Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03- 2021. 12. 04

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.03.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Cegléd Város Önkormányzata 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendeletea Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat hivatalos lapja megjelenik kéthetente csütörtökön, a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetben pedig havonta, a képviselő-testületi ülést követő csütörtökön.”

2. § Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.cegled.asp.lgov.hu”

3. § Az Ör. a következő alcímmel egészül ki:

„4/A. A polgármester veszélyhelyzetben gyakorolt hatásköre

13/A. § (1) Amikor a Képviselő-testület és a bizottság hatáskörét törvény alapján a polgármester gyakorolja, a következő ügymenet szerint jár el:

a) döntését az érvényes munkaterv szerinti időpontban hozza meg, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,

b) döntéstervezetét a Képviselő-testületnek címzett írásbeli előterjesztésben indokolja meg és dolgozza ki,

c) a b) pontban hivatkozott előterjesztést a Képviselő-testület tagjai részére elektronikus úton véleményezésre megküldi, válaszadási határidő közlésével,

d) a Képviselő-testület tagjainak véleményét begyűjti, elemzi, egyetértés esetén átdolgozza az előterjesztést és a döntéstervezetet,

e) a véglegesített, döntéstervezetet tartalmazó előterjesztést közzéteszi az önkormányzat hivatalos honlapjának "DÖNTÉSHOZATAL" rovatában.

(2) A polgármester a munkatervtől eltérő időpontban hozza meg döntését, ha azt jogszabályban előírt határidő, vagy önkormányzati érdek indokolja.

13/B. § (1) A polgármester döntése

a) polgármesteri határozat, vagy

b) önkormányzati rendelet.

(2) A polgármesteri határozat számozása adott évben egyenként, az év elejétől kezdődően folyamatos arab számos sorszámmal kell ellátni. A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, meghozatalának évét, és zárójel közt a döntéshozatal hónapját és napját, valamint a „polgármesteri határozat” megjelölést.

(3) A polgármesteri határozat tartalmazza

a) a polgármesteri fejlécet,

b) a döntéshozatal hónapjára létrehozott ügyirat számát és

c) a polgármesteri határozat számát középen,

d) a döntésre felhatalmazó rendelkezésre történő merev hivatkozást,

e) a határozat tartalmát logikai sorrend szerint pontokba tagolva,

f) a határozat végrehajtásának határidejét és

g) felelős nevét és beosztását, valamint

h) a polgármester aláírását és

i) körbélyegzőjét.

(4) A polgármester által megalkotott önkormányzati rendelet száma a Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletek sorszámát folytatja, megnevezése "önkormányzati rendelet".

(5) A polgármester által megalkotott önkormányzati rendelet bevezető részében a jogalkotó megnevezése: Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere". Egyebekben nincs eltérés a jogalkotásról, a jogszabályszerkesztésről, valamint az önkormányzati rendelet kihirdetéséről és törvényességi felügyeleti szervhez történő felterjesztéséről szóló jogszabályokban előírt rendelkezésektől.

13/C. § (1) A polgármester döntését, az előterjesztést, a döntés tervezetét szakmailag Hivatal készíti elő, tárgytól függően az érintett önkormányzati intézmény közreműködésével.

(2) A polgármester döntéseit a Hivatal terjeszti fel a törvényességi felügyeletet ellátó szerv részére, jogszabályban előírt határidőben és kézbesítési módon.

(3) A polgármesteri határozatok nyilvántartásáról és lezárt évet követő beköttetéséről a Hivatal gondoskodik.

13/D. § (1) A polgármester a Képviselő-testület legközelebbi ülésén írásban beszámol a Képviselő-testület, valamint a bizottságok hatáskörében meghozott döntéseiről.

(2) A Képviselő-testület határozattal dönt a polgármester beszámolójának elfogadásáról:

a) a polgármesteri határozatok érvényben tartásáról, vagy visszavonásáról,

b) a polgármester által megalkotott önkormányzati rendelet tekintetében annak hatályban tartásáról vagy önkormányzati rendelet által történő hatályon kívül helyezéséről. ”

4. § Az Ör. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A következő félévben érvényes munkaterv tervezetét adott félév munkaterv szerinti utolsó rendes ülésén kell a képviselő-testület elé terjeszteni.”

