Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete

a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2015. 06. 12

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete

a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

2015.06.12.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Tahitótfalu Község Önkormányzatának a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja a következők szerint:

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Tahitótfalu Község Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A rendelet 4-9. §-ban foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálya e rendeletben meghatározott körben a Hivatalból, vagy jogelőd szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.

Vezetői szintek és vezetői illetménypótlékok

2. § (1) A munkamegosztás alapján elkülönített szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezés esetén a Kttv. 236. § (3) bekezdés c) pontjában, a 139. § c) pontjában meghatározott osztályvezető szintnek

a) a hivatalban a jogi előadó, mint jegyző helyettesi munkakör és

b) a Pénzügyi- és Adóügyi Csoport vezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés felel meg.

(2) A köztisztviselő az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

Illetménykiegészítés

3. § (1) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a középiskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évtől illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.

(2) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évtől illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a.

II. RÉSZ

Szociális és egyéb juttatások

Lakhatási, lakásépítési- és vásárlási támogatás

4. § A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének javítása céljából - lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, korszerűsítéshez - visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható.

Családalapítási támogatás

5. § A köztisztviselő részére amennyiben vele egy háztartásban élő gyermeke születik, vissza nem térítendő kamatmentes, vagy természetbeni támogatás nyújtható.

Szociális és kegyeleti támogatás

6. § (1) A köztisztviselő részére életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására szociális és temetési támogatás biztosítható.

(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

(3) A temetési segély összege : 20.000,-- Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

Illetményelőleg

7. § A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthető.

Tanulmányi képzési, továbbképzési, kulturális illetve nyelvtanulási támogatás

8. § (1) A Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást biztosíthat.

(2) A köztisztviselő részére kulturális juttatásként könyvvásárlási támogatást állapíthat meg.

Caffetéria-juttatás

9. § (1) A köztisztviselő a Kttv. 15. § (1) bekezdése alapján caffetéria-juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő javára az adóévben megállapított keretösszegen belül – az SZJA törvényben meghatározott mértékig és feltételekkel a cafetéria-elemeket a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) A köztisztviselők részére a munkáltató az adóévben az SZJA törvény szerint további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújthat, ha annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés biztosítja.

Egészségügyi juttatás

10. § Mivel a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, így a Hivatal a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként 2 évente védőszemüveg vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Ruházati költségtérítés

11. § A Hivatal a közterület-felügyelő, a mezőőr illetve az anyakönyvi feladatokat ellátó munkatársak számára évente formaruha- illetve munkaruha ellátást biztosít.

Bankszámla-hozzájárulás

12. § (1) A köztisztviselő havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a mindenkori éves költségvetési törvény szabályai szerint.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege a 2015. évtől 1.000,-Ft/fő/hó, melyre a köztisztviselő 2015. január hónaptól jogosult.

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

13. § A nyugállományú köztisztviselő – a szociális helyzetére figyelemmel – rászorultság alapján eseti szociális-, illetve temetési segélyben részesíthető.

Közszolgálati Szabályzat

14. § E rendeletben meghatározott szociális és egyéb juttatások feltételeit, módját, mértékét a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg az éves költségvetésben meghatározottak alapján.

III.RÉSZ

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01.-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (X.18.) számú rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet hatályát veszti. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.