Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

a képviselők díjazásáról

Hatályos: 2016. 11. 25

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.19.) önkormányzati rendelete

a képviselők díjazásáról

2016.11.25.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény 34. § és 35. §. (1) bekezdése, valamint Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.17.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzat 26. §. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület téríti meg, amelynek alapján a települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult (adóalapot képez.)

(2) A képviselőtestület minden tagját havi 55 eFt tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottsági elnök (képviselő), további havi 25 eFt tiszteletdíjban részesül.

(4) A Tanácsnok havi 25 eFt tiszteletdíjban részesül.

(5)1 A helyi önkormányzati képviselők minden év november hónapban plusz egy havi tiszteletdíjban részesülnek éves munkájuk elismeréseképpen, tehát összesen évente 13 havi tiszteletdíjat kapnak. Az összeg megegyezik a képviselőként és bizottsági elnökként és/vagy tanácsnokként együttesen a Rendelet alapján meghatározott havi bruttó tiszteletdíj összegével.

2. § A tiszteletdíj kifizetéséről a polgármesteri hivatal gondoskodik minden hónap 10. napjáig.

3. § (1) Az ülésektől való távolmaradást a polgármesternél, valamint az illetékes bizottság elnökeinél előzetesen be kell jelenteni, akik mérlegelnek a távolmaradás indokoltságáról. Ha a helyi önkormányzati képviselő (bizottsági elnökeként, valamint bizottsági tagként is) három egymást követő alkalommal igazolatlanul távol marad a testületi, illetve bizottsági ülésektől, a következő hat hónapra tiszteletdíja 25 %-a megvonásra kerül.

(2) Ha a helyi önkormányzati képviselő (bizottsági elnökeként, valamint bizottsági tagként is) három hónapon belül a testületi, vagy bizottsági ülések egyharmad részéről hiányzik, a következő hat hónapra tiszteletdíja 25 %-a megvonásra kerül.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenőrzése az ülésekről készült jelenléti ív alapján történik.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 13/2007. (X. 05.) Önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Módosította a 9/2016. (XI.25.) Ökt. rendelet