Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2023. 07. 01

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2023.07.01.

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4. § (19)-(19c) bekezdése tekintetében a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:1

1. § (1)2 A rendelet területi hatálya Balatonföldvár város közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonában álló üzemelő temetőkre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

(1a)3 A rendelet személyi hatálya a kegyeleti szolgáltatások nyújtásában és igénybevételében résztvevőkre, valamint a kegyeleti jogaikat gyakorló személyekre terjed ki.

(2) E rendelet tekintetében üzemelő temető

a) a Radnóti utcai Új temető Hrsz: 013/20

b) a Zrínyi utcai Régi temető és Urnakápolna (kizárólag urnás temetésre) Hrsz: 1288

(3) A temető területe csak a rendeltetési céljának megfelelően használható.

(4) Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Balatonföldvár város területén csak üzemelés alatt álló temetőben, annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájában, annak parcellájában vagy az Urnakápolnában szabad eltemetni.

(5)4 Elhamvasztott halottak maradványait temetőn kívül a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 33. § (3), (4) és (5) bekezdése szerinti helyen és módon, a kegyeleti igények és egyéb feltételek betartása mellett lehet elhelyezni.

2. § A rendelet alkalmazásában:

1. Sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki.

2. Kripta vagy sírbolt: nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, al-, és felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú, koporsós temetést szolgáló építmény, melyben meghatározott számú urna talajszint alatt és felett is elhelyezhető.

3. Urnafülke /kolumbárium/: a hamvasztásos temetés esetén, meghatározott méretű, egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye. A kolumbárium, amennyiben annak kialakítása arra alkalmas, legfeljebb kettő urna is elhelyezhető.

4. Sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintben lévő vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény.

5. Síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény.

6. Sírhely:

a) Egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel.

b) Kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben – a szükséges feltételek teljesülése esetén – további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- illetve mellétemetéssel.

c) Gyermeksírhely: a 10 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely.

d) Urnasírhely: hamvasztásos temetés esetében két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely

e) Hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely.

7. Hk.

8. Hk.

9. Hk.

3. § (1) Új temetőt, temetési helyet létesíteni vagy meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban, és szabályozási tervben kijelölt helyen, az építésügyi hatóság által meghatározott védőtávolságokra figyelemmel lehet. A helykijelölés, illetőleg a védőtávolság meghatározása során figyelemmel kell lenni a temetővel, temetési hellyel szomszédos beépített vagy beépítésre szánt terület használóinak méltányolható érdekeire is.

(2) Az 1. § (2) bekezdés szerinti temetők tulajdonosa Balatonföldvár Város Önkormányzata, amelyekben a települési önkormányzat kegyeleti közszolgáltatást végez.

(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő temetők létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, fenntartásáról saját maga gondoskodik, a temetők üzemeltetéséről, és az ezzel összefüggő, 5. § szerinti adminisztrációs feladatok ellátásáról a 100 %-ban tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: üzemeltető) útján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

(4) Az önkormányzat, temető fenntartói feladatkörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13. §-ában foglaltak szerint, a temetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról az üzemeltető útján gondoskodik.

(5) A temető létesítése során az önkormányzat a Tv. 9. § (1) bekezdése szerint jár el. E tevékenysége végzése során köteles utat, ravatalozót, a temető bekerítését vagy élő sövénnyel való lehatárolását, vízvételi lehetőséget, illemhelyet, a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását, az utak sorfásítását, illetve hulladéktárolót a Kr.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

(6) Hk.

4. § (1) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: koporsós, hamvasztásos temetésre kijelölt hely, és a Kr. 12. § (6) bekezdésében foglalt emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely. A temetési helyek akkor vehetők használatba, ha a sírhelytábla, mely magába foglalja a Kr. 10. § (1)–(3) bekezdéseinek megfelelően kialakított, és legalább a temetés sorrendjében következő sor határoló betongerendái is megépítésre kerültek.

(2) Koporsós temetésre használható temetkezési helyek lehetnek:

a) egyes sírhelyek,

b) kettes sírhelyek,

c) gyermek sírhelyek,

d) sírboltok.

(3) Hk.

(4) Hk.

(5) Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül:

a) koporsós sírhelyre rátemetéssel,

b) urnafalban,

c) urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében,

d) kriptában,

e) urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében

lehet elhelyezni.

(6) A temető sírhelytábláiban kijelölt sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat, a temetési helyeket, az Új temető urnafalait és kolumbáriumait, valamint az Urnakápolnában lévő kolumbáriumokat egyértelmű módon számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát az 5. § (2) bekezdése szerint biztosítani kell.

(7) Az Új temető Ravatalozó épület és Radnóti utca által határolt parcellája a Tv. 3. § f) pontja értelmében hősi temetési hely /katonatemető/, mely a temető térképén és a helyszínen „KT” parcella jellel van megjelölve. A hősi temetési hely fenntartására vonatkozóan a Tv. 40/A-40/F § különös előírásait kell alkalmazni.

(8) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba venni.

(9) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek

a) szélessége egyes sírhely esetén 1,00 m, kettes sírhely esetén 1,80 m,

b) hosszúsága a kialakított kettő darab betonsáv közötti távolság,

c) a sírok egymástól való távolsága 0,50 m,

d) a sírgödör mélysége minimum 2,00 m.

A temetési helyen külön engedély nélkül elhelyezhető a közízlést nem sértő megjelenésű sírjel magassági mérete maximum 1,20 méter. Az 1,20 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az üzemeltetőnél kell írásban bejelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában.

(10) A sírbolt temetőn belüli elhelyezését, az önkormányzat hozzájárulásával, az üzemeltető jelöli ki.

(11) Hk.

(12) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó építmény belső mérete egyes urnafülke esetében 30x30 cm, kettes urnafülke esetében 40x30 cm.

(13) Az elhunytat, az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga. Egyéb esetekben az üzemeltető illetékes a temetési helyet kijelölni.

(14) Az egyes temetési helyeket - a védett sírok kivételével - az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a temettetést végzőknek meg kell váltani, és ezzel a temetési hely felett meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható, kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a sírhelyet tartalmazó temetőrészt átalakítja, vagy más célra kívánja használni.

(15) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.

(16) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(17) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) a koporsós temetés, az urna sírhelybe történő temetése, illetve a rátemetés napjától számított 25 év, kivéve a Régi temetőben, ahol az urnás temetés esetében legfeljebb 2030. december 31-ig lehet megváltani a sírhelyet,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) az Új temetőben az urnafülke esetén 10 év,

d) az Urnakápolnában a rendelet 1. melléklete szerint,

e) urnasírbolt esetén 20 év.

(18) Az egyszeri megváltás időtartama a lejárata előtt meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik a (17) bekezdésben foglaltakkal, de urnarátemetés esetén megállapodás szerint attól kevesebb is lehet, oly módon, hogy biztosított legyen a kötelező nyugvási idő.

(19)5 A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni. A díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza. A díjat minden esetben a temetést megelőzően kell megfizetni.

(19a) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért fizetendő díj az elhunyt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint kerül megállapításra az alábbi csoportosításban:

a) az elhunyt helyi lakos volt, amennyiben a halálát megelőző legalább három évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt,

b) az elhunyt nem volt helyi lakos.

(19b)6 A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza. Az igénybevétel díja tartalmazza a ravatalozó használatának és a hulladék elszállításának költségét.

(19c) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját az 1. melléklet tartalmazza.

(19d) A (19) és a (19b)-(19c) bekezdésben meghatározott díjat az üzemeltető városüzemeltetési részlegének telephelyén, az üzemeltető számlájára kell megfizetni.

(20) A sírhelyből urna vagy koporsó áthelyezése, valamint az Urnakápolnában lévő urna lejárati idő előtti elszállítása esetén a hozzátartozónak a befizetett díj időarányos része nem jár vissza.

(21) Sírhelyet előre megváltani kizárólag kettes sírhely és urnasírhely esetében a fennmaradó helyre lehetséges, illetve az Urnakápolnában az örökös megváltás esetében.

(22) A temetésre használt hely magánszemélyek között jogügylet tárgya nem lehet.

(23)7 A Zrínyi utcai urnakápolna esetében a kolumbáriumhoz tartozó, egységes kialakítású kolumbárium fedlap igénybevétele kötelező. A kolumbárium fedlapot az urnahely megváltását követően, kizárólag a szükséges feliratok, vésések és egyéb kőfaragó munkák idejére, a megváltás díját megfizető személy írásos kérelme alapján, az üzemeltető hozzájárulásával szabad leszerelni, és a temető területéről elszállítani.

