Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.22.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz:

1. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetési mérlegét az 1. melléklet állapítja meg

2. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet állapítja meg

3. Cegléd Város Önkormányzata összesített 2022. évi bevételeit forrásonként a 3. melléklet állapítja meg

4. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi bevételeit kormányzati funkciónként a 4. melléklet állapítja meg

5. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi kiadásait kormányzati funkciónként az 5. melléklet állapítja meg

6. Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2022. évi bevételeit a 6. melléklet állapítja meg

7. Cegléd Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2022. évi kiadásait a 7. melléklet állapítja meg

8. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi tartalékait a 8. melléklet állapítja meg

9. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi összesített beruházási kiadásait a 9. melléklet állapítja meg

10. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásait a 10. melléklet állapítja meg

11. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásait a 11. melléklet állapítja meg

12. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatásait államháztartáson belülre és kívülre a 12. melléklet állapítja meg

13. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi garancia-, és kezességvállalásait, valamint lekötött betétállományait a 13. melléklet állapítja meg

14. Cegléd Város Önkormányzata európai uniós és nem európai uniós pályázati támogatással megvalósuló programokat a 14. melléklet állapítja meg

15. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatását a 15. melléklet állapítja meg

16. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi létszámadatainak címrendjét a 16. melléklet állapítja meg

17. Cegléd Város Önkormányzata összesített 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet állapítja meg

18. Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a 18. melléklet állapítja meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 8.134.077.004 Ft, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 11.455.738.500 Ft.

(3) A költségvetési egyenleg összege: 3.321.661.496 Ft. A költségvetési egyenleg hiány. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 101.685.157 Ft 2022.évi megelőlegezés összegét.

a) működési költségvetési egyenleg: 189.371.943 Ft. A működési egyenleg többlet.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: -3.861.297.439 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) belföldi finanszírozás bevételei 6.084.986.126 Ft.

b) belföldi finanszírozás kiadásai 2.763.324.630 Ft.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 14.219.063.130 Ft, az 1. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata 6.706.880.677 Ft, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása 2.825.614.238 Ft:

aa) kötelező feladat 2.825.614.238 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.189.494.682 Ft:

ba) kötelező feladat 3.189.494.682 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói: 1.660.320.000 Ft:

ca) kötelező feladat 1.660.320.000 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 2.032.010.000 Ft:

da) kötelező feladat 2.021.010.000 Ft

db) önként vállalt feladat 11.000.000 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) működési bevételek 1.227.708.749 Ft:

ea) kötelező feladat 1.001.368.045 Ft

eb) önként vállalt feladat 226.340.704 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 117.680.000 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 117.680.000 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 1.427.196.327 Ft, ebből:

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 395.243.498 Ft:

aa) kötelező feladat 395.243.498 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felhalmozási bevételek 1.028.612.761 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 810.611.968 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.340.068 Ft:

ca) kötelező feladat 3.340.068 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 6.084.986.126 Ft, ebből: belföldi finanszírozás bevételei 6.084.986.126 Ft:

a) kötelező feladat 6.084.986.126 Ft

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

5. § (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai 6.167.244.734 Ft, ebből:

a) személyi juttatások 2.017.442.880 Ft:

aa) kötelező feladat 2.015.282.880 Ft

ab) önként vállalt feladat 2.160.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 262.208.377 Ft:

ba) kötelező feladat 261.955.657 Ft

bb) önként vállalt feladat 252.720 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 2.072.687.216 Ft:

ca) kötelező feladat 2.053.439.408 Ft

cb) önként vállalt feladat 19.247.808 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 49.309.840 Ft:

da) kötelező feladat 19.429.840 Ft

db) önként vállalt feladat 29.880.000 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 1.765.596.421 Ft:

ea) kötelező feladat 1.705.554.421 Ft

eb) önként vállalt feladat 60.042.000 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 57.000.000 Ft:

fa) kötelező feladat 57.000.000 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 5.288.493.766 Ft, ebből:

a) beruházások 1.398.610.966 Ft:

aa) kötelező feladat 1.391.705.966 Ft

ab) önként vállalt feladat 6.905.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felújítások 1.734.367.769 Ft:

ba) kötelező feladat 1.734.367.769 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.155.515.031 Ft:

ca) kötelező feladat 2.141.815.032 Ft

cb) önként vállalt feladat 13.700.000 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.763.324.630 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 2.763.324.630 Ft:

a) kötelező feladat 2.763.324.630 Ft

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

6. § Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 3.233.176.001 Ft, ebből:

a) személyi juttatások 109.931.320 Ft:

aa) kötelező feladat 107.771.320 Ft

ab) önként vállalt feladat 2.160.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.234.868 Ft:

ba) kötelező feladat 13.982.148 Ft

bb) önként vállalt feladat 252.720 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 1.294.103.552 Ft:

ca) kötelező feladat 1.274.855.744 Ft

cb) önként vállalt feladat 19.247.808 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 49.309.840 Ft:

da) kötelező feladat 19.429.840 Ft

db) önként vállalt feladat 29.880.000 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 1.765.596.421 Ft:

ea) kötelező feladat 1.705.554.421 Ft

eb) önként vállalt feladat 60.042.000 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék 57.000.000 Ft:

fa) kötelező feladat 57.000.000 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

7. § Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 2.977.002.430 Ft, ebből:

a) személyi juttatások 1.907.511.560 Ft:

aa) kötelező feladat 1.907.511.560 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 247.973.509 Ft:

ba) kötelező feladat 247.973.509 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások 778.583.664 Ft:

ca) kötelező feladat 778.583.664 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat 0 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:

ea) kötelező feladat 0 Ft

eb) önként vállalt feladat 0 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

8. § (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege 1.398.610.966 Ft a 9. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 1.361.677.269 Ft:

aa) kötelező feladat 1.361.677.269 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 36.933.697 Ft:

ba) kötelező feladat 36.933.697 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege 1.734.367.769 Ft, a 10. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 1.734.367.769 Ft:

aa) kötelező feladat 1.734.367.769 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 0 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 2.149.515.031 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 2.149.515.031 Ft:

aa) kötelező feladat 2.135.815.031 Ft

ab) önként vállalt feladat 13.700.000 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 0 e Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

9. § A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 57.000.000 Ft, ebből tartalékok 57.000.000 Ft:

a) kötelező feladat 57.000.000 Ft

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. melléklet és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét:

a) működési és

b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2022. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2022. június 30.

b) 2022. szeptember 30.

c) 2022. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.10. alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról;

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként a pénzintézetnél elhelyezze;

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Hitel felvételéről a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a könyvvizsgáló véleményének kikérésével.

(2) Az Önkormányzat a számlavezető banktól, az érvényben lévő keretszerződés alapján, maximum 400.000.000 Ft likvid hitelt vehet igénybe.

16. § Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § (1) A 7. § a) és b) pontjában meghatározott előirányzaton belül, 2022. január 1-jétől a tárgy év végéig terjedő időtartamra

a) a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 74.160 Ft összegben állapítja meg,

b) egységesen, valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 30 %-a,

c) egységesen, valamennyi középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A 7. § a) pont aa) alpontjában, és b) pont ba) alpontjában meghatározott előirányzaton belül vezetői illetménypótlékot állapít meg egységesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal osztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörű közszolgálati tisztviselője részére, melynek mértéke az irodavezető alapilletményének 10 %-a.

18. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

19. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

20. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

21. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

22. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba.