Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek lakáscélú támogatásokra történő felhasználásának részletes szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 01

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek lakáscélú támogatásokra történő felhasználásának részletes szabályairól

2022.01.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Cegléd város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen is Cegléden tartózkodó nagykorú magyar állampolgárokra, ezek lakóközösségeire, valamint

b) Cegléd város közigazgatási területén lévő iparosított technológiával megvalósult, legalább 10 lakásos lakóépületekre.

2. § (1) Cegléd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a következő lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordítja:

a) önkormányzati lakásállomány bővítésére:

aa) új lakás építésére,

ab) új vagy használt lakás megvásárlására,

b) önkormányzati helyi támogatás nyújtására:

ba) egyszeri kamatmentes támogatásra;

bb) elemi kár által lakóingatlanban okozott károk helyreállításához;

bc) önkormányzati lakbértámogatás nyújtására;

c) infrastrukturális beruházásokra:

ca) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására,

cb) lakóövezetek közművesítésére,

cc) út, járda megépítésére,

cd) városrehabilitációra,

ce) hazai vagy EU pályázati források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

d) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére:

da) iparosított technológiával épült lakóépületek energia-takarékosságot célzó felújításának támogatása

db) lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is.

(2) Az Önkormányzat a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben állapítja meg az adott évben támogatható lakáscélokat és a támogatásra fordítható összeget.

(3) A költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben megállapított lakáscélú támogatásokról és a támogatás e rendeletben rögzített feltételeiről tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján.

2. Önkormányzati helyi támogatások

3. § Visszatérítendő egyszeri kamatmentes támogatás (a továbbiakban: kamatmentes támogatás) nyújtható:

a) első lakás építéséhez és vásárlásához,

b) lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez, valamint

c) tömblakások lapostető-szigetelésére, vagy a szigetelést kiváltó magastető kialakításához;

d) elemi kár által a lakóingatlanban okozott károk helyreállításához.

4. § (1) A 3. § a) és b) pontja szerinti támogatás akkor adható, ha a kérelmező forgalomképes ingó- és ingatlan vagyonának összértéke az 5.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, és kötelezettségének teljesítésére készfizető kezest állít.

(2) A 3. § c) pontja szerinti célra megállapított támogatás akkor folyósítható, ha a munka elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet az érintett társasház lakószövetkezet, valamint lakószövetkezeti háznak nem minősülő egyéb tömbház képviseletét ellátó becsatolta.

(3) A kamatmentes támogatás összege:

a) lakásépítéshez, lakásvásárláshoz 500.000.- Ft-ig,

b) lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez 200.000.- Ft-ig,

c) tömblakások lapos tető szigetelésére a bekerülési költség 35 %-áig, maximum 1.000.000.- Ft-ig

d) elemi kár által lakóépületben okozott károk helyreállításához 500.000.- Ft-ig.

5. § (1) Nem állapítható meg a 3. § a) és b) pontjában meghatározott helyi támogatás annak:

a) aki bármilyen jogcímen már részesült kamatmentes helyi támogatásban,

b) akinek köztartozása, vagy az Önkormányzat intézményével, többségi tulajdonában lévő cégével szemben bármilyen jogcímen tartozása van,

c) akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, vagy az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a háromszorosát meghaladja.

(2) A jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni:

a) akinek 50 %-ot meg nem haladó lakástulajdon hányada, vagy

b) lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga van,

c) aki Cegléd város közigazgatási területén kívül vásárol lakást vagy építkezik,

d) özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá olyan lakástulajdonnal rendelkezik, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el.

6. § (1) Nem állapítható meg a 3. § c) pontjában meghatározott helyi támogatás arra az ingatlanra, amelynek tetőzetét a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati helyi támogatás igénybe vételével szigetelték, vagy ugyanilyen támogatás igénybevételével magastetőt építettek rá.

(2) A lejárati idő maximum hét év.

(3) A kamatmentes támogatás visszafizetésének további feltételeit a támogatási szerződés rögzíti.

