Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetéséről

2023.02.15.

A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva, a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. CÍM

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, valamint a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalra.

II. CÍM

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1)1 A közgyűlés a megyei önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 923 382 377 Ft-ban, kiadási főösszegét 2 923 382 377 Ft-ban, bevételi és kiadási főösszegeinek egyenlegét megállapítja 0 Ft-ban. Költségvetési bevételét 1 695 374 091 Ft-ban, költségvetési kiadását 2 913 070 377 Ft-ban, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -1 217 696 286 Ft-ban, ebből: a költségvetési bevételeken és kiadásokon belül a működési célú bevételek összegét 1 635 374 091 Ft-ban, a működési célú kiadások összegét 2 010 844 210 Ft-ban, működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja -375 470 119 Ft-ban. Finanszírozási bevételét 1 228 008 286 Ft-ban, finanszírozási kiadását 10 312 000 Ft-ban, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegét megállapítja 1 217 696 286 Ft-ban. Felhalmozási célú bevételét 60 000 000 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 902 226 167 Ft-ban, felhalmozási egyenlegét megállapítja -842 226 167 Ft-ban. Kötelező működési feladatok kiadásait 1 983 191 475 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások összegét 449 367 574 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adó összegét 58 652 533 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 308 706 817 Ft-ban. Az általános tartalék összegét 3 588 397 Ft-ban. A céltartalék összegét 1 140 565 557 Ft-ban. Projekt kockázati tartalék összegét 16 298 547 Ft-ban. Önként vállalt feladatok kiadásait 43 673 597 Ft-ban. Költségvetési létszámkeretét 42,0 főben állapítja meg, ebből: a Somogy Megyei Önkormányzat létszámkerete 3,0 fő, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal létszámkerete 39 fő.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított - 1 191 999 498 Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások különbözetét az önkormányzat finanszírozási bevételeiből fedezi.

(3) Az önkormányzat összes nyitó maradványa 1 202 311 498 Ft, ebből önkéntes feladatai esetében a pénzmaradvány összege 4 312 213 Ft, a kötelező feladatok esetében 1 197 999 285 Ft, amely a hivatali feladatokra fordítható pénzmaradvány összegét, a 26 718 721 Ft-ot is magában foglalja.

A megyei önkormányzat bevételei

3. § A Közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az államháztartáson belülről működési céllal átvett támogatások összegét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

A megyei önkormányzat kiadásai

5. § (1) A Közgyűlés a kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait, kiemelt előirányzatait tételesen a rendelet 1/B. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a rendelet 1/A. és 1/B. mellékleteiben szereplő személyi juttatások előirányzatát beleértve a köztisztviselői állományra vonatkozó illetménykiegészítés mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §-a szerinti illetményalap (38 650 Ft), az ott megállapított cafetéria keretnek megfelelő összeggel (bruttó éves 400 000 Ft), valamint a hatályos, Somogy Megye Jegyzőjének 27/2020. sz. jegyzői utasítása a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján állapítja meg.

6. § (1) A Közgyűlés a további évek várható bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg középtávú tervezésként.

(2) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat 2022. évi a felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a nem pénzbeli támogatások szöveges indokolását az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzat által juttatott támogatások államháztartáson kívülre- és belülre történő forrásátadásának eljárási rendjét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

III. CÍM

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

7. § (1) A Közgyűlés az általános tartalék összegét 812 755 Ft-ban határozza meg (előre nem látható kiadásokra és elmaradt bevételekre).

(2) A Közgyűlés a céltartalék összegét 351 013 478 Ft összegben határozza meg.

(3) A Közgyűlés a projekt kockázati tartalék összegét 18 000 000 Ft összegben határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek év közben a 9. §-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel, a 7. § (2) bekezdésben szereplő összegből 311 769 478 Ft kizárólag a folyamatban lévő projektekre használható fel, 33 244 000 Ft az egyéb vállalt feladatokra, a fennmaradó 6 000 000 Ft felhasználásról a 9. § (1) bekezdése rendelkezik.

IV. CÍM

A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8. § A Közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása, a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott – pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és folyamatosan figyelni kell az önkormányzat gazdálkodásának helyzetét.

9. § (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a céltartalék részét képező 6 000 000 Ft összeg felosztásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a projekt kockázati tartalékként elkülönített 18 000 000 Ft szükség szerinti felhasználásáról a Közgyűlés elnöke döntsön.

(3) A Közgyűlés elrendeli, hogy a Közgyűlés év közben - ha indokoltnak tartja - dönthet a rendelkezésre álló 812 755 Ft összegű általános tartalék felosztásáról rendelet-módosítás keretében.

(4) A Közgyűlés elnöke Áht. 34. § (2) bekezdése és az Ávr. 43. § alapján jogosult a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást végrehajtani.

(5) A Közgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés értelmében hozott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(6) Az államháztartáson kívülre és belülre történő forrásátadás eljárási rendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

V. CÍM

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Közgyűlés elnöke a felelős.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény előírásai az irányadók.

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2022. január 01. és e rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban a Közgyűlés elnöke - az Áht. 25. § értelmében - a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák, azok a folyamatos, zavartalan működést szolgálják.

(4) E rendelet mellékletei 1-6-ig terjednek.

12. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.