Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hatályos: 2018. 10. 25
Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról
(egységes szerkezetben a módosítással)

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában  kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ezen rendelet hatálya a Zebegény Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakra terjed ki.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Zebegény Község Önkormányzat területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.
(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

2. Hatásköri szabályok

2. § Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörében a polgármester gyakorolja.

3. A támogatások rendszere

3. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult személynek
a) pénzbeli ellátásként
aa) rendkívüli települési támogatást,
ab) beiskolázási támogatást,
ac) szülési támogatást,
ad) Bursa Hungarica támogatás
b) természetbeni ellátásként
ba) rendkívüli települési támogatást,
bb) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést
(a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


4. Eljárási szabályok

4. § (1) E rendeletet a Szoctv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt.-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.
(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Zebegényi Kirendeltségénél. (a továbbiakban: Eljáró hatóság).

5. § (1) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.
(2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatala Munkaügyi Központja Váci Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatával,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

6. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az Eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) Az Eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni.
(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az Eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az Eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

6/A. §[1] Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatásként adható élelmiszer utalvány számozott és a Kirendeltség által nyilvántartott, kizárólag élelmiszer vásárlására fordítható utalvány. Az élelmiszer utalvány átvételét a jogosult az aláírással igazolja. A levásárlását a kereskedő a számlával felszerelt utalvány leadásával igazolja és ezt követően kerül kifizetésre a Kirendeltség házi pénztárában.


7. § E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szoctv. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

8. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
6. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, vagy nem várt többletkiadása keletkezik,
b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).
(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény miatt igazolt módon veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többletkiadása keletkezik, vagy
b) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

10. § A rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) eseti jelleggel, ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
b) rendkívüli gyógyszersegélyként az esetenként jelentkező nagyobb mértékű gyógyszerkiadások mérséklésére,
c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén,
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.

11. § (1)[2] Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek – a 14. §-ban foglalt kivétellel –, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(2) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 30 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén rendkívüli települési támogatás – a 14. §-ban foglalt kivétellel – nem állapítható meg.
(3) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítását követő 15 napon belül a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Zebegényi Kirendeltsége gondoskodik.

12. § (1) A rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott rendkívüli települési támogatás a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál, így különösen:
a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni,
b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.
(2) Rendkívüli gyógyszersegély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az e rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt jövedelemhatárt, továbbá
a) az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át és
b) a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesülhet alanyi vagy normatív közgyógyellátási támogatásban.
(3) A rendkívüli gyógyszersegély iránti kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

13. § (1) A gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén igényelt rendkívüli települési támogatás megállapításához a pénzbeli támogatásra okot adó körülményeket hitelesen kell igazolni.
(2) A támogatást a gyermek, illetve a fiatal felnőtt számára kell megállapítani, de a törvényes képviselő vagy a fiatal felnőtt részére kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek számára nyújtható pénzbeli támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a 11. § (2) bekezdésben meghatározott mértéket.

14. § (1)[3] Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) családban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.
 (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a rendkívüli települési támogatás megállapítását követően a kérelmező részére vissza kell adni.

(3)[4] A temetésre nyújtott önkormányzati segély összege legalább 25.000,- Ft, de legfeljebb 50.000,- Ft lehet.

(4) A temetési segély összegének megállapításánál figyelembe kell venni a jövedelmet és a temetés költségét.

(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

7. Beiskolázási támogatás

15. §[5] (1) Beiskolázási támogatásban részesülhet
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, alanyi jogon.

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege

a) pont esetén                                                            10.000,- Ft/gyermek

b) pont esetén                                                            15.000,- Ft/gyermek.

(3) A támogatás kifizetésének feltétele (1) bekezdés a) pontban szereplő tanuló esetén az általános iskola igazolása a tanulói jogviszonyról.
(4) Az (1) bekezdés b) pontban szereplő tanuló esetén az oktatási intézmény igazolásának benyújtása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról. Az igazolás benyújtásának határideje 2018. november 30. ez követően minden év július 1. napjától szeptember 30.-ig terjedő időszak.
(5)[6] Nem részesülhet beiskolázási támogatásban, aki 2018. évben már beiskolázási támogatásban részesült.


8. Szülési támogatás

16. § (1) A gyermekszületéssel kapcsolat kiadások enyhítésére alanyi jogon adható települési támogatás, mely jövedelemtől függetlenül kerül megállapításra.

(2) A kérelmet a gyermek születését követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3)[7] A gyermekszületéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére önkormányzati segély összege 50.000,- Ft.


9. Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás

17. §[8] A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként az e rendelet 11. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével állapítható meg.
Természetben nyújtott támogatás formái:
<>a.)b.)Szociális szolgáltatás


11. Étkeztetés


19. § (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg ételt biztosít (ebéd) azoknak az életvitelszerűen a településen lakóknak, akik idős koruk, egészségi, fizikai állapotuk, vagy egyéb körülményeik miatt azt biztosítani nem tudják.

(2) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az önkormányzat képviselő-testülete minden évben külön rendeletben állapítja meg. A térítési díjat az étkezést szolgáltatónál készpénzben kell befizetni.
12. Házi segítségnyújtás


20. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Szolgálat útján biztosítja.

(2) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj 180,- Ft /óra, melyből a gondozottnak 90,- Ft/óra díjat kell fizetni.


13. Családsegítés


21. § Az önkormányzat a családsegítést a Szolgálat útján biztosítja.14. Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíj


22. § (1) (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázaton való részvételről minden évben a képviselő-testület dönt.


(2)[9] A pályázatban kiírt feltételek mellett a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó egy havi nettó jövedelme esetén a döntést hozó az alábbi támogatást állapítja meg:


Egy főre eső jövedelem (Ft/hó/fő)

Támogatás összege (Ft)

80.000 – 70.001

6.000,-

70.000 – 60.001

7.000,-

60.000 – 50.001

8.000,-

50.000 – 40.001

9.000,-

40.000 -

10.000,-


IV. Fejezet
Záró rendelkezések
15. Hatályba léptető rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.


24. § Hatályát veszti a Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(V.02.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.

Zebegény, 2015. február 26.


                      Hutter Jánosné                                                          Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                                       jegyző


Zebegény, 2015. február 27.


                                                                         Bahil Emilné dr.

                                                                              jegyző
[8] Módosította a 4/2017.(III.9.) ÖR. Hatályba lépésének ideje: 2017. március 16. Addig hatályos szövege: 17. § A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként az e rendelet 11. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével állapítható meg. A rendkívüli települési támogatás utalvány formájában kell nyújtani.


[9] Módosította a 4/2016.(IV.1.) ÖR. Hatályba lépésének ideje: 2016. április 1. Rendelkezésit az el ne bírált folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.