5. §8

6. § (1) Az Új temető lezárt sírhelytáblájának temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettes sírhely üresen maradt helyére engedélyezhető a sírhely alapférőhely számáig, azzal a kikötéssel, hogy a sírhelytábla kiürítésekor a rendelkezésre jogosult köteles a maradványok áthelyezéséről saját költségén gondoskodni.

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik.

7. § Hk.

8. § Hk.

9. § (1) Az üzemeltető a temetők üzemeltetését a Tv. 16. §-ában foglaltak figyelembevételével, a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

(2) Az üzemeltető a temető térképét folyamatosan vezeti és a bejáratnál egy példányát elhelyezi, és ezzel egyidejűleg a temetőt látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla segítségével szolgálja.

(3) A temetőbe való belépés, és a rendeltetésszerű használat céljából az öntözővíz használata díjtalan. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(4) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(5) Kutyát, és más kedvtelésből tartott háziállatot – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni, és beengedni tilos.

(6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezése napján az építtető köteles elszállíttatni.

(7) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető előzetes írásos engedélyével szabad. A mozgássérülteket a hatósági igazolványuk feljogosítja a temetőbe való behajtásra.

(8) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(9) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető folyamatosan gondoskodik.

(10) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

(11) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetőségének módja és időtartama, logója, valamint a „temetkezés” szó tüntethető fel.

(12) Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. A sírhelyen kívül növényzetet ültetni, padot építeni csak az üzemeltető jogosult végezni.

(13) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

(14) Az üzemeltető összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

(15)9 A temetkezési szolgáltató a temetést követően köteles a ravatalozó helyiségeit, felszerelési tárgyait és környezetét tiszta, rendezett állapotban hagyni, a ravatalozó zárásáról, kulcsainak az üzemeltető részére történő visszajuttatásáról gondoskodni.

10. §10

11. § (1) E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2009.(IX.30.), 11/2007.(VII.30.) és 12/2006.(V.29.) önkormányzati rendelettel módosított 27/2005. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet11

A temetési hely megváltás, a temetői létesítmények igénybevétele és a temető-fenntartási hozzájárulás díjai

A

B

C

D

E

1

helyi lakos volt
(amennyiben a halálát megelőző legalább 3 évig az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye Balatonföldváron volt)nem volt helyi lakos

2

sírhely,
urnasírhely

egyes sírhely
25 évre
17.123 Ft + áfa

kettes sírhely
25 évre
28.538 Ft + áfa

egyes sírhely
25 évre
71.346 Ft + áfa

kettes sírhely
25 évre
142.692 Ft + áfa

3


kripta

két férőhely 60 évre
53.509 Ft + áfa

négy férőhely 60 évre
107.019 Ft + áfa

hat férőhely 60 évre
160.528 Ft + áfa

két férőhely 60 évre
249.711 Ft + áfa

négy férőhely 60 évre
499.422 Ft + áfa

hat férőhely 60 évre
749.133 Ft + áfa

4

urnafülke
/kolumbárium/

Egy urnahelyes kolumbárium
10 évre
14.269 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium
10 évre
59.931 Ft + áfa

5


urnasírbolt

20 évre
28.538 Ft + áfa

20 évre
85.615 Ft + áfa

6


Zrínyi utcai Régi temetőben Urnakápolnában lévő kolumbáriumok különös díjtételei

Egy urnahelyes kolumbárium
10 évre
42.808 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium 10 évre
57.077 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium
10 évre
71.346 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium
10 évre
99.884 Ft + áfa

7

Egy urnahelyes kolumbárium
20 évre
64.211 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium
20 évre
78.481 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium
20 évre
114.154 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium
20 évre
142.692 Ft + áfa

8

Egy urnahelyes kolumbárium
örökös megváltással
114.154 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium
örökös megváltással
214.038 Ft + áfa

Egy urnahelyes kolumbárium
örökös megváltással
214.038 Ft + áfa

Két urnahelyes kolumbárium
örökös megváltással
413.807 Ft + áfa

9

10

létesítmények igénybevételének díja temetésenként

28.538 Ft + áfa

11

temető fenntartási hozzájárulás díja munkánként naponta

3.567 Ft + áfa / munka / nap

1

A bevezető a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1a) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (5) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (19) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (19b) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (23) bekezdése a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. §-t a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (15) bekezdését a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

10

A 10. §-t a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. melléklet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.