Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2017. 02. 15

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és adományozásának rendjéről

2017.02.15.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, amely szerint önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, illetve Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban biztosított jogkörében eljárva attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé TAHITÓTFALU KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet, a TAHITÓTFALUÉRT EMLÉKÉREM kitüntetést, a TAHITÓTFALU IFJÚ TEHETSÉGE díjat és a TAHITÓTFALU PEDAGÓGUSA díjat alapítja. Ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiak szerint szabályozza:

1. Kitüntetések alapítás

1. § Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapítja:

a) Tahitótfalu Község Díszpolgára

b) Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés

c) Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj

d) Tahitótfalu Pedagógusa díj

2. KITÜNETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA - Tahitótfalu Község Díszpolgára

2. § (1) Tahitótfalu Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével Tahitótfalun belül vagy pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2) A díszpolgári cím évenként legfeljebb két személynek adományozható, további egy személy posztumusz kitüntetésben részesülhet.

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(4) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(5) A község díszpolgára:

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,

b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,

c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művelődési intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

d) ingyenesen jogosult a településről szóló kiadványok egy-egy példányára

e) a polgármester és a jegyző, valamint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, az Önkormányzat Intézményeinek vezetői soron kívül fogadják,

f) külön döntés alapján a települési Önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

g) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

(6) A díszpolgár a cím adományozásakor 150.000,- Ft jutalomban részesül.

3. Tahitótfaluért Emlékérem

3. § (1) Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak vagy állampolgárok közösségének, aki vagy akik a település gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, tudományos, közbiztonsági, sport, egészségügyi és szociális területeken – az adományozást megelőző időszakban – kifejtett kiemelkedő tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emeléséhez, fejlődéséhez.

(2) A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés évente két díjazott személynek vagy közösségnek adományozható.

(3) A Tahitótfalu Emlékérem kitüntetéssel e célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(4) Az Emlékéremmel díjazott személy vagy közösség 80.000,- Ft jutalomban részesül.

4. Tahitótfalu Ifjú Tehetsége

4. § (1) Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj adományozható annak a magyar vagy külföldi 18. életévét be nem töltött állampolgárnak, aki gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, tudományos, közbiztonsági, sport, egészségügyi, vagy szociális területeken – az adományozást megelőző időszakban – kifejtett kiemelkedő tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel hozzájárult a település tekintélyének emeléséhez, fejlődéséhez.

(2) A Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj évente két díjazott személynek vagy közösségnek adományozható.

(3) A Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díjjal e célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(4) A díjazott személy vagy közösség 30.000,- Ft jutalomban részesül.

5. Tahitótfalu Pedagógusa

5. § (1) Tahitótfalu Pedagógusa díj adományozható annak a pedagógusnak, aki az óvodai vagy az iskolai tanulóifjúság oktatásáért és neveléséért különösen kiemelkedően tevékenykedett.

(2) Tahitótfalu Pedagógusa díj évente egy óvodapedagógusnak és egy iskolapedagógusnak adományozható.

(3) A Tahitótfalu Pedagógusa díjjal e célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

(4) A díjazott személy 80.000,- Ft jutalomban részesül.

6. Az elismerések adományozásának rendje

6. § (1) A Tahitótfalu Község Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem és a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díj vonatkozásában

a) a kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából kell átadni,

b) a kitüntető címek adományozását kezdeményezheti:

ba) a polgármester

bb) települési képviselő

bc) a Képviselő-testület bizottsága

bd) a településen működő társadalmi szervezet, egyház, érdekképviseleti szerv.

c) a kezdeményezéseket minden év július 25-ig kell a polgármesterhez benyújtani,

d) a beérkezett kezdeményezéseket a polgármester terjeszti elő a Képviselő-testület számára,

e) az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

f) a Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minden év augusztus 10.-ig minősített többséggel dönt.

(2) Tahitótfalu Pedagógusa díj vonatkozásában

a) a díjat az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester ünnepélyes keretek között adományozza a pedagógusnapon,

b) Tahitótfalu Pedagógusa díj adományozására javaslatot tehetnek az adott oktatási-nevelési intézmény vezetői, folyó év április 30-ig,

c) a beérkezett kezdeményezéseket a polgármester terjeszti elő a Képviselő-testület számára,

d) az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

e) a Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minden év május 20.-ig minősített többséggel dönt.

7. Az elismerések visszavonása

7. § (1) A Díszpolgári cím, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés és a Tahitótfalu Pedagógusa díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy vagy közösség arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést a Képviselő-testület visszavonja.

8. Vegyes rendelkezések

8. § (1) Az elismerésben részesített személyekről, illetve közösségekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.

(2) Az elismerésben részesültek nyilvántartása jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi. A nyilvántartás naprakész állapotáról a jegyző gondoskodik.

(3) Az elismerésben részesültek névsorát, életrajzukat és életpályájuk bemutatását, Tahitótfalu Község érdekében végzett érdemeik bemutatását a település hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

(4) Az elismerések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítani kell.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 15/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.