Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének feltételeiről

Hatályos: 2022. 10. 20

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének feltételeiről

2022.10.20.

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a következőket rendeli el:

1. § Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló törvénynek, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen juttatott támogatása terhére, térítésmentesen szociális tűzifa támogatást biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Letkés községben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult az akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át.

(2) A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt aki:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – rendszeres települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás mértéke a feltételek egyidejű fennállása esetén az 5 erdei m3 tűzifa mennyiséget nem haladhatja meg.

(4) A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmeket e rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani Letkés Község Önkormányzatához, minden év november 1. napjától, az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb adott év december 15. napjáig , mely határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

3. § (1) Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él támogatás nem kérhető.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy azon ingatlan vonatkozásában mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak csak a kérelemben megjelölt ingatlan fűtésére használhatja fel.

4. §1

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.