Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

Hatályos: 2019. 07. 17

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről

2019.07.17.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve - lehetőségeinek figyelembe vételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c./ pontjára hivatkozva, valamint az 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét:

a) a levegőtisztaság-védelmi,

b) a föld és vízvédelmi,

c) a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tahitótfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(2)1

(3)2

(4)3

I. Fejezet4

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Általános tűzgyújtási, égetési szabályok

3. §5

Korlátozó rendelkezések

4. §6

Tarló és lábon álló száraz növényzet

irányított égetésére vonatkozó szabályok

5. §7

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre

vonatkozó szabályok

6. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket) égetni tilos.

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

7. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.

(2) A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell a nem burkolt területek, föld depók minél előbbi növényzettel való borítására. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.

(3) Bűzkeltő tevékenységet lakóterületen belül vagy annak közelében (önellátó állattartás nem tartozik ide) nem szabad végezni. Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartással felszerelt járművön szabad szállítani. A belterületi állattartás során a kitrágyázást, a trágyagyűjtést, kezelést, elhelyezést az „Állattartási Rendeletben” szabályozott módon kell végezni, hogy annak szaghatása minimális mértékű maradjon.

(4) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.

(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.

Allergén növények elleni védekezési szabályok

8. § (1) Az egyes ingatlanterületek gyom, és allergiát okozó növényektől mentes gondozása a tulajdonos illetve a használó kötelessége.

II. Fejezet8

FÖLD -ÉS VÍZ VÉDELEM

9. § (1) A humusztartalmú talajréteg természeti erőforrás, annak megsemmisülését, elszennyeződését meg kell akadályozni. A tartós lefedésre kerülő területekről a talaj felső humuszos rétegét le kell termelni, és a környező területeken kell felhasználni, így megóvni a megsemmisüléstől. Az ideiglenesen depókban tárolt humuszos talaj minőségét meg kell óvni, egy vegetációs időt magába foglaló tárolási idő esetén, annak füvesítéséről gondoskodni kell.

(2) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín ne vízzáró módon kerüljön lefedésre, hanem füvesített legyen. Megvalósítható esetekben törekedni kell az áttört burkolatok alkalmazására.

(3) A talajon szennyezőanyagot, hulladékot, szennyvizet elhelyezni tilos. A talajon közvetlenül nem tárolható növényvédőszer, műtrágya, szerves trágya, egyéb a talaj minőségét kedvezőtlenül befolyásoló anyag.

(4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.

(5) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.

(6) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornába, illetve nyílt árkokban, vízfolyásokban a vizek elfolyását gátolni tilos.

(7) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvízelvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba juttatni.

(8) A vízbázisvédelmi területeken, az arra a vízvédelmi kategóriára vonatkozó szabályokat be kell tartani, a talajt, a felszín alatti vizet a területhasználatok nem veszélyeztethetik, nem szennyezhetik.

III. Fejezet9

ZAJ ÉS REZGÉS VÉDELEM

10. § Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet figyelembevételével az alábbiakat rendeli el:

11. § (1) E fejezet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen fejezet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.

(3) E fejezet szabályait kell alkalmazni a község közigazgatási területén zajkibocsátással járó közterületi rendezvényekre, vendéglátóipari egységek működésére, valamint magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre.

(4) Az önkormányzat által szervezett községi rendezvények e fejezet hatálya alól kivételt képeznek.

(5) E fejezet szempontjából zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak minősül. E fejezet szempontjából hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró vagy műsorforrás (rádió, televízió), beleértve ebbe az élő zene és élő műsor szolgáltatására alkalmas eszközt és berendezést.

12. § (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység, például kertfenntartás és kertépítés, barkácsolás, zajt keltő gépek és szerszámok használata

a) hétköznapokon 06 és 20 óra között

b) szombaton 10 és 18 óra között engedélyezett,

c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban tilos.

(2) Szabadtéren zajt keltő tevékenység (vendéglátó létesítmények illetve ezek kerthelyiségének, valamint bármely kulturális, szórakoztató és sportlétesítmény működtetése stb.) végzése 22-06 óra között tilos.

(3) Szabad térben élőzene szolgáltatás, az ezzel együtt járó gépi kihangosítás, közterületi zenélés, éneklés a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően végezhető.

(4) Közterületi zenélés, éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, a munkahelyen dolgozókat, és nem sértheti a közízlést.

(5) Közterületen tervezett vagy rendszeres utcai zenéléshez, énekléshez a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló Önkormányzati rendelet alapján közterület-használati engedély szükséges.

(6) Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás és áruszállítás éjjel 23 óra és reggel 05 óra között tilos.

13. § Zavarónak minősíthető zajhatásokra vonatkozó lakossági bejelentésre indított vizsgálatot – amennyiben szabálysértés nem történik – a birtokvédelmi eljárás szabályai szerint kell lefolytatni.

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

IV. Fejezet

15. § (1) Az Önkormányzat a közigazgatási területén új bánya megnyitását nem támogatja.

V. Fejezet

ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA

A Környezetvédelmi Alap létrehozása

16. § (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatinak ellátását:

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

e) a zöldfelület-gazdálkodás,

f) a természeti értékek megóvása,

g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

A Környezetvédelmi Alap bevételei

17. § Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:

a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az Önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a,

b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

c) az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

d) az Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege,

e) benyújtott pályázatokon elnyert összegek,

f) egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

A Környezetvédelmi Alap felhasználása

18. § (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a község környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése stb.),

b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,

c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d) zaj- és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgáltok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, mérőműszerek beszerzése stb.),

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme,

g) talaj védelme,

h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon valórészvétel,

i) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

19. § (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználásról a Képviselőtestület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 18 §-ában foglaltakra.

(2) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni.

(3) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a községben végez az Alap céljaival egybeeső tevékenységet.

(4) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 40 %-a használható fel.

(5) A pályáztatás rendjét a Képviselőtestület határozza meg.

VI. Fejezet

20. § (1)10

(2)11

(3)12

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) E rendelet 2001. 01. 01. napján lép hatályba.

1

Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (III.22.) önk. rendelet

2

Hatályon kívül helyezte az 5/2013. (III.22.) önk. rendelet

3

Hatályon kívül helyezte a 16/2005.(VII.1.) rendelet 19. § (1) bekezdése

4

Módosította az 5/2015. (III.20.) önk. rendelet

5

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XI.20.) pm. rendelet, hatálytalan 2021. január 1-től

6

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XI.20.) pm. rendelet, hatálytalan 2021. január 1-től

7

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XI.20.) pm. rendelet, hatálytalan 2021. január 1-től

8

Módosította az 5/2013. (III.22.) önk. rendelet

9

Módosította az 5/2013. (III.22.) önk. rendelet

10

Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V. 25.) rendelet 1. § c) pontja

11

Hatályon kívül helyezte a 16/2005.(VII.1.) rendelet 19. § (1) bekezdése

12

Hatályon kívül helyezte a 8/2012.(V. 25.) rendelet 1. § c) pontja