időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni az ingatlana előtt úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza.

(4) Ha az ingatlantulajdonos a szelektív hulladék gyűjtésére használható műanyag zsákokban nem az azokon feltüntetett fajtájú szelektív hulladékot helyezi el, vagy kiszakadt zsákot helyez ki, vagy a papírhulladékot kötegelés nélkül helyezi ki, Közszolgáltató nem köteles a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállítani. Ebben az esetben Közszolgáltató köteles felszólítani az ingatlantulajdonost, hogy a hulladékot a háztartási hulladék gyűjtésének napján helyezze ki a rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a 14. § (3) és (4) bekezdésben foglalt módon helyezze ki újra szelektív hulladékgyűjtésre.

16. § Közszolgáltató, ha az ingatlantulajdonos igényli, a szelektív hulladékgyűjtéshez, önköltségi áron - a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 7. §-a szerint meghatározott - színes gyűjtőedényeket biztosít. A gyűjtőedények tisztántartása az ingatlantulajdonos kötelessége. A gyűjtőedényben történő szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában megfelelően alkalmazni kell a 15. § rendelkezéseit.

17. § (1) Ha a szelektív hulladék elszállítása a Közszolgáltató által meghatározott időpontban a Közszolgáltatónak felróható okból elmarad, a szelektív hulladékot Közszolgáltató köteles az elmaradt elszállítási időponttól számított 24 órán belül elszállítani.

11. Lomtalanítás, kerti hulladékgyűjtés és szállítás

18. § (1) A nagyobb méretű darabos háztartási hulladék - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete vagy minősége miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal szeptember hónapban, hétvégén lomtalanítás keretében, térítésmentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanítás időpontját a Közszolgáltató a lomtalanítás kitűzött időpontja előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban hirdetményben, illetve internetes honlapján teszi közzé.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(4) Ha a nagydarabos háztartási hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás meghirdetett időpontjában helyezik ki a közterületre, úgy Közszolgáltató a lomhulladékot pótlólagosan kizárólag az ingatlantulajdonos részére kiszámlázott díj ellenében szállítja el.

(5) A lomtalanítás alá tartozó háztartási hulladékot úgy kell elhelyeznie az ingatlantulajdonosnak, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

19. § (1) Közszolgáltató a kerti hulladék heti rendszerességgel történő elszállítását - az ingatlantulajdonos külön megrendelése alapján, egyedi szerződés keretei között - meghatározott időszakban házhoz menő gyűjtéssel, térítési díj ellenében végzi. A szolgáltatás során a kerti hulladék gyűjtése logó és felirat nélküli, fehér színű, 160 liter űrtartalmú műanyag zsákban történik.

(2) Közszolgáltató évente két alkalommal - tavasszal és ősszel - a kerti hulladék és a kerti zöldhulladék gyűjtésről és szállításáról térítésmentesen gondoskodik. Ezen alkalmakkor az ingatlantulajdonos a legfeljebb 1 méteresre darabolt összekötözött faágakat és a logó és felirat nélküli, fehér színű, 160 liter űrtartalmú műanyag zsákban összegyűjtött zöldhulladékot a szállítási napot megelőző napon 20 órától helyezheti ki a közterületre úgy, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) A kerti zöld hulladékot az ingatlantulajdonosnak lehetőség szerint komposztálnia kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 1 méter távolságban helyezkedjen el. Az ingatlantulajdonos a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó kerti zöldhulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról azonnal, saját költségén köteles gondoskodni.

(4) A kerti hulladék és a kerti zöldhulladék (2) bekezdés szerinti gyűjtési és szállítási időpontjait a Közszolgáltató a gyűjtés és szállítás kitűzött időpontjai előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban hirdetményben, illetve internetes honlapján teszi közzé.

12. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

teljesítésének a megtagadása

20. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) az nem a 6. § (1) bekezdés és a 6. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a 6. § (9) bekezdése szerinti kiegészítő műanyagzsákban kerül átadásra,

b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,

c) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

d) a gyűjtőedényben a 6. § (7) bekezdésében, illetve a 7. § (2) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített tömeget - legalább a rögzített tömeg 20%-ának megfelelő mennyiséggel - meghaladó tömegű hulladékot helyeztek el,

e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

f) izzásban lévő salakot vagy földet helyeznek el a gyűjtőedényben,

g) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban haladéktalanul értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató - külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

13. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

szüneteltetése

21. § (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, ideértve az üdülőként nyilvántartott, valamint az időlegesen használt ingatlanokat is, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése az üdülőként nyilvántartott ingatlan, valamint az időlegesen használt ingatlan esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az ingatlantulajdonos köteles évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

14. A közszolgáltatási díjfizetés

22. § A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy a Közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

23. § (1) Az üdülőként nyilvántartott, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos esetében a fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének kiszámításánál a 21. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az állandóan lakott ingatlan ingatlantulajdonosa részére nyújtott közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések és díjmegállapítások az irányadóak.

