Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 02

Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.02.

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 12. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a község közigazgatási területén határozatlan időre bevezeti a helyi építményadót, az idegenforgalmi adót, és az iparűzési adót.

Általános rendelkezések

2. § (1) Az adózó az adóhatóság felé fennálló adókötelezettségét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében az önkormányzat honlapján közzétett nyomtatványokon teljesíthetik.

(2) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CXXII. törvény 9. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott ügyfelek az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségeket csak elektronikus úton teljesíthetik.

(3) Azon adózók, akik az Eüsztv. 9. § alapján elektronikus ügyintézésre nem kötelesek, adókötelezettségeik teljesítéséhez, adóügyeik intézéséhez az adóhatóság által közzétett nyomtatványokat, űrlapokat kinyomtatva és aláírva papír alapon juttathatják el az adóhatósághoz, továbbá adókötelezettségük teljesítéséhez a bejelentés tartalmával egyenértékű nyilatkozatuk is. alkalmas lehet.

(4) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) és jelen rendeletben szabályozott mentességek, kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről az adóalany, adó beszedésére kötelezett a bejelentésében, bejelentés módosításában, bevallásában, vagy bevallásának módosításában köteles nyilatkozni.

(5) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget érintő igazolásokat vagy más egyéb kérelmet, és az adózó a Rendelkezési Nyilvántartásban ilyen esetre ezen képviselő vonatkozásában megfelelően nem rendelkezett, úgy az első elektronikus ügyintézés során az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az Eüsztv. szerinti módon és formában köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségre, kérelem benyújtásra terjed ki.

ÉPÍTMÉNYADÓ

3. § (1) A Htv. 11. §-át alapul véve adóköteles Verőce Község Önkormányzata illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az adó alanyát építmény esetén a Htv. 12. §-a határozza meg.

4. § A Htv. 15. § a) pontja alapján az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. § Az önkormányzat illetékességi területén lévő az ingatlan-nyilvántartásban

1. lakásként (lakóházként) nyilvántartott épület esetében 100,- Ft/m2

2. nem lakásként (így különösen: hétvégi ház, üdülő, gazdasági épület) nyilvántartott épület esetében – a 6. §-ban meghatározottak kivételével – 800,- Ft/m2.

6. § Mentes az adó alól a Htv-ben megállapított mentességeken kívül:

a) kiegészítő helyiség /Htv. 52. § 10. pont/,

b) a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló /Htv. 52. § 48. pont/,

c) melléképület, melléképületrész (Htv. 52. § 50. pont/.

Építményadó kedvezmény dunai árvíz esetén

7. § (1) A helyi adórendszer még arányosabb teherviselése érdekében Verőce Község Önkormányzata a dunai árvíz sújtotta ún.: „Káposztás” területen vis major esetén az adott évre vonatkozó kedvezményt biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti „Káposztás” részen a 8805, 8821, 8820, 8819, 8808, 8807, 8804, 0221, 8913, 8905, 8903 és a 8904 hrsz-ú területeket és az általuk lehatárolt részt kell érteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vis maior helyzetnek kell tekinteni azt az esetet, amikor az Országos Vízjelző Szolgálat nagymarosi mérőállomásán a Duna vízállása 4 méter 50 centiméter, vagy azt meghaladja.

(4) A kedvezmény mértéke a 6. § alapján számított éves díj 30 %-a.

(5) Vis maior esetén az érintett területek adókedvezménye a tárgyévet követő évben kerül jóváírásra.

IDEGENFORGALMI ADÓ

8. § A Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

9. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

10. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 590 Ft.

11. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).

(2) Az adó beszedésére kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdés szerinti határidőben akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.

(3) Az adó beszedésére kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie és az adót az adóhatósághoz befizetnie.

(4) A fizetendő idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

(5) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak bizonylatot ad. A szálláshelyeken a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók részére az idegenforgalmi-adókötelezettség nyilvántartására a törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver használata kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(6) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

12. § A nonprofit elven működő szálláshelyeken (iskola/egyház/alapítvány) vendégéjszakát töltő személyek 50 % adókedvezményben részesülnek.

IPARŰZÉSI ADÓ

13. § Az adókötelezettséget és az adó alanyát a Htv. 35-36. §ai határozzák meg.

14. § Az adókötelezettség a Htv. 38. § (1) bekezdése alapján az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

15. § Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,85 %-a.

Záró rendelkezések

16. § E rendelet által nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Htv., valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

17. §1

18. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.