Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 04

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól

2022.11.04.

Tahitótfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32/ cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011/ évi CLXXXIX/ törvény 13/ § (1) bekezdés 1/ pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997/ évi LXXVIII/ törvény 6/ § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Tahitótfalu község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki. A rendelet nem alkalmazható a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt egyeztetési szabályok szerint egyeztetett településrendezési eszközök, településtervek, településkép-védelmi dokumentumok, illetve ezek módosításának egyeztetési eljárása során.

II. Fejezet

Partnerségi egyeztetés szabályai

2. Az egyeztetésben résztvevők köre

2. § Tahitótfalu község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a) Tahitótfalu község lakossága és Tahitótfaluban ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Tahitótfalu működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek,

c) Tahitótfalu község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

d) Tahitótfaluban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) Tahitótfaluban működő egyházak .

3. A tájékoztatás módja és eszközei

3. § (1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. mellékletben meghatározott módon és határidővel.

a) teljes körű közzététel esetén:

aa) a Községi Tájékoztató című helyi lapban,

ab) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin,

ac) Tahitótfalu község www.tahitotfalu.hu honlapján,

ad) lakossági fórumon.

b) részleges közzététel esetén: Tahitótfalu község www.tahitotfalu.hu honlapján.

(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.tahitotfalu.hu honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében.

4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve Tahitótfalu község Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban. Polgármesteri Hivatal) ügyfélszolgálatán átvehető 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

a) papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére (2021 Tahitótfalu Kossuth L. u. 4.),

b) elektronikus levélben a foepitesz@tahitotfalu.hu e-mail címre történő megküldéssel.

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi;

b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról. Az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el;

c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró -elfogadást vagy elutasítást tartalmazó -átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatot:

ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján,

cb) feltölti a honlap külön tárhelyére,

cc) elhelyezi az ügyiratban,

cd) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről,

ce) tájékoztatást küld a partnereknek.

6. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlap külön tárhelyére feltölti.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012/ (XI/8/) Korm/ rendelettel összhangban kell alkalmazni/