Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, és az alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, és az alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról

2022.06.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdése b), d) és e) pontjaiban, a 2. melléklet tekintetében a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Cegléd város közigazgatási területén Cegléd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodával, a Ceglédi Tankerületi Központ fenntartásában működő nevelési-oktatási intézménnyel, kollégiummal, valamint a Ceglédi Szakképzési Centrum fenntartásában működő, szakképző intézménnyel jogviszonyban álló, gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermek, tanuló vagy kollégista törvényes képviselőjére.

(2) Az önkormányzati fenntartású bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek tekintetében az intézményi térítési díjról, ideértve a gyermekétkeztetést is, külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

2. § (1) Cegléd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdése alapján gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben.

(2) Az étkezést biztosító szolgáltató a közbeszerzési eljárásban kiválasztott Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65., a továbbiakban: Szolgáltató)

(3) A gyermekétkeztetés igénybevételével és a térítési díj megfizetésével kapcsolatos feladatokat a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Étkeztető) látja el.

2. A gyermekétkeztetés igénybevétele

3. § (1) A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja, valamint a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó gyermekétkeztetés az 1. melléklet szerinti megrendelő nyomtatvány kitöltésével igényelhető.

(2) A megrendelő érvényes kitöltésére

a) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (gyám, gondnok),

b) az ellátást igénybe vevő nagykorú tanuló saját maga

(a továbbiakban együtt: Igénylő) jogosult.

(3) Az Igénylő a megrendelő aláírásával

a) hozzájárul a nyomtatványokon közölt adatoknak Önkormányzat és az Étkeztető által történő kezeléséhez

b) tudomásul veszi az igényelt gyermekétkeztetés térítési díj fizetési kötelezettségét.

4. § (1) A kedvezményre való jogosultság igazolására a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható biztosítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírt nyilatkozatot és a kedvezményre való jogosultságról szóló igazolást, vagy annak másolatát az Igénylő a megrendelőhöz mellékeli.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott nyilatkozat és igazolás hiányában a kedvezmény nélküli térítési díjat kell az étkezésért megfizetni.

(3) A megrendelőt és kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévre vonatkozóan a megelőző tanév utolsó tanítási napjáig be kell nyújtani az Étkeztetőhöz.

(4) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés az (1) bekezdés szerinti iratokkal felszerelt megrendelő Étkeztetőhöz való benyújtását követő naptól vehető igénybe.

(5) Az intézményi gyermekétkeztetésben történő minden változást, az adatokban bekövetkezett változásokat 15 napon belül a kötelezettnek írásban kell bejelenteni az Étkeztetőnél.

3. A térítési díj megállapítása, befizetése és ellenőrzése

5. § (1) Az 3. § (2) bekezdésében meghatározott Igénylő az ellátásért a 2. melléklet alapján számított étkezési térítési díjat köteles fizetni.

(2) Az étkezési térítési díjat a megrendelőn közölt adatok alapján, az igénybevétel napjától kezdődően, adott hónap élelmezési napjainak figyelembevételével, egy havi időtartamra előre kell megfizetni.

(3) Az Étkeztető a szeptemberben kezdődő tanévre vonatkozóan a megelőző tanév utolsó tanítási napjáig, ezt követően minden hónap 2. és 5. napja között a következő hónapra (tárgyhónap) fizetendő térítési díjra számlát állít ki, amelyet 8 napon belül kell megfizetni. A számla kiegyenlítése banki átutalással, csekkes befizetéssel, vagy online fizetéssel történhet.

(4) A számla kiegyenlítését követően az Étkeztető, az óvodák és a Losontzi EGYMI (2700 Cegléd, Buzogány u. 23.) étkezői kivételével, az étkezőkre vonatkozóan az igényelt étkeztetési jogosultságot feltölti az elektronikus rendszerbe.

6. § (1) A térítési díj befizetését az Étkeztető ellenőrzi. A térítési díj megfizetésének elmulasztása esetén az Étkeztető - a fizetési határidőt követő 8 napon belül - fizetési felszólítást bocsát ki, és a Kormányrendelet 16. § (2) és (3) bekezdése szerint jár el.

(2) Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre és a tartozás megfizetésére megállapított határidő eredménytelenül telik el, úgy az ellátás a következő hónap utolsó napjával megszüntetésre kerül.

(3) A nyilvántartott térítési díjhátralék behajtása iránt az Étkeztető intézkedik.

(4) Eredménytelen fizetési felszólítás esetén, a (2) bekezdés rendelkezései miatt az Étkeztető írásban tájékoztatja a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi felelősét a gyermek veszélyeztetettségéről szóló jelzési kötelezettségéről, amennyiben a szülő más módon nem gondoskodik gyermeke étkeztetéséről.

7. § (1) Amennyiben a gyermek az étkezést betegség. vagy más ok miatt bekövetkező távolmaradása, vagy intézményi jogviszonya megszűnése miatt nem veszi igénybe, e tényt az Igénylő köteles bejelenteni az Étkeztetőnek, a távolmaradás időtartamának megjelölésével. A bejelentést a nevelési-oktatási intézményben meghirdetett telefonszámon kell megtenni.

(2) Amennyiben a távolmaradás ténye a megelőző napon 9 óráig bejelentésre kerül, úgy az érintett időszakra megfizetett térítési díj összege a következő havi térítési díjba beszámításra kerül. Intézményi jogviszony megszűnése esetén a túlfizetés visszafizetésre kerül.

(3) Ha a távolmaradás napján jelzett étkezés lemondása már nem vehető figyelembe, vagy a kötelezett azt a távollét ideje alatt igényli, úgy lehetőség van az intézményből az étel elvitelére.

(4) Amennyiben a távolmaradás időtartama előre nem került meghatározásra, úgy a hiányzás oka megszűnését be kell jelenteni az Étkeztető felé.

4. Záró rendelkezések

8. § Hatályát veszti az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 34/2019. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.