Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Hatályos: 2023. 06. 23

Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

2023.06.23.

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Pilisszentlászlón élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

(2) Az Szt.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a város területén tartózkodó hajléktalanokra, valamint a Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti rászorulókra is kiterjed.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A jelen rendelet alkalmazásában

1. a jövedelem, vagyon, család, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás fogalmak alatt a Szt. 4. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni,

2. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége,

3. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott személy,

4. gyermek: a Gyvt. 5. § a) pontjában meghatározott személy,

5. környezettanulmány: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti szemle,

6. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti fogalom,

7. tartózkodási hely: az Nytv. szerinti fogalom,

8. elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmező rendelkezése szerinti fogalom,

9. lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) értelmező rendelkezése szerinti fogalom,

10. nem lakás céljára szolgáló helyiség: az Ltv. értelmező rendelkezése szerinti fogalom

3. Eljárási szabályok

3. § (1) Jelen rendeletben, valamint az Szt. 48. §-ban meghatározott hatásköröket első fokon – Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben – Pilisszentlászló Község Polgármestere gyakorolja. A Polgármester döntésével szemben benyújtott fellebbezésről Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete határoz.

(2) A Polgármester az átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről negyedévente köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

4. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2) A szociális ellátások iránti kérelmet a Hivatal által közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét;

b) a kérelmező születési helyét, idejét;

c) a kérelmező anyja leánykori nevét;

d) a kérelmező lakóhelyét, tartózkodási helyét;

e) a kérelmezővel egy háztartásban élő személyeknek az előbbiekben felsorolt adatait;

f) a kérelmező Társadalombiztosítási azonosító jelét;

g) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(3) A kérelmező a kérelem benyújtásakor – ha jogszabály az adott ellátás vonatkozásában másként nem rendelkezik – vagyonnyilatkozat útján köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni viszonyairól (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat). Vagyontárgy lízingelése esetén a vagyonnyilatkozathoz mellékelni kell a lízingszerződést is.

(4) A Hivatal a vagyonnyilatkozatban foglaltak valódiságát a rendelkezésre álló adatbázisok felhasználásával ellenőrzi.

(5) Amennyiben a Hivatal a vagyonnyilatkozatban foglaltakat vitatja és a vagyontárgy forgalmi értékének meghatározása céljából szakértőt von be az eljárásba, a kérelmező a szakértői vizsgálat során köteles közreműködni.

(6) Nem kell vagyonnyilatkozatot tenni, ha a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül a kérelmező a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozatot tett.

(7) A jelen rendeletben szabályozott szociális ellátásra nem jogosult az

a) aki vagy akinek családja a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik;

b) aki vagy akinek családjában van olyan személy, aki a kért ellátásra már jogosultsággal rendelkezik.

5. § (1) Amennyiben jelen rendelet a szociális ellátásra való jogosultságot jövedelemhatárhoz köti, a kérelmező köteles saját, illetve családja (háztartása) jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat igazolni.

(2) Az Önkormányzat szabályozási hatáskörébe tartozó szociális ellátások esetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmek esetében 1 év.

(3) Jövedelemigazolásként az alábbi iratokat kell csatolni:

a) alkalmazásban állók esetében a munkáltató által kiadott jövedelemigazolás;

b) a társadalombiztosítási, illetve a rendszeres pénzellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap utalási szelvénye, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonat;

c) vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet tagja esetében az illetékes állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás;

d) álláskeresési támogatás esetében az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya ellátást megállapító határozata, vagy a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény;

e) nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lap és a megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény,

f) ápolási díj, időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása eseté a havi igazolószelvény vagy bankszámlakivonat benyújtása, vagy a megállapító határozat bemutatása,

g) tartásdíj esetében a bíróság határozata; állam által megelőlegezett tartásdíj esetén a gyámhivatal határozata,

h) Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,

i) alkalmi munka esetén az áltagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat és az alkalmi munkavállalói kiskönyv fénymásolata,

j) az egyéb jövedelmek esetében, illetve ha a kérelmező nem tud, illetve nem képes jövedelemi viszonyairól igazolást becsatolni, a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat (a továbbiakban az a) - j) pontok együttesen: jövedelemigazolás).

(4) A jelen rendelet által szabályozott egyéb jogosultsági feltételt okirattal kell igazolni. Ilyen okirat különösen a személyi igazolvány, lakcímkártya, hatósági döntés, bírósági döntés, iskolalátogatási igazolás, közműszámla, háziorvosi igazolás. Ha a kérelmező nem tud, illetve nem képes okiratot becsatolni, a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat is elfogadható.

6. § (1) A kérelmező által benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal az adatot nyilvántartó közigazgatási szerv, illetve gazdálkodó szervezet megkeresése útján ellenőrizheti, illetve környezettanulmányt készíthet.

(2) Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a vagyonnyilatkozatban, illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a Hivatal a Szt. 10. § (6) bekezdésének megfelelően jár el. Ennek során a jövedelemnyilatkozatban foglaltak tartalmát az (1) bekezdésben foglaltak szerint ellenőrizheti, illetve felhívja a kérelmezőt arra, hogy a kérelem átvételét követő 8 napon belül nyújtsa be az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyonnak a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozó fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat. Az e 3 hónapra vonatkozó költségeknek ki kell számolni az átlagát (továbbiakban: igazolt fenntartási költségek).

(3) Abban az esetben, ha az igazolt fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelmet úgy kell vélelmezni, hogy az igazolt fenntartási költségekhez hozzá kell adni a kérelmező családjában élők (beleértve a kérelmezőt is) számának és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a szorzatát. A vélelmezett jövedelem mértéke nem lehet kevesebb, mint a jövedelemnyilatkozatban megjelölt összeg.ű

7. § (1) A szociális ellátások folyósítása

a) a kérelmező lakcímére utalással;

b) a kérelmező bankszámlájára utalással;

c) az érintett szolgáltató számlájára utalással történik.

(2) Az ellátásokat havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Az átmeneti ellátások esetében lehetőség van hóközi folyósításra is.

(3) A szociális ellátás indokolt esetben az arra rászoruló személy részére a családgondozó közreműködésével is adható, aki a felhasználást a kifizetést követő 15 napon belül igazolni köteles.

8. § (1) A Szt.-ben, az annak végrehajtására kiadott más jogszabályokban, illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy ezen jogszabályok megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő személyt az Szt. 17. §-ban meghatározottak szerint kötelezni kell a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a Polgármester

a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és

b) a kamat összegét

amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve részletekben fizettetheti meg.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

4. Ellátási formák

9. § E rendelet a szociális alapszolgáltatásokat, valamint az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat (a továbbiakban együtt: szociális ellátások) szabályozza:

a) rendszeres települési támogatások

aa) gyógyszertámogatás

ab) ápolási támogatás

b) rendkívüli települési támogatások

ba) eseti települési támogatás

bb) iskolakezdési támogatás

bc) temetési támogatás

c) köztemetés

5. Gyógyszertámogatás

10. § (1)1 A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 450 %–át, egyedül élő esetében 500 %–át nem haladja meg, és az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a szociális vetítési alap összegének 15 %-át eléri vagy azt meghaladja.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátásának szükségletéről szóló, az Szt. 50/A. § (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást, valamint

b) az a) pont szerinti háziorvosi igazolásban meghatározott havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglet alapján valamely működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár által kiállított igazolást a havi gyógyszerköltségekről, vagy ennek hiányában a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglete kielégítésével összefüggésben felmerülő havi kiadásait igazoló egyéb okiratokat.

(3) A Polgármester a háziorvosi, valamint gyógyszertári igazolás vagy a kérelmező által csatolt egyéb okirat adatai alapján megállapítja a kérelmező – havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglethez igazodó – havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét.

(4) A támogatás mértéke a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, de legfeljebb 12.000 Ft, melyet a kérelem benyújtásának napjától, illetve az előző támogatás lejártát követő naptól kezdődően egy évre kell megállapítani és utólagosan, havi rendszerességgel kell folyósítani.

(5) Amennyiben a kérelmező a Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése, valamint a jelen paragrafus (1) bekezdése szerint egyaránt jogosult támogatásra, a jelen paragrafus (1) bekezdése alapján települési támogatásra való jogosultság nem állapítható meg.

6. Ápolási támogatás

11. § (1) Pilisszentlászló Község Polgármestere települési támogatást nyújt azon személy részére, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzi és megfelel a következő feltételeknek:

a) családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300%-át, egyedül élő kérelmező esetében 350 %-át nem haladja meg,

b) a kérelmező és az ápolásra szoruló személy ténylegesen, életvitelszerűen Pilisszentlászló község közigazgatási határán belül érvényes lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel, mely állapotot a háziorvos igazol.

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatást meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

c) az ápolt személy meghalt.

(4) Az (1) bekezedés szerinti települési támogatásra való jogosultságot a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül meg kell szüntetni, ha az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti és több egymást követő napon nem gondoskodik

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri - meleg étel biztosításáról,

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról,

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, különösen

ba) a fürdetésről, mosdatásról,

bb) a lakás takarításáról és tisztán tartásáról,

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(5) Az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző félévente egy alkalommal ellenőrzi, és ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetén az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a Hivatalt.

(6) Amennyiben a kérelmező a Szt. 43. § vagy 43/A. §, valamint a jelen paragrafus (1) bekezdése szerint egyaránt jogosult támogatásra, a jelen paragrafus (1) bekezdése alapján települési támogatásra való jogosultság nem állapítható meg.

(7) A támogatás mértéke havonta 23 600 Ft, melynek folyósítására való jogosultságot a Hivatal legalább évente egyszer felülvizsgálja.

7. Eseti települési támogatás

12. § (1) Pilisszentlászló Község Polgármestere eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg azon személy részére, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át, egyedül élő esetében annak 400%–át.

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmező

a) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved;

b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;

c) válsághelyzetben lévő várandós anya, aki a segélyt gyermekének megtartása érdekében igényli;

d) a segélyt iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz igényli;

e) létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, rendkívüli körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal igazolnia kell.

(4) A (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás esetében a

a) a támogatás megállapítható legmagasabb összege a szociális vetítési alap összegének az 50%–a,

b) egy kérelmező egy évben maximum a szociális vetítési alap összegének a 90%–ára jogosult,

c) az a) és b) pontokban meghatározott korlátoktól rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a Képviselő-testület eltekinthet.

8. Temetési támogatás

13. § (1) Pilisszentlászló Község Polgármestere azon személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át, egyedül élő esetében annak 450 %–át, eseti jelleggel rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a temetés költségeit igazoló számlát. A támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be.

(3) A támogatás összege 50.000 Ft.

9. Iskolakezdési támogatás

14. § (1) Iskolakezdési támogatásban részesülhet az az alapfokú oktatásban résztvevő- vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap tízszeresét.

(2) Az iskolakezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló pilisszentlászlói állandó lakcímmel rendelkezzen.

(3) A kérelemhez mellékelni kell - az egy főre jutó havi jövedelemről szóló nyilatkozat és a pilisszentlászlói állandó lakcím igazolása mellett - a tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást.

(4) Az iskolakezdési támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehető igénybe, melynek mértéke tanulónként 10000 Ft.

(5) A támogatás igénylésére irányuló kérelmet az adott év szeptember 30. napjáig lehet előterjeszteni.

10. Köztemetés

15. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. § -ában és a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 34. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.

(3) A köztemetés elrendelése esetén az önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) Közköltségen eltemetett személy hozzátartozója a köztemetés költségének megtérítése alól mentesíthető, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, egyedül élő esetén a 350%-át.

(5) Közköltségen eltemetett személy hozzátartozója részére részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a visszafizetendő összeg meghaladja családja havi nettó jövedelmének 50 %-át. A részletfizetés legfeljebb 12 hónapra engedélyezhető abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 500 %-át, egyedül élő esetén a 600%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

11. Szociális alapszolgáltatások

16. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek a Szt. 62. § (1)-(2) bekezdése alapján meghatározott feltételeknek.

(2) A Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

a) jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte a 75. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha átlagéletkoruk eléri a 75. évet,

c) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést,

d) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést,

e) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést,

f) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

(3) Az önkormányzat az étkezést a Szentendre Város Önkormányzata fenntartásában álló Gondozási Központ Szentendre közreműködésével látja el

(4) Az önkormányzat az étkezést a (3) bekezdésben megnevezett intézményben igényve vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – biztosítja.

(5) Az étkezés nyújtásának módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(6) Az étkeztetésre vonatkozó részletszabályokat Szentendre Város Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek a mindenkor hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

12. Házi segítségnyújtás

17. § (1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Szentendre Város Önkormányzat által fenntartott Gondozási Központ Szentendre intézményi háttérrel látja el.

(2) Az ellátásokra vonatkozó részletszabályokat Szentendre Város Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek a mindenkor hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

13. Családsegítés és gyermekjóléti feladatok

18. § (1) Az Szt.-ben meghatározott családsegítés és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat Pilisszentlászló Község közigazgatási területén a Pilisszentlászló Község Önkormányzata részvételével működő Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja.

(2) Az ellátásokra vonatkozó részletszabályokat Szentendre Város Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek a mindenkor hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

19. §2

20. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

21. § A 2023. június 1. napján folyamatban lévő, a 19. §-ban megjelölt jogszabály alapján indult ügyekben ezen jogszabály rendelkezéseit 2023. június 1. napját követően is megfelelően alkalmazni kell.

1

A 10. § (1) bekezdése a Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.