Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2022. 10. 01

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

2022.10.01.

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Dunabogdány község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra;

b) az Dunabogdány község közigazgatási területén tartózkodó:

ba) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

bb) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

bc) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre;

bd) hontalanokra; a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.

2. Szociális célú tűzifa támogatás

2. § (1) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített kérelem nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket, a kérelméhez csatolni.

(2) A kérelemben a kérelmező köteles saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának egyéb feltételeiről nyilatkozni, azokat igazolni. A havi rendszeres jövedelmet, a jövedelem tényleges összegét hitelt érdemlően tanúsító irattal kell igazolni. Ilyen irat lehet: bérjellegű jövedelmeknél a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, nyugdíjszerű ellátásoknál a nyugdíjszelvény, anyasági ellátások és családi pótlék esetén postai feladóvevény, folyószámlára utalás esetén a pénzintézet igazolása a jogosult számlájára érkező összegről, valamint a gyermektartásdíj megállapítása esetén a gyámhivatali határozat.

(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében három hónap, egyéb jövedelmek esetében egy év.

(4) Az Szt. 4. § (1) bekezdés db) pontja szerinti családtag esetén iskolalátogatási bizonyítványt, felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, a dc) pont szerinti családtag esetén a fogyatékosság bekövetkeztét és tényét igazoló dokumentumot kell csatolni a kérelemhez.

(5) Ha a kérelmező a szükséges igazolásokat nem csatolja, 15 napon belül hiánypótlásra kell felszólítani.

(6) Ha a kérelmező nem tudja, illetve nem képes jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, írásbeli nyilatkozatot kell tennie a Polgármesteri Hivatalban. Amennyiben a kérelmező és családja jövedelmeik igazolására a (2) bekezdésben felsorolt iratokkal nem rendelkezik, a jövedelem igazolására a folyósító szerv igazolását kell elfogadni.

(7) A kérelmek elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatot, azok valódiságát, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány végzésével ellenőrizheti, erre más, illetékes Polgármesteri Hivatalt megkereshet.

(8) E rendelet alkalmazásában a jövedelem, vagyon fogalmak alatt az Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.

3. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére álló fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek vonatkozásában az egy főre eső jövedelem

a) családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

b) egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) Jogosultsági feltétel, hogy a kérelmező ingatlanának fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, melyről írásban nyilatkoznia kell.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 erdei m3 háztartásonként.

(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára, vagy

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult, tekintet nélkül a támogatás természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, továbbá

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(5) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(6) A szociális célú tűzifa támogatást – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.