Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Hatályos: 2015. 07. 22

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

2015.07.22.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi állomány megteremtése és ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.

2. § A rendelet hatálya az adó végrehajtási - illetve ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselőkre terjed ki.

Az érdekeltségi alap

3. § A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében, az adó végrehajtási – illetve adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők magas színvonalú és eredményes szakmai munkájának megbecsülésére, felelősségük növelésére Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adóbevételének terhére érdekeltségi alapot hoz létre.

4. § (1) Érdekeltségi alap csak abból az adónemből képezhető, amelyben a tárgyidőszakban befolyt összeg eléri – időarányosan – a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat 80%-át (félévkor 40%-át).

(2) Az érdekeltségi alap összegét a teljesített bevételekről készült, az adónyilvántartásból készített analitikus nyilvántartás alapján kell megállapítani.

(3) Az érdekeltségi alap forrásai:

a) azon, a tárgyévben esedékes adófizetési kötelezettség elmulasztásából származó és tárgyévben befizetésre került adóhátralék 5 %-a, amelynek megfizetésére a hatóság a fizetési határidőtől számított 2 hónapon belül írásban felhívta az adóalanyt;

b) azon, a tárgyévben esedékes adófizetési kötelezettség elmulasztásából származó és tárgyévben befizetésre került adóhátralék 5 %-a, amelynek behajtása iránt az adóhatóság valamely végrehajtási cselekményt foganatosított a fizetési határidőtől számított 4 hónapon belül

c) jogerős határozattal megállapított és tárgyévben befizetett késedelmi pótlék 10 %-a

d) ellenőrzéssel vagy bármi nemű felderítés eredményeként kivetett és tárgyévben befizetett adóhiány 10 %-a

e) jogerős határozattal megállapított és tárgyévben befizetett adóbírság 10 %-a

f) jogerős határozattal megállapított és tárgyévben befizetett mulasztási bírság 10 %-a

g) az előző évről áthozott, az adóhatóság valamely végrehajtási cselekményének következtében tárgyévben befolyt adóhátralék (beleértve a meg nem fizetett bírságokat, pótlékokat, késedelmi kamatokat) 5 %-a.

(4) A várható jutalék kifizetésének összege az előző évi befolyt hátralék figyelembe vételével a hatályos önkormányzati költségvetési rendeletben kerül elkülönítésre.

Az érdekeltségi alapból való részesedés

5. § (1) Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők jutalékának összegére a jegyző tesz javaslatot, amely összegét a polgármester és a jegyző közösen állapítják meg.

(2) A jutalékot az érdekeltségi alapból képzett összeg terhére évente 2 alkalommal, minden félévet követő negyedév utolsó napjáig kell kifizetni.

(3) Az érdekeltségi alapnak teljes mértékben fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegét.

(4) Az érdekeltségi alapból való juttatás mértéke alkalmanként és személyenként nem haladhatja meg a teljesítési időszak utolsó hónapja szerint járó illetménynek az ötszörösét.

6. § (1) Az érdekeltségi alap javára képződött összegről az adóhatóság adónemenként nyilvántartást vezet. A jegyző minden félévet követően, még az érdekeltségi jutalék megállapítása előtt tájékoztatja a Gazdasági Bizottság elnökét az érdekeltségi alap forrásainak összegéről. A kifizetés a belső ellenőrzést követően, az elkülönítetten kezelt nyilvántartás alapján történik.

(2) Az érdekeltségi alapot képező bevételekről olyan tételes nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható:

a) az előírt éves adótartozás összege,

b) a feltárt adóhiányból befizetett összeg,

c) az eredményes végrehajtás során beszedett adótartozás,

d) a beszedett bírság és késedelmi pótlék összege,

e) a hátralékos ügyiratok száma.

(3) Az érdekeltségi alapból kifizetett juttatás kifizetését követően az érdekeltségi alapban maradó összeget 15 napon belül vissza kell utalni az Önkormányzat adóigazgatási számlájára, mivel az érdekeltségi alap maradványa a következő évre nem vihető át.

(4) Az érdekeltségi alapot az Önkormányzat adóérdekeltségi alszámláján kezeli.

(5) Az érdekeltségi alap forrását a félévi zárási összesítőjének elkészítése után, annak jóváhagyását követő 8 munkanapon belül kell az Önkormányzat adóérdekeltségi alszámlájára utalni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. január 1-jétől befolyt adóbevételekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.