Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

Hatályos: 2015. 07. 01

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

2015.07.01.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. és 94/A. §-ban foglalt felhatalmazás és feladatkör alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Tahitótfalu Község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 13. pontja szerinti terület,

c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 23a. pontja szerinti italok.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személyek esetén 150.000,- forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1.500.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) A legalacsonyabb igazgatási bírság összege 5.000,- Ft.

(3) A 7–9. §, a 11. §, valamint a 13. § vonatkozásában, ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indítható.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Mezőőre és Közterület-felügyelője jogosult.

(5) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

(6) Közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a Ket. 94. §-ában meghatározott feltételek fennállnak.

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

5. § (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Tahitótfalu Község Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11742087-15393771-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Tahitótfalu Község Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11742087-15393771-00000000 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.

III. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai

6. Általános szabályok

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásait megszegi,

b) az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásait megsérti, valamint aki a rendelet mellékletben szereplő védett értékek megjelölését eltávolítja vagy megrongálja,

c) a Tahitótfalu címeréről, zászlójáról és azok használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit kijátssza, vagy megszegi, illetve a község címerét és zászlóját forgalomba-hozatal céljából engedély nélkül előállítja.

7. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

7. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki

a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően közterület-használati, illetve bontási engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy felbont,

b) közterületen üzemképtelen gépjárművet, vagy mezőgazdasági gépet közterület-használati engedély nélkül tartósan tárol, üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követően nem távolítja el,

c) a közterület bontásával járó közműépítési, építési, javítási munkálatokra – kivéve a 7. § (2) bekezdésben foglaltak - a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől közterület-bontási engedélyt nem kér,

d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

e) közterület tartósan, területbérleti szerződés nélkül használ,

f) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe veszi,

g) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,

h) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et a közterület-használatról szóló rendeletben foglalt közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,

j) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejárati lépcsőn, kőpadon gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,

k) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,

l) [1] az önkormányzat kezelése alatt álló utakat, dűlőutakat beszennyezi, az önkormányzat tulajdonában, vagy kezelése alatt álló utakat, dűlőutakat, gátakat beszennyezi, állagát veszélyezteti, illetve nem rendeltetésszerűen használja.

m) a 12,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított előírásokat megszegi.

(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Közművezeték javítása érdekében végzett közterület bontást, kizárólag az adott közmű szolgáltató által megbízott végezheti. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.

8. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a meghatározott hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 2 munkanapon belül nem távolítja el.

9. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez,

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi,

c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet,

d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz, kivéve ez alól a községi piac területe és a Vasárnapi Vásárnap rendezvény alkalma,

e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát,

f) lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történő feltöltése, zajjal járó rakodás és áruszállítás szabályára vonatkozó, a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi,

g) az üzemeltetésében lévő vendéglátó létesítménnyel kapcsolatos, vagy onnan kiszűrődő, a szomszédokat zavaró hanghatást (pl. gépzenét, vagy a vendégek által közvetve, vagy közvetlenül keltett zavaró hanghatást) 22 óra és reggel 06 óra között nem szünteti meg, kivéve a jegyzői írásos engedéllyel megtartott egyszeri rendezvények,

h) a köznyugalom megzavarására alkalmas tevékenységet folytat.

10. A köztisztaság fenntartása

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetve –a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:

a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, gondozásáról, szükség szerinti takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,

b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének (pl. kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, pince-és padlásrész, közös illemhely, hulladékgyűjtő, udvar) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,

c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről,

d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, a hulladék, valamint a kaszálék eltávolításáról,

e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetlve terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,

h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,

i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és ne veszélyeztesse,

j) a közterülettel határos ingatlan épületének madár fészkelő helyei alatti burkolattal ellátott közterületnek a madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról,

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:

a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék összegyűjtéséről - amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött Közszolgáltatói szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül keletkező hulladék –, annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik,

b) a község közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki

a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,

b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,

c) a földmunkák végzésénél a termőréteg külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,

d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását elmulasztja, az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési törmeléket, illetve hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 5 munkanapon belül nem szállítja, szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, illetve munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki

a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,

d) síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül konyhasót túlzottan nagy mértékben használ.

e) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője, aki

a) vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején, saját költségén nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről,

b) a közterületen lévő játszótereket, azok játszószereit nem rendeltetésüknek megfelelően használja.

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) fás szárú növény közterületre történő ültetéséhez a polgármester előzetes írásos hozzájárulását nem kéri meg,

b) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be:

ba) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni,

bb) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől, földkábeltől legalább 1.5 méterre, távfűtési- és gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet,

bc) meglévő közterületi fasorba idegen fafaj nem ültethető,

bd) a villamos berendezés biztonsági övezetét érintő tevékenységhez szükséges üzemben tartói előzetes írásbeli hozzájárulás nem szerzi be,

be) sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára vonatkozó előírásokat.

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a szelektív hulladékgyűjtő szigeten, hulladéklerakóban, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.

(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, óvodákba, iskolákba, strandra állatot – az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz.

(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) ásott vagy fúrt kutak közvetlen környezetében - a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával - olyan szennyezőforrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,

b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,

c) a közkutakból termőföldet locsol, gépjárművet mos.

(12) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a köztisztaság fenntartásáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait megszegi.

11. Állattartás

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a község területén, a pihenés és üdülés céljából szolgáló területen haszonállatot tart,

b) a felügyelete alatt álló háziállat ürülékét, a közterületi sétáltatás során nem takarítja fel,

c) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre, vagy közterületre való át-, illetve kijutását nem akadályozza meg,

d) lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészében, udvarán a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,

e) nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség szükség szerinti takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

f) zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről,

g) nem gondoskodik állatállományának szervezett és folyamatos állatorvosi ellátásáról,

h) közterületen haszonállatot tart vagy legeltet, valamint azt az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedi,

i) közterületen ebet póráz és veszélyes eb esetén szájkosár nélkül sétáltat,

j) a játszótérre állatot bevisz,

k) a helyi állattartásról szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi.

12. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

b) a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, termőföldet, talajt, kőtörmeléket helyez el,

d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el,

e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,

f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a felirattól eltérően helyezi el,

g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,

h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el.

(2) a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségének nem tesz eleget.

13. Környezetünk védelme, zajvédelem

13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) szennyvizet közterületen, vagy akár saját területen kilocsol,

b) az ásott, vagy fúrt kutat szennyezi, abba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,

c) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben - betölti, a víz lefolyását megakadályozza, az árkot nem gondozza, nem tarja karban,

d) a közparkok, játszóterek területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, lovas szekérrel behajt, parkol,

e) közterületre telepített fát, facsemetét, virágot, növényzetet rongál,

f) az allergiát okozó, valamint karantén-károsító növényeket a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon és a vele határos közterületen nem távolít el,

g) a fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyez,

h) mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot belterületen eléget, irányított égetést (pl. tarlóégetés) engedély nélkül végez, vagy az égetendő hulladék kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot tartalmaz,

i) az általános tűzgyújtási tilalmakat és korlátozásokat nem tartja be,

j) a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megsérti,

k) a fák védelméről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok megsértésével, engedély nélkül vág ki fát, fapótlási kötelezettségét nem, vagy nem a rendeletben foglaltak szerint teljesíti,

l) zárt (bekerített) játszótereken, továbbá – kerítés vagy más hasonló műszaki akadály hiányában – a közterületen lévő játszóterek természetes vagy fizikai határvonalán belül dohányzik.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat, pl. a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység végzésére (kertfenntartás és kertépítés, barkácsolás, zajt keltő gépek és szerszámok használata) vonatkozó előírásokat megszegi.

14. Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletben védett természeti területté nyilvánított területen olyan tevékenységet folytat, amely a védett természeti területet közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti,

b) a védett természeti területté nyilvánított védett terület tulajdonosa, kezelője, aki a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti terület oltalmával, annak tudományos megismerése vagy bemutatása érdekében végzett tevékenységével, így különösen annak bemutatásával, állapotának ellenőrzésével, és a hatósági tájékoztatóval, valamint eligazító táblák elhelyezésével szemben fennálló tűrési kötelezettségének nem tesz eleget.

15. Temető rendje

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) síremlék fenntartási,- gondozási kötelességének nem tesz eleget,

b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést, a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket, illetve sírkőépítést, továbbá a temető üzemeltetési szabályzatban foglaltakat - behajt,

d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,

e) temető területére kutyát visz be,

f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza, továbbá

g) a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat megszegi.

16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok

16. § (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület-használati engedéllyel rendelkező rendezvények és az önkormányzati rendezvények helyszínére, valamint a működési engedéllyel rendelkező vendéglátóegységek előterére/előkertjére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 200. § (1) bekezdése tartalmazza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

17. § (1) A rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.