5. § Az Ör. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ülést vezető elnök feladatai és jogosítványai:

1. Megnyitja, valamint bezárja az ülést.

2. Megállapítja, és az ülés folyamán figyelemmel kíséri a határozatképességet.

3. Előterjeszti, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.

4. Napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat.

5. Kiegészítést kérhet, ennek lehetőségét megadhatja az előterjesztőnek.

6. Tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor, az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja.

7. Hozzászóláskor megadja, vagy megvonja a szót, a Képviselő-testület ezt vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel felülbírálhatja.

8. Hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,

9. Figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy ha ismétli az általa korábban már elmondottakat. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, melynek következtében az érintett hozzászóló ugyanazon ügyben már nem szólalhat fel.

10. Napirenden belül, az elhangzás sorrendjében először a módosító indítványt, annak elfogadása hiányában pedig az előterjesztett eredeti döntési javaslatot bocsátja szavazásra.

11. Ügyel a módosító indítvány és az érintett határozati javaslat szövegszerű megfogalmazására, szavazásra bocsátás előtt megismételteti azt.

12. Előterjesztőkén nyilatkozik a döntéstervezet módosítására irányuló indítvány befogadásáról - befogadás esetén az indítványnak megfelelően módosított döntéstervezetet eredeti előterjesztésként bocsátja szavazásra.

13. A 31. § (2) bekezdés f) pontja, valamint 32. § (2) bekezdés bc) és bd) alpontja szerint benyújtott döntéstervezet módosító indítványa befogadásáról nyilatkoztatja az előterjesztő képviselőt. Nemleges válasz esetén, elhangzás sorrendjében először a módosításnak megfelelő, annak elfogadása hiányában pedig az előterjesztett határozati javaslatot bocsátja szavazásra.

14. Számszerűen megállapítja a szavazás eredményét.

15. Kihirdeti a döntést.

16. Beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról.

17. Tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, beszámol az előző testületi ülés bejelentései nyomán tett intézkedésekről, melynek elfogadásáról a képviselő-testület határozathozatal nélkül szavaz.

18. Biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását.”

6. § Az Ör. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, vagy kell megtennie:

a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, vagy a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít.

b) Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja.

c) Ismétlődő rendzavarás esetén javaslatot tehet a Képviselő-testületnek arra, hogy a rendbontó képviselő tiszteletdíját az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben a kötelezettségszegés esetére megállapított mértékben csökkentse, amelyről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.”

7. § Az Ör. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak nevét, a jelenlévő tagok pedig nevük felolvasásakor „igen” vagy „nem” felelettel szavaznak, vagy „tartózkodom” választ adnak.”

8. § Az Ör. 47. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester veszélyhelyzetben alkotott önkormányzati rendelete haladéktalanul, a Hivatal hirdetőtábláján legalább két munkanapra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A rendelet kihirdetésének időpontja a hirdetőtáblára való kifüggesztés napja. A polgármester veszélyhelyzetben alkotott önkormányzati rendeletét a kihirdetéssel egyidejűleg közzé kell tenni a hivatalos önkormányzati honlap címlapján.”

9. § Az Ör. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendeletalkotással, nyilvántartással, kihirdetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok a Hivatal feladatkörébe tartoznak.”

10. § Az Ör. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, vagy mandátuma lejártát követően megszűnik.”

11. § Az Ör. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61. § A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra

a) a Hivatal vezető munkakört betöltő közszolgálati tisztviselői látják el az adott szervezeti egység ügyrendjébe tartozó jegyzői feladatokat a b) pontban foglalt kivétellel;

b) a jegyző munkáltatói jogkörbe tartozó feladatait a Pénzügyi Iroda vezetője látja el.”

12. § Hatályát veszti az Ör.

13. § Ez a rendelet 2021. december 3-án lép hatályba.