Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró: Állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal Honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszter; a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az e rendeletben szabályozott

a) településképi véleményezési- és

b) a településképi bejelentési eljárással,

c) a településképi követelményekről szóló szakmai konzultáció és tájékoztatással, valamint

d) a településképi kötelezéssel és településkép-védelmi bírság kiszabásával kapcsolatos hatásköröket a polgármesterre ruházza át.

2. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi védelemről és a helyi védelem megszüntetéséről a képviselő-testület az 1. mellékletet módosító önkormányzati rendelettel dönt.

3. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„53. § Az építtető, vagy az általa megbízott tervező az építési tevékenységgel érintett ingatlanra vonatkozóan a településképi rendelet tartalmával kapcsolatban, valamint településképi követelményekről tájékoztatást és szakmai konzultációt kérhet. A tájékoztatás, szakmai konzultáció történhet személyesen vagy elektronikus kapcsolattartással.

4. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelező az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében Cegléd város közigazgatási területén belül.”

5. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 55. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az elektronikus kapcsolattartással megvalósuló szakmai konzultáció esetében az (5) bekezdés szerinti munkaközi dokumentációt és a 6. melléklet szerinti kérelmet az építtető, vagy az általa megbízott tervező a főépítésznek elektronikus úton küldi meg.

6. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A konzultációról a konzultáció felelőse a személyes egyeztetés megtartásától-, vagy az elektronikus kapcsolattartással megvalósuló konzultáció esetében a kérelem beérkezését követő 15 napon belül emlékeztetőt készít. Az emlékeztetőt a főépítész ellenjegyezi és a konzultáció felelőse pdf formátumban megküldi az építtetőnek, valamint a tervezőnek a kérelemben megadott címre.”

7. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 59. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester a településképi véleményezési eljárást az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 27. alcím alatti rendelkezések szerint folytatja le.

(2) A kérelmező a véleményezési eljárás lefolytatásához a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR) feltölti, és a településképi vélemény iránti kérelmet papír alapon nyújtja be. Természetes személy a kérelmet és a dokumentációt is papír alapon nyújtja be.

8. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 60. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak – az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

(2) A tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció nem felel meg a véleményezéshez szükséges tartalmi követelményeknek, a főépítész a benyújtást követő 5 napon belül, legfeljebb 15 nap határidő biztosításával hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.”

9. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„62. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) a 63. § szerinti területi lehatárolásának megfelelően, építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek,

b) az Étv. 57/F. §-a hatálya alá nem tartozó építmények vagy építmények önálló rendeltetési egységei rendeltetés változtatásának vagy építmény rendeltetési egységei számának változtatása (továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás),

c) reklámot, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezésének, kialakításának építési tevékenysége,

d) az 1. mellékletben rögzített helyi egyedi védelem alatt álló építmények és a 10. mellékletben rögzített helyi területi védelem alatt álló területen lévő építmények építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységeinek és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységeinek

megkezdése előtt.”

10. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településképi bejelentési eljáráshoz kötött, a 62. § a) pontjában rögzített tevékenységekre vonatkozó terület lehatárolások:

a) Cegléd város településszerkezeti és városképi szempontból kiemelt jelentőségű útvonalai és közterei mentén, továbbá – ha az érintett útszakasz beépítésre nem szánt területtel határos – a közút területének határától számított 50 m-es sávon belül,

b) az 5. melléklet szerinti térképen ábrázolt négyszög-körúton belül lévő, valamint a határoló utak mentén fekvő ingatlanokat érintően”

11. § (1) A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentés kötelező tartalma a 8. melléklet szerinti kérelem és a (2) bekezdés szerinti településképi bejelentési dokumentáció. Természetes személy a kérelmet és a bejelentési dokumentációt papír alapon nyújtja be.

(2) A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 65. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmazni:)

„b) a 62. § b) pontja szerinti rendeltetésváltozások esetében – megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ba) műszaki leírást, amely ismerteti a meglévő és a tervezett rendeltetést, a tervezett rendeltetésnek megfelelő (terület) használat és technológia jellemzőit, a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a tervezett rendeltetés szerinti használat környezetre gyakorolt hatását, továbbá a tervezett rendeltetés parkolási igényének biztosítását,

bb) helyszínrajzot, mely bemutatja a tervezett rendeltetés parkolási igényének biztosítását, valamint a településrendezési eszközök rendeltetésre vonatkozó követelményeinek teljesítését

bc) az eredeti, valamint a tervezett rendeltetés szerinti alaprajzot.”

(3) A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 65. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A polgármester a településképi bejelentés benyújtásától számított 15 napon belül a főépítész szakmai álláspontja alapján, a (3)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint a tevékenység végzését – kikötéssel vagy anélkül- tudomásul veszi vagy megtiltja.”

12. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„66. § A tervezett építési tevékenységet a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni.”

13. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. § A polgármester a településképi követelmények megszegése vagy a településképi bejelentési eljárás elmulasztása esetén figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosít annak megszüntetésére. (2) A polgármester az ingatlantulajdonost településképi kötelezési eljárás keretében a településképi követelmények betartására kötelezi az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetést tartalmazó döntésében foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén.

14. § A Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester, a Tktv.-ben foglalt rendelkezések alapján, a településképi kötelezési eljárással egyidejűleg közigazgatási bírságnak minősülő, településkép védelmi bírság megfizetésére is kötelezi az ingatlantulajdonost.

15. § Hatályát veszti a Cegléd Város Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

b) 68. §-a,

d) 70. §-a.

16. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.