(2) Az üdülőként nyilvántartott, valamint az időlegesen használt ingatlan esetében - ha az ingatlantulajdonos írásban bizonyíthatóan másként nem rendelkezik – a Közszolgáltató minden év április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát is ezen időszakban állítja ki. Ha ezen időszakon kívül az ingatlan elé a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

24. § (1) Ha az ingatlantulajdonos bizonyítható módon nem nyilatkozik Közszolgáltatónak arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe, úgy Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett – minimálisan 1 db 110 literes, vagy ha az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiség ezt a mennyiséget meghaladja, úgy az ennek megfelelő űrméretű gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és az ennek megfelelő díjat számlázza addig az időpontig, ameddig az ingatlantulajdonos a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az ingatlantulajdonos, ha a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az ingatlantulajdonos – a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének 21. § szerinti szünetelésének kivételével – akkor is köteles közszolgáltatási díjat fizetni, ha a Közszolgáltató bizonyítani tudja, hogy felajánlotta az ingatlantulajdonosnak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.

25. § (1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos negyedéves számlázás alapján, tárgyidőszakban köteles megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 21. § (1) bekezdése alapján szünetelt.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.

26. § Ha az ingatlantulajdonos a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Közszolgáltató a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlantulajdonos részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Közszolgáltató.

15. Hulladékszállítási díjkedvezmény

27. § (1) Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező

a) 70. életévét betöltött egyedül élő személy, valamint

b) 70. életévüket betöltött házaspárok.

(2) A díjkedvezmény mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy esetén a 60 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 100 % -a,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetén a 120 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 50 % -a.

(3) A jogosultság megállapítása kérelemre,

a) egyedül élő esetén a 70. életév betöltését követő negyedév első napjától, a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg.

b) házaspárok, esetén, ha már mindkét fél betöltötte a 70. életévét a 70. életév betöltését követő negyedév első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg.

(4) A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítására tárgy évente a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor.

(5) A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább nem folyósítható, amennyiben a népesség nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn, kérelmezőkön kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(6) A megállapított kedvezmény a szolgáltató részére számla ellenében negyedévente kerül átutalásra, mely összeggel a szolgáltató csökkenti a jogosult számláját.

(7) A hulladékszállítási díjkedvezmény iránti kérelem az Igazgatási Osztályon terjeszthető elő.

16. A közszolgáltatással összefüggő adatok kezelése

28. § A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

29. § Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Dunavarsány Város Önkormányzata köteles átadni Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat (lakosságszáma, ingatlanok száma stb.).

30. § Közszolgáltató kizárólag a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e szakaszban meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

17. Ellenőrzés

31. § A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból fakadó kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését Közszolgáltató, Dunavarsány Város Önkormányzatának Jegyzője és a közterület-felügyelők végzik.

18. Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelete.

