Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

2021.évi Zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 20

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

2021.évi Zárszámadásról

2022.05.20.

Letkés Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadás az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Letkés Község Önkormányzatára és az általa fenntartott Letkési Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

2. § (1) Letkés Község Önkormányzat 2021.évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendeletben foglaltaknak megfelelően 246.595 eFt költségvetési bevétellel, 206.306 eFt. költségvetési kiadással és 40.289 eFt költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését közigazgatási tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdést szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozás bevételek szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv és a közfoglalkoztatottak létszámadatát a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásának teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat által fenntartott Letkési Napköziotthonos Óvoda kiadási és bevételi adatai kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó Letkés Napköziotthonos Óvoda vagyonkimutatását a 11. melléklet és 12. mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.