7. § (1) Nem állapítható meg a 3. § d) pontjában meghatározott helyi támogatás arra az ingatlanra, amelynek tulajdonosa

a) a nem köztudomású elemi kár tényét, okát és következményeit hatósági igazolással nem igazolta,

b) lakhatásra alkalmas lakás legalább 50 %-os tulajdonjogával rendelkezik, vagy

c) a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján átmeneti elhelyezésben részesült.

(2) A lejárati idő maximum hét év.

(3) A kamatmentes támogatás visszafizetésének további feltételeit a támogatási szerződés rögzíti.

8. § A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.

3. Az önkormányzati helyi támogatások igénylésének, elbírálásának és visszafizetésének rendje

9. § (1) Átruházott hatáskörben

a) a polgármester dönt a lakóingatlant érintő elemi károk helyreállításához nyújtott támogatásról;

b) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben megjelölt, szociális tárgykörben eljáró bizottság (a továbbiakban: kijelölt bizottság) dönt

ba) az első lakás építéséhez és vásárlásához nyújtott támogatásról,

bb) a lakásfelújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez nyújtott támogatásról

(2) A Képviselő-testület dönt az (1) bekezdés szerint nem átruházott lakáscélú támogatásokról.

10. § (1) A kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A 3. § a) vagy b) pontjában megjelölt támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) saját, valamint házastársa és velük együtt élő családtagok vagyoni, jövedelmi viszonyaira vonatkozó - két hónapnál nem régebbi - igazolást,

b) ingó és ingatlan vagyonról szóló nyilatkozatot,

c) lakásépítés, bővítés esetében a végleges építési engedélyt és harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, lakásvásárlás esetén az egy évnél nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést), felújítás és korszerűsítés esetén harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot.

(3) A 3. § c) pontjában megjelölt támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a lakóközösség, vagy tulajdonosok, lapos tetős tömbházi társasház közösségek, lapos tetős tömbházi lakásszövetkezetek, társasháznak, valamint lakásszövetkezeti háznak nem minősülő, egyéb tömbházak tulajdonosainak írásbeli nyilatkozatát arról, hogy vállalják a kamatmentes támogatás határidőn belüli törlesztését,

b) a társasház, illetve lakásszövetkezet alapító okiratát,

c) az ingatlan harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,

d) a legutolsó tető-szigetelés adatait,

e) a kivitelezői árajánlatot.

11. § (1) A 3. § a) és b) pontjában megjelölt célú támogatásról, annak összegéről környezettanulmány elvégzése után, a 3. § c) pontjában megjelölt célú támogatásról, annak mértékéről a kérelem és mellékletei alapján dönt a kijelölt bizottság.

(2) A kijelölt bizottság a helyi támogatás iránti kérelmek benyújtásának határidejét az önkormányzat hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé, az 1. § (3) bekezdésében rögzített közzététellel egyidejűleg.

(3) A kérelmek benyújtásának határideje a hirdetmény közzétételétől számított egy hónap.

(4) A kérelmek elbírálásának határideje a benyújtás határidejétől számított két hónap.

12. § (1) A kijelölt bizottság döntéséről a Jegyző tizenöt napon belül tájékoztatja a támogatást kérőt.

(2) A kamatmentes helyi támogatás folyósításának és visszafizetésének feltételeit támogatási szerződésben kell rögzíteni. A támogatási szerződést az önkormányzat részéről a polgármester írja alá.

(3) A támogatási szerződésben ki kell kötni a helyi támogatás még vissza nem térített összegének azonnali, kamattal növelt, egy összegű visszafizetését, ha a támogatott:

a) a lakást másik lakás tulajdonjogának megszerzése nélkül elidegeníti vagy megterheli (eladja, elajándékozza, zálogba adja, egyéb módon megterheli),

b) javára kikötött értékkülönbözettel elcseréli,

c) a jegyző tudomására jut, hogy a kedvezményezett a kijelölt bizottság megtévesztésével jutott a támogatáshoz,

d) a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, másnak lakás vagy fizető vendéglátás céljára bérbe adja,

e) a támogatási szerződésben megállapított törlesztő részletet a szerződésben rögzített határidőig két egymást követő hónapon keresztül nem fizeti és e kötelezettségének a felszólítást követő tizenöt napon belül sem tesz eleget.

(4) A támogatási szerződésben rögzíteni kell, hogy

a) a 3. § a) és b) pontjában megjelölt célra megállapított kamatmentes helyi támogatás jogosultja a támogatás, valamint a (3) bekezdésében meghatározott esetekre vonatkozó járulékai erejéig hozzájárul annak az ingatlannak jelzálogjoggal történő terheléséhez, melyre a kamatmentes helyi támogatást igénybe vette;

b) a 3. § c) pontjában megjelölt célra megállapított kamatmentes helyi támogatás visszafizetéséért a társasházi tulajdonosok, lakásszövetkezetek, társasháznak, lakásszövetkezeti háznak nem minősülő egyéb tömbházak tulajdonosai tulajdoni hányaduk arányában felelnek.

13. § (1) A Képviselő-testület a 3. § a), b) pontjában megjelölt célú kamatmentes helyi támogatás visszafizetését részben vagy egészben elengedheti annak a családnak, amely önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a havi törlesztő részletek megfizetésére.

(2) A polgármester a kijelölt bizottság javaslata alapján, a 3. § a), b) pontjában megjelölt célú kamatmentes helyi támogatás

a) törlesztésére egy alkalommal kérelemre, legfeljebb egy évi időtartamra halasztást engedélyezhet abban az esetben, ha a kérelmező fizetési kötelezettségének mindaddig eleget tett;

b) vissza nem fizetett, kamattal növelt hátralékának részletekben történő megfizetését kérelemre, méltányosságból engedélyezheti, azzal a feltétellel, hogy egyetlen részlet elmulasztása a teljes összegű hátralék azonnali megfizetését vonja maga után;

c) vissza nem fizetett hátralékának egyösszegű megfizetése esetén az esedékes késedelmi kamat elengedését engedélyezheti, kérelemre, méltányosságból.

(3) A támogatási szerződést (2) bekezdés alapján gyakorolt méltányossági feltételeknek megfelelően egyidejűleg módosítani kell.

14. § A jegyző – az önkormányzat hivatalának ügyrendje szerint – gondoskodik

a) a támogatási szerződés előkészítéséről,

b) támogatás összegének kifizetéséről;

c) a támogatás törlesztésének nyilvántartásáról,

d) halasztott, hátralékos, vagy egyébként esedékessé váló tartozások kezeléséről, valamint

e) a 12. § (4) bekezdés a) pontja szerinti jelzálogjog teherként történő bejegyeztetéséről.

4. Infrastrukturális beruházások

15. § Kamatmentes támogatás nyújtható:

a) ivóvízhálózat kiépítéséhez,

b) lakóövezeti lakossági útépítéshez,

c) lakóövezeti lakossági járdaépítéshez,

d) belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez.

16. § (1) A költségvetési rendeletben a hiányzó lakóövezeti ivóvízhálózat kiépítésének támogatására megállapított kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A támogatás megállapításánál előnyt élveznek azok az utcák, ahol az érintett ingatlanok kétharmadának tulajdonosai saját erőként vállalják a gerincvezeték kiépítési költségének 20 %-át.

17. § (1) A költségvetési rendeletben a lakóövezeti lakossági útépítés támogatására megállapított kiadási előirányzat felhasználásáról – az egyéni választókerületi képviselő javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

(2) A támogatás megállapításánál előnyt élveznek azok az utcák, ahol a lakosság legalább kétharmada 20 % saját erőt vállal és ahol szennyvízcsatorna van lefektetve.

18. § A költségvetési rendeletben lakóövezeti járdaépítés támogatására megállapított kiadási előirányzat felhasználására külön rendelet alapján kerül sor.

19. § (1) A költségvetési rendeletben a belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez megállapított kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A döntésnél a rendelkezésre álló tervekben foglalt előírásokat figyelembe kell venni.

5. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-takarékosságot célzó felújításának támogatása

20. § (1) A Képviselő-testület egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújt az alábbi, energia-megtakarítást eredményező célokra:

a) Utólagos hőszigetelési munkálatok:

aa) az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, azzal együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni;

ab) lépcsőházak, és az egyéb közös fűtött helyiségek külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100 %-ban. Ebben az esetben a lépcsőházak hő-és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni;

ac) az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése;

ad) az épület egy, vagy mindkét, külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának hőszigetelése, a tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése, ha az épület magastetős szerkezetű;

ae) az első fűtött lakószint alatti (pince feletti vagy árkád) födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (pl. pince, garázs stb.) érintkezik;

b) Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése:

ba) az épület (vagy épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése;

bb) a lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése;

bc) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök beszerelése;

bd) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása, ezen belül strangszabályozó szelepek beépítése vagy cseréje, az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása;

be) kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükség szerint a fűtési vezetékek felújítása, cseréje;

bf) hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, a használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése;

bg) épületek közös részein elhelyezett, vagy azokon áthaladó villamos kapcsoló-,biztosító-, főelosztó berendezés, valamint a lakások mérőórájáig kiépített méretlen elosztóhálózat és világítási hálózat korszerű berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig kiépített elosztó hálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása;

bh) az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, szükség esetén cseréje;

bi) új szellőző rendszer kiépítése, vagy a meglévőszellőző rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében.

c) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra, ezen belül

ca) napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése,

cb) napelemek (áramtermelésre) telepítése,

cc) kapcsolt hő-és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése,

cd) biomassza (palett/faháncs, kazánok, fagázosítással működő rendszerek stb.) berendezéseinek telepítése,

ce) hőszivattyú telepítése,

cf) geotermikus rendszerek telepítése,

cg) épületbe integrált mikro szélerőmű (áramtermelésre) telepítése,

ch) egyéb speciális, megújuló energiaforrások és tárolóik telepítése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni. Az a) pontban felsorolt munkálatok elvégzésére csak akkor lehet pályázatot benyújtani, ha a b) pontban felsorolt munkálatok közül az épület hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése már megtörtént, vagy a pályázat keretében kerül elvégzésre.

21. § (1) Pályázatot nyújthatnak be a lakásszövetkezetek és a társasházi közösségek.

(2) A pályázónak a szükséges saját erő biztosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolnia kell (közgyűlési határozat jegyzőkönyve, banki igazolás).

(3) A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz támogatás nem igényelhető.

(4) A lakóépületben elhelyezkedő, nem lakás célú helyiségek felújítására, korszerűsítésére önkormányzati támogatás nem igényelhető.

22. § A támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható.

23. § (1) Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az állami támogatás pályázatának elbírálója is támogassa.

(2) Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az állami és az önkormányzati támogatás összegét.

(3) A pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.

(4) Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. Megkötésének feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az Önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára utalja át.

(5) Nem nyújtható támogatás olyan lakásszövetkezeteknek és társasházi közösségeknek, amelyeknek lejárt közmű tartozása (vízdíj, távfűtési díj) van.

(6) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések lebonyolítási költségeit, ezen belül a pályázat elkészítésének szakértői költségeit, a tervezési és engedélyezési eljárás költségeit, a szükséges közbeszerzési eljárás költségeit, továbbá a kivitelezés, valamint a műszaki ellenőrzés költségeit azok járulékos költségeit, valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját.

24. § (1) A pályázó a támogatás szempontjából elismerhető költségek

a) 26-33 %-ának, vagy

b) 20-25 %-ának, vagy

c) 20 % alatti részének önkormányzati támogatására nyújthatnak be pályázatot.

(2) Az önkormányzati támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elismerhető költségek egyharmadát. Lakásonként legfeljebb 500.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható.

(3) Az önkormányzat előnyben részesíti azokat a pályázatokat, ahol az önkormányzati támogatási igény alacsonyabb.

6. Záró rendelkezések

25. § Hatályát veszti

1. a lakáshoz és lakhatáshoz kapcsolódó helyi támogatásokról szóló 2/2006. (II. 2.) Ök. rendelet és

2. a lakáshoz és lakhatáshoz kapcsolódó helyi támogatásokról szóló 2/2006. (II. 2.) Ök. rendelet módosításáról szóló 16/2008. (IV. 28.) KT. rendelet.

26. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.