Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke – járda építése vagy felújítása esetén egyaránt –bruttó 7.500,- Ft/m2, de legfeljebb bruttó 300.000,- Ft.”

2. § A z Ör. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A beérkezett kérelmeket a hivatal nyilvántartásba veszi, a tervezett beruházás helyszínén ellenőrzi tartalmuk megalapozottságát, szükség esetén a hiányok pótlására a kérelmezőt – határidő megjelölésével – írásban felszólítja. A hiánypótlási felszólításban megjelölt határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy nem teljes körű hiánypótlás estén a bizottság a kérelmet elutasítja.”

3. § Az Ör. 8. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Nem adható támogatás azon kérelmező részére)

„i) akinek az önkormányzattal szemben adótartozása áll fenn
j) akinek az önkormányzattal szemben egyéb lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn”

4. § Az Ör. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A járda elkészültét és a műszaki, esztétikai feltételek teljesülését a hivatal éellenőrzi és műszaki átadás-átvétel keretében, jegyzőkönyv kiállításával igazolja.”

5. § (1) A járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti az Ör. 7. § (3) bekezdés d) és e) pontja.

7. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet