Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a csatorna-hálózat bővítési beruházás műszaki átadását követő csatlakozás feltételeiről és az utólagos csatlakozásért fizetendő díj megfizetéséről

Hatályos: 2020. 09. 25

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a csatorna-hálózat bővítési beruházás műszaki átadását követő csatlakozás feltételeiről és az utólagos csatlakozásért fizetendő díj megfizetéséről

2020.09.25.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a víziközmű (szennyvízcsatorna) beruházás rendjéről és a víziközmű beruházással érintett területek vonatkozásában fizetendő (utólagos) csatlakozási hozzájárulásról a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja Tahitótfalu Község közigazgatási területén a teljes körű szennyvíz-közcsatorna hálózat kiépítésének elősegítése, eljárási rendjének szabályozása, különös tekintettel az (utólagos) csatlakozási hozzájárulásnak az igazságos teherviselés elve szerinti mértékére és megfizetésének módjára.

2. § (1) E rendelet hatálya Tahitótfalu Község közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal, használati és haszonélvezeti joggal rendelkező természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok anyagi hozzájárulásával megvalósuló szennyvíz-közcsatornák (szennyvízelvezető törzshálózat, szennyvíz bekötővezetékek) építésére (a továbbiakban: szennyvízcsatorna építések) terjed ki.

(2) A rendelete hatálya nem terjed ki: az építmények érdekeltségi egységeinek utólagos rákötése esetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által rendeletben meghatározott mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra, mivel azt a víziközmű-szolgáltató részére kell megfizetni.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek, amelyhez közterület összeköttetéssel közmű csatlakozik;

b) közmű: szennyvíz gerincvezetéke és a telekhatárig terjedő bekötővezeték;

c) érdekeltségi egység: egy érdekeltségi egységnek számít az érdekeltségi területen minden olyan ingatlan, amely a közműves ivóvízellátás szempontjából egy önálló fogyasztási helynek minősül, így különösen:

ca) azon ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi szám alatt tartanak nyilván,

cb) egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon belül az osztatlan közös tulajdonban álló tulajdonhányad rész, amely önálló szolgáltatási szerződés alapján önálló vízmérővel rendelkezik.

d) csatlakozási hozzájárulás: a közműszolgáltatást igénybe vevők által fizetendő, a szolgáltatási területen lévő ivóvíz közmű, szennyvíz közmű fejlesztését és állagmegőrzését célzó, az utólagos rákötés esetében érdekeltségi egységenként fizetendő összeg.

4. § Az az ingatlantulajdonos, aki a víziközmű társulatban bármely okból nem vett részt, a közművekre utólag csak a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, a víziközműszolgáltató által jogszabály alapján meghatározott, valamint a jelen rendelet szerinti feltételekkel köthet rá.

Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulás mértéke és megfizetése, eljárási rendelkezések

5. § (1) A szennyvízcsatorna beruházójától függetlenül minden érdekelt ingatlan azonos feltételekkel csatlakozhat a szennyvízcsatorna hálózatra. Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulás megállapítása a település teljes területén egységesen, e rendelet rendelkezései alapján történik.

(2) A szennyvízcsatorna építés (utólagos) csatlakozási hozzájárulásának mértéke a meglévő hálózatra történő utólagos rákötés esetében, természetes és jogi személyek esetén érdekeltségi egységenként: bruttó 72.000,- Ft.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulás megfizetése alól mentesül az, akinek a gerincvezetéktől a telekhatárig tartó bekötővezeték nem épült ki a 2016-ban üzembe helyezett hálózat kivitelezése keretében, az akkori ingatlanállapot szerint.

(4) Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulás megfizetése a szennyvízcsatornára való rákötési jogot biztosítja.

(5) Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulást – az (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az érdekelt ingatlan mindenkori tulajdonosa fizeti meg. Közös tulajdon esetén az (utólagos) csatlakozási hozzájárulást a tulajdonostársak megállapodásuknak megfelelő arányban, megállapodás hiányában pedig tulajdoni hányaduk arányában fizetik meg. Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az ingatlan új tulajdonosát terheli a jogelődje által még meg nem fizetett (utólagos) csatlakozási hozzájárulás.

(6) Az érdekelt ingatlan jogcímmel rendelkező használója a tulajdonossal kötött megállapodás alapján jogosult a tulajdonos helyett az (utólagos) csatlakozási hozzájárulás megfizetésére.

(7) Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulást a jelentkezéstől számított 30 napon belül egy összegben, vagy a 6. § (2) bekezdésben előírt részletfizetési megállapodás szerinti részletekben kell megfizetni.

(8) Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulás megfizetése feltétele az érdekelt és a szennyvízcsatornát üzemeltető közműszolgáltató között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötésének. Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről az Önkormányzat a közműszolgáltatónak címzett igazolást állít ki.

(9) Az (utólagos) csatlakozási hozzájárulást az Tahitótfalu Község Önkormányzata 11742087-15393771-00930000 számú OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára kell befizetni.

(10) A (2) bekezdés szerinti (utólagos) csatlakozási hozzájárulást (6) bekezdés szerinti határidőig történő önkéntes megfizetésének elmaradása esetén, annak megfizetésére az érdekelteket a polgármester kötelezi.

(11) A polgármester fizetésre kötelező határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a kézbesítéstől számított 15 napon belül.

(12) A kivetett (utólagos) csatlakozási hozzájárulás köztartozásnak minősül; behajtásáról a jegyző az önkormányzati adóhatóság útján gondoskodik.

Kedvezmények

6. § (1) Természetes személy érdekelt esetén, annak kérelmére a polgármester:

a) ha a kérelmező egyidejűleg önerős útépítésben is részt vesz, és (utólagos) csatlakozási hozzájárulás fizetésére kötelezett, legfeljebb 6 havi egyenlő részletben történő kamatmentes részletfizetést engedélyezhet;

b) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) kétszeresét, vagy egyedülálló kérelmező esetében háromszorosát, legfeljebb 12 havi egyenlő részletben történő, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet;

c) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot vagy egyedülálló kérelmező esetén annak kétszeresét, a Képviselő-testület Szociális Bizottságának javaslata alapján legfeljebb 36 havi részletfizetést engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésekben foglalt kedvezményekről a polgármester dönt, és megállapodást köt az érdekelttel az Önkormányzat nevében.

7. § A pótcsatlakozó által fizetendő (utólagos) csatlakozási hozzájárulás mértéke – függetlenül a korábbi csatornaépítés finanszírozójától – megegyezik az 5. § (2) bekezdés szerinti (utólagos) csatlakozási hozzájárulással, és annak megfizetése csak a csatornára történő rákötés jogát biztosítja. A pótcsatlakozónak magának kell fedeznie a telekhatártól a házi bekötőcsatorna kiépítésének teljes költségét, (házi átemelő berendezést is).

8. § A szennyvízcsatorna építésében való részvételi szándékának kinyilvánítása esetén, a szolgalom megszüntetésében érdekeltnek, az 5. § (2) bekezdésében meghatározott (utólagos) csatlakozási hozzájárulást nem kell megfizetnie, ha a szolgalmi jog igénybevételével biztosított közműves szennyvízelvezetés kialakításának idején érvényes előírásoknak megfelelően, az (utólagos) csatlakozási hozzájárulást megfizette.

9. § (1) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Tahitótfalu a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottanérzékeny terület, ezért a szennyvízcsatorna kiépítésétől számított egy éven belül az érdekelt ingatlanokat a csatornára rá kell kötni. A rákötést a közműszolgáltatóval (DMRV Zrt.) kötött szolgáltatói szerződéssel kell igazolni. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítési időpontjának, a DMRV Zrt. által rendszeresített „Közcsatornák Műszaki Vizsgálati Jegyzőkönyve” (MEO jegyzőkönyv) keltezési dátumát kell tekinteni.

(2) A rákötési kötelezettség alól csak az az érdekelt mentesül:

a) aki igazolja, hogy a vízfelhasználásának 90 %-át engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttatja el, illetve

b) aki érvényes építési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító kisberendezést üzemeltet, amennyiben ingatlanán a mértékadó talajvíz-szint 2,5 méternél mélyebben van, és a keletkező szennyvíziszapot az engedélynek megfelelő módon kezeli

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.