Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

a helyi civil szervezetek támogatásáról

Hatályos: 2016. 03. 11

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

a helyi civil szervezetek támogatásáról

2016.03.11.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen működő, Tahitótfalu székhellyel bejegyzett alapítványok és egyesületek, valamint jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: civil szervezetek) számára vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt. A támogatást a civil szervezetek Tahitótfalu közéletét, fejlődését előmozdító céljaik megvalósítására használhatják fel. A Képviselő-testület Magyarország Alaptörvénye ( Mötv.) „A helyi önkormányzatok” alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében a támogatás odaítélésének rendje érdekében a következő rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület folyó évi költségvetésében egy összeget különít el a civil szervezetek támogatásának céljára. Az összeg mértékére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

2. § A folyó évi költségvetésének elfogadása után az Önkormányzat pályázatot ír ki a Tahitótfalu székhellyel bejegyzett civil szervezetek számára. A pályázatot a Tahitótfalu Községi Tájékoztatóban és a település honlapján kell megjelentetni.

3. § (1) A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során előnyben részesíti a következőket:

a) rendezvények, összejövetelek, kiállítások, ünnepségek szervezési költségei,

b) versenyeken való részvétel költségei,

c) kirándulások költségei (utazás, szállás, étkezés költségei),

d) hasonló céllal működő szervezetekkel való kapcsolattartás költségei,

e) meghívott előadók költségtérítése,

f) a szervezet működését segítő személyek díjazása,

g) tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, eszközök vásárlása (papír, írószer, kézműves eszközök és anyagok, fellépő ruha stb.),

h) helyiségek bérleti díja; ügyviteli, pénzügyi, postai, informatikai szolgáltatások díjai.

(2) A civil szervezetek pályázatukat a pályázati kiírásnak (1. függelék) megfelelően, pályázati adatlap és nyilatkozatok kitöltésével nyújthatják be.

(3) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete külön „Szabályzat a civil szervezetek támogatásáról” c. szabályzatában rögzíti a támogatás kifizetésének, elszámolásának részletes szabályait, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

4. § (1) A pályázatokat a Kulturális Bizottság bírálja el, összeállítja a támogatandó civil szervezetek listáját, valamint javaslatot tesz a támogatás összegére. Folyó év április 30-ig a Képviselő-testület dönt a támogatások odaítéléséről.

(2) A pályázatot beadó civil szervezeteket a döntéshozatal után öt munkanapon belül értesíteni kell a Képviselő-testület döntéséről.

(3) A pályázatot beadók és a nyertesek névsorát, valamint a támogatás összegét a Tahitótfalu Községi Tájékoztatóban közzé kell tenni.

5. § (1) A pályázaton nyertes civil szervezetek a támogatást a támogatási szerződésben (3. függelék) leírt módon, egyösszegben vehetik igénybe.

(2) A fel nem vett támogatások felhasználásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

6. § A szervezet előző évben végzett tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót a tárgyévi pályázattal egyidejűleg kell a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. A beszámolónak tartalmaznia kell a civil szervezet tárgyévben már megvalósított programjainak leírását, illetve a támogatás felhasználásáról szóló leírást. A beszámoló be nem küldése esetén a támogatás nem folyósítható.

7. § A pályázat megszervezéséért és lebonyolításáért a Kulturális Bizottság elnöke, a Képviselő-testület határozatának végrehajtásáért a Jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 4/2007. (II.09.) rendelete hatályát veszíti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.