INDOKOLÁS

A hulladékról szóló hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2013. január 1-jével hatályba lépett. Az elmúlt 10 hónapban megalkotásra kerültek a Ht. végrehajtási rendeletei. Az új helyi rendelet-tervezet a hatályos alapokra helyezi a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi rendszerét.
A rendelet-tervezet szabályozási körébe, összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal, a települési hulladék típusai (háztartási hulladék, háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék) tartoznak, kiegészülve a közterületi települési hulladékkal, a lomhulladékkal, a kerti hulladékkal és a kerti zöldhulladékkal.
A háztartási hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok hetente egy alkalommal kötelesek igénybe venni, kivéve, ha a rendelet-tervezet 21. §-a szerint a közszolgáltatást szüneteltetik. A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált. Az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység során létrejövő, háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék esetén - abban az esetben, ha a megjelölt hulladék mennyiség a heti 240 litert meghaladja -, és a közterületi települési hulladék keletkezése esetében a közszolgáltatási jogviszonyt a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő írásbeli szerződés alapozná meg a rendelet-tervezet 7. és 8. §§-aiban foglalt rendelkezések alapján. Megjelenik a rendelet-tervezetben, hogy abban az esetben, ha a rendelet-tervezet 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében az ingatlantulajdonos által megjelölt minőségű és mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék mennyisége a heti 240 litert nem haladja meg, akkor az ingatlantulajdonos jogosult igénybe venni külön szerződés megkötése nélkül is a hulladék gyűjtéséhez a háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszerbe állított gyűjtőedényt és a 6. § (9) bekezdésben megjelölt 120 literes műanyagzsákot, a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával. A heti 240 litert meghaladó mennyiségű háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék gyűjtéséhez a Közszolgáltató köteles térítés ellenében biztosítani az ingatlantulajdonosnak a megjelölt minőségű és mennyiségű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt, kivéve, ha az ingatlantulajdonos a szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül a szükséges gyűjtőedényt más úton beszerzi. Tehát ebben az esetben az ingatlantulajdonost megilleti a döntés joga, hogy a Közszolgáltatótól vagy más erre szakosodott vállalkozástól szerzi be a keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék elszállításához szükséges gyűjtőedényt/konténert.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére kizárólagos joga főszabály szerint a Közszolgáltatónak van.
A rendelet-tervezet 8. §-a a közterületi települési hulladékra vonatkozó, 14. §-a az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékra vonatkozó, 18. és 19. §-sai a lomtalanításra és a kerti hulladék gyűjtésére vonatkozó előírásokat tartalmazzák.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a rendelet-tervezet a háztartási hulladék gyűjtéséhez az ingatlantulajdonosok által igénybe vehető gyűjtőedények körét széles skálán határozza meg. Az ingatlantulajdonos a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtéséhez az ingatlanon keletkező háztartási hulladék mennyiségéhez igazodóan választhat a 60 literes, a 110 literes, a 120 literes, a 240 literes és az 1100 literes gyűjtőedények között. Az ingatlantulajdonosnak lehetősége van arra is, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosítsa a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási hulladék mennyisége rendszeresen olyan mértékben lecsökken, hogy kisebb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény is elegendő a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.
Itt kell megjegyezni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben Magyarországon még sehol nem sikerült maradéktalanul megvalósítani a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének alkotmányos alapelvét. Az Alkotmánybíróság már a 26/1997.(IV.25.) AB határozatában kimondta, hogy az önkormányzati rendeletalkotással szembeni lényeges követelményként fogalmazható meg – más kritériumok mellett – az is, hogy a közszolgáltatás díja az átalányjellegtől a ténylegesen ellátott szolgáltatás értékéhez közelítsen.(ABH 1997. 482., 486.) Az Alkotmánybíróság a 48/2000.(XII.18.) AB határozatában megállapította, hogy „a szerződött űrtartalmú szeméttároló edénynek a gyűjtési gyakoriságon alapuló szolgáltatási díja okkal vélelmezhetően a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tényleges egyenértékűségének érvényesüléséhez vezet. ( ) Mivel a tárolóedények űrtartalma és a szemétszállítás gyakorisága a kibocsátott szemét tényleges mennyiségét tükröző normaszámítási mód, az erre alapított szolgáltatási díjmegállapítás tehát a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányosságát tükrözi. (ABH 2000. 484., 489) Tehát a rendelet-tervezet szerint a dunavarsányi ingatlantulajdonosok az ingatlanjukon keletkező háztartási hulladék mennyiségéhez igazodóan saját maguk választhatják meg a rendszerbe állítandó gyűjtőedény típusát és darabszámát, s így a dunavarsányi ingatlantulajdonosok a várható, illetve a tényleges szemétkibocsátás alapján köthetnek szerződést a rendszeresített valamely űrméretű gyűjtőedény és annak darabszáma megválasztásával, s a szolgáltatási díjat a szemétkibocsátás mennyisége mértékéhez igazodóan fizetik. Az Alkotmánybíróság az 506/B/2001. AB határozatában kimondta azt is, hogy „az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy "üres" gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik és költségei merülnek fel. Figyelembe kell venni azt is, hogy az egyedi mérések alapján történő szemétszállítás technikailag nem megoldható, vagy csak magas költségráfordítással biztosítható. Ha az ingatlanon rendszeresen kevesebb szemét keletkezik, akkor kisebb mértékű vagy kevesebb számú gyűjtőedény választásával a szerződés módosítható. Nem életszerű azonban az, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért - a környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekre is tekintettel - a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem idézi elő. Ha az ingatlanon legalább 30 napig senki nem tartózkodik és emiatt hulladék valóban nem keletkezik, a képviselő-testület rendelkezése szerint írásbeli kérelemre a közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető.” Tehát a leírtakból következik, hogy a különböző űrméretű gyűjtőedények rendszerbe állításával a fenti módon, a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás egyenértékűségének kérdése alkotmányosan megoldható Dunavarsány közigazgatási területén, különös tekintettel a közszolgáltatás szüneteltetésének helyi rendeletben történő szabályozásának megvalósulására is. (A szüneteltetés jogintézményének szabályozása a rendelet-tervezet 21. §-ban kerül szabályozásra.)
A közszolgáltatási szemétdíj meghatározására a hatályos törvény szerint már nincsen felhatalmazása a T. Képviselő-testületnek.
A rendelet-tervezet 27. §-a a hulladékszállítási díjkedvezményt szabályozza.
A rendelet-tervezet 28. §-a a közszolgáltatással összefüggő adatok kezelésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.
1

Az önkormányzati rendeletet a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 30